Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ordningen med omsorgslønn er innrettet mot den som har omsorg for eldre/funksjonshemmede som har et særlig tyngende omsorgsbehov (jfr. Lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e).

I vurderingen skal det tas hensyn til omsorgsmottakernes bistandsbehov, alternative/ eksisterende tilbud og det omfang kommunen ser seg økonomisk i stand til. I praksis innebærer dette at kommunen er bundet til vedtatt årsbudsjett.

De som får tildelt omsorgslønn får i en tidsavgrenset periode lønn etter laveste trinn for hjemmehjelp for et avgrenset antall timer pr. måned. Det gis ikke omsorgslønn for tidsrom forut for søknaden.

Omsorgsgiver som har alders- eller uførepensjon, kan ikke gis større omsorgslønn enn den inntekt som folketrygden til enhver tid fastsetter at pensjonister og uføre kan motta uten trekk i pensjonen.

Omsorgslønn skal innberettes som ordinær skattepliktig inntekt.

Følgende forhold gjelder for avtalen mellom omsorgsgiver (den som mottatt omsorgslønn) og Ålesund kommune:

1. Omsorgsgivere kan ikke betraktes som vanlige kommunale arbeidstakere og er derfor ikke feriepengeberettiget. Det gis godtgjøring i maksimalt 12 måneder av gangen.

2. Omsorgsgivere har ikke rett til sykelønn. Ved sykdom henvises vedkommende til trygdekontoret og folketrygdens bestemmelser som gir rett til sykepenger fra folketrygden fra og med den 17. sykedag. Dersom omsorgsgiver blir syk, skal det gis beskjed til hjemmetjenesten/Virksomhet for barn og unge.

3. Omsorgsgiver plikter å gi melding til hjemmetjenesten/Virksomhet for barn og unge dersom de forhold som er lagt til grunn for tildeling av omsorgslønn faller bort før utløpet av avtalt tildelingsperiode.

4. Omsorgsgiver plikter å holde hjemmetjenesten/Virksomhet for barn og unge underrettet om eventuelle periodevis opphør av omsorgsarbeidet, f.eks. ved innleggelse i sykehjem/sykehus. Omsorgslønnen trekkes inn midlertidig i slike tidsrom.

Omsorgsgivere som har fått tildelt omsorgslønn utover 6 måneder, vil motta fast lønn den 12. i hver måned.

Omsorgsgiver kan på gitte vilkår være berettiget til godskrivelse av 3 pensjonspoeng etter lov om folketrygd. Dersom det kreves pensjonspoeng for omsorgsarbeid, må kravet fremmes direkte overfor NAV. Slikt krav kan bare framsettes etter at omsorgsarbeidet har blitt utøvd i mer enn 6 måneder i det aktuelle året. Nærmere opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til NAV.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).  

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119