Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ålesund kommune har tre helsestasjoner: Sentrum, Moa og Blindheim.

Helsestasjonstjenesten har rutiner for å følge barn fra fødsel til skolepliktig alder. Tjenesten skal bidra til å styrke barn og unges egenmestring og voksnes mestring av foreldrerollen. Tjenesten tilbyr for eksempel råd, veiledning, helsesjekk og vaksinasjoner. Helsestasjonen har som målseting å være et positivt sted for barn og deres omsorgspersoner.

På enkeltkonsultasjonene møter du både helsesykepleier og eventuelt lege. På gruppene samler vi 4-6 foresatte som har barn på samme alder.

Tjenesten skal gi tilbud til barn og unge i alderen 0–20 år, gravide og foresatte. Helsestasjonen skal ha rutiner for samarbeid med fastlege, med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Alle barn og unge har rett til helsekontroll.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller.  Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, gi beskjed.  Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn.

Kontakt

For mer infomasjon om den enkelte helsestasjonen, se nettsidene deres:

Bestille / avbestille time

Du kan bestille eller avbestille time ved å sende e-post til din helsestasjon. Dersom du skal til jordmor, så er det i sentrum. 

Helsestasjonene behandler og svarer disse e-postene på virkedager.

  • Blindheim helsestasjon og skolehelsetjeneste:
  • Moa helsestasjon og skolehelsetjeneste:
  • Sentrum helsestasjon og skolehelsetjeneste:

Gi tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten.

Lovhenvisinger

Dette er lovpålagte tjenester.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Pris for tjenesten

Helsekartleggingen er gratis, og tjenesten som helhet det samme - med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119