Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

I kommunens kartløsning WebInnsyn er det flere historiske kartdata.

Dersom du trenger kartdata som grunnlag for plan- eller prosjektering, kan dette bestilles fra Ambita Infoland.

Temakart lages for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt område. Kartet viser ofte bare informasjon om et eller få temaer. Den informasjonen en ønsker å presentere for kartleserne blir framhevet, mens et bakgrunnskart blir nedtonet for å gi temakartet en geografisk kontekst.

Temakart i standard kartløsning

I våre publikumskart, GeoInnsyn,kan du se på grunnkartet, en del eiendomsinformasjon, arealplaner og pågående byggesaker.

Vegnett Ålesund viser hva som er riksveger, fylkesveger, kommunale veger og private veger

Temakart i den avanserte kartløsningen

I det avanserte kartet (WebInnsyn) har du mulighet til å velge blant flere forhåndsdefinerte temakart. Start kartet og klikk på rullegardinmenyen for valg av karttype helt til venstre i kartløsningen, så ser du hvilke du kan velge mellom.

Temakart

Informasjon om temakartet

Administrative inndelinger (Valgkretser, skolekretser, grunnkretser o.l.)  
Arealressurser (Bebyggelse, skog, dyrket mark etc.)  
Biologisk mangfold   
Eiendom og flyfoto   
Friluftsliv   
Forurensning   
Flomveger Om flomveganalyse
Geologi  
Helse og omsorg (alders- og sykehjem)  
Historiske kart  
Kommuneplan Om plandialog
Kultur (idrettsanlegg, kulturhus, bibliotek etc.)  
Kulturminner  
Kyst og maritime kart (f.eks. dybdekart)  
Reguleringsplaner Om plandialog 
Reguleringsplaner under arbeid Om plandialog 
Samferdsel og vegnett (Trafikkknutepunkt og vegnett)  
Samfunn og sikkerhet  Om samfunn og sikkerhet
Skole og barnehage  
Stedsnavn (Lokalt innsamlede stedsnavn og navn i Sentralt Stedsnavnregister)  
Tilgjengelighet (Universell utforming)  
Vannkvalitet Om vannkvalitet

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge.

Matrikkeladresse eller vegadresse

De fleste eiendommer har enten en vegadresse eller en matrikkeladresse.

  • Matrikkeladresse er en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og seksjonsnummer. Denne "talladressen" kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5/8 (Gårdsnr./Bruksnr./Festenr./Seksjonsnr.)

    Matrikkeladressen er ikke spesielt egnet til å finne fram med, og enda vanskeligere å huske.
    En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Matrikkeladressen er heller ikke egnet for tilreisende og nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen.

  • En vegadresse inneholder vegnavn og husnummer, f.eks. Fjellvegen 6.

    Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en lang rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører.

Ålesund kommune jobber fortløpende med å etablere vegadresser på eiendommer som fremdeles kun har matrikkeladresser.

Vegnavn

I de tilfellene der en veg mangler navn må det gjøres et formelt vedtak i kommunen.
I Ålesund kommune er det bydelsutvalgene som fremmer forslag på vegnavn (bydelsutvalget der vegen ligger i). Kultur- og oppvekstutvalget gjør det formelle navnevedtaket. Møtene blir annonsert og er åpne for publikum.

Før det endelige vedtaket gjøres av Kultur- og oppvekstutvalget skal navnesaker behandles av Språkrådet mht. skrivemåte. Behandlingstiden fra oppstart av en navnesak, til vedtak er satt ut i live (slik at adresseringsarbeidet kan starte) er ca. 1 år.

Mer informasjon

Om vegadreser (Kartverket)

Vegadresser og posten (Kartverket)

Meld riktig adresse (Posten)

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119