Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ergoterapi tar utgangspunkt i følgende tre antagelser:

 • Mennesket har behov for og rett til aktivitet og deltagelse
 • Det er en sammenheng mellom aktivitet, helse og livskvalitet.
 • Aktivitet er middel og mulighet for å fremme helse.

Ergoterapeuten jobber på en samhandlende, prosess- og løsningsorientert måte, og bygger opp under menneskers motivasjon og initiativ til et aktivt, selvstendig liv ut fra egne verdier og mål. Kartlegging av 1) brukers aktivitetsfunksjon og 2) omgivelser for aktivitet er grunnlaget for videre tiltak. Samarbeid med andre aktører, brukers pårørende, og andre aktører i brukers nettverk er viktig, ikke minst med bruker selv.

Ergoterapeuten kan sette i gang tiltak som like gjerne er i forhold til omgivelsene som direkte i forhold til person. Ulike virkemidler kan være trening i adl, tilpassing og tilrettelegging av aktiviteter, funksjonsutredning og –trening, bearbeiding av holdninger og økt kunnskap og planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelser.

For å jobbe som ergoterapeut må en ha offentlig godkjenning, etter fullført høyskole- eller universitetsutdannelse.

Ergoterapitjenesten i Ålesund kommune

Ergoterapitjenesten består av 5,5 ergoterapistillinger, og er underlagt virksomheten Spjelkavik omsorgssenter.

Tjenesten er organisert sammen med Fysioterapitjenesten og Syn- og hørselstjenesten, der alle ansatte har base ved Spjelkavik omsorgssenter. Tjenestene har felles teamleder.

Tjenesten er gratis og er et tilbud til alle barn, voksne og eldre, som bor hjemme eller i institusjon.

Ergoterapi ved Kollen rehabilitering

Kollen er en rehabiliteringsavdeling, der ergoterapi er en del av et helhetlig tilbud. De fleste vil få et tilbud om ergoterapi iløpet av oppholdet, det kan være kartlegging ifht mental og fysisk funksjon, funksjonstrening, ADL trening, hjemmebesøk og tilrettelegging av hjemmet.

Ergoterapi for barn 0-18, hjemmeboende og i institusjon

Ergoterapeuten jobber etter henvisning. Henvisningene kan komme fra brukeren selv/ pårørende, hjemmetjenestene, barnehager, skoler, andre samarbeidspartnere rundt barnet/ i kommunen, Nav Hjelpemiddelsentral eller 2.linjetjenesten (ulike sykehus).

Ergoterapeutene jobber i hovedsak på barnets arena, som i eget hjem, i barnehage eller på skole. Eller så benyttes lokalene ved Spjelkavik omsorgssenter.

Oppgavene er mange og varierte, med utgangspunkt i grunnleggende ergoterapi - som er å muliggjøre for deltagelse i aktivitet. Oftest gjelder henvisningene vurdering og tiltak ifht finmotorikk, ADL-aktiviteter og det fysiske miljøet rundt barnet. Det innebærer en del hjelpemiddelformidling, men også tiltak som funksjonstrening, trening i ADL og kompetanseøkning hos barnet og personer i nærmiljøet.

Ergoterapi til voksne og eldre, hjemmeboende og i institusjon

Ergoterapeuten jobber etter henvisning. Henvisningene kan komme fra brukeren selv, hjemmetjenestene, fysioterapeuter, Nav Hjelpemiddelsentral eller 2.linjetjenesten (ulike sykehus).

Ergoterapeuten jobber i hovedsak på brukers arena, det være seg eget hjem eller institusjon. Oppgavene er mange og varierte, med utgangspkt i grunnleggende ergoterapi - som er å muliggjøre for deltagelse i aktivitet. Oftest gjelder henvisningene vurdering og tiltak ifht ADL-aktiviteter og det fysiske miljøet rundt bruker. Jobben innebærer mye hjelpemiddelformidling, men gir også mulighet for å jobbe målrettet ifht ADL-trening, og komptanseøkning hos bruker og personer i nærmiljø.

Skjema

Henvising fysio- og ergoterapi

pdfPrioriteringsnøkkel for voksne og eldre, Ergo- og fysioterapitjenesten

 

Fastlegeordningen er en del av kommunehelsetjenesten, og tilbyr allmennlegetjenester til publikum.

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Du kan velge fastlege i den kommunen du ønsker. Ofte er det fordeler med å velge en fastlege i din bostedskommune.

Her kan du lese mer om fastlegeordningen på helsenorge.no: Fastlegeordningen

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. 
Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Oversikt over fastleger i Ålesund, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du her. Bytte av fastlege gjøres via helsenorge.no.

Legekontor i Ålesund

 • Blindheim legesenter  Blindheim helsehus. Telefon  70 16 40 00
 • Borgund legekontor  Borgundvegen 390. Telefon  70 15 52 88
 • Daaeskogen legesenter  Langelandsvegen 17.  Telefon  70 16 41 50
 • Jomarka legesenter Blindheimshaugen 9, Telefon 71 40 28 28
 • Kipervika legekontor  Keiser Wilhelmsgate 24/26.  Telefon 70 10 46 50
 • Kremmergaarden legesenter Notenesgata 6, 2. etasje. Telefon 70 16 48 00
 • Moa legesenter  Moa helsehus.  Telefon  70 16 46 00
 • Medicalis legesenter Røysegata 10. Telefon  70 10 00 22
 • Vika legesenter  Daaeskogen.   Telefon  70 17 45 60
 • Ålesund legesenter  Korsegata 8. Telefon  70 12 10 72

Lovhjemler

Helse- og omsorgstjenesteloven | Forskrift om fastlegeordningen

Se også

Om fastlegeordningen (departementet)  Rettigheter til helsetjenester (Helsetilsynet) 

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte i fengsel har tilgang på helsetjenester som:

 • allmennlegetjeneste
 • legevaktordning
 • sykepleietjeneste
 • fysioterapitjeneste
 • jordmortjeneste

Tilbudet omfatter bl.a.

 • helseundersøkelser
 • behandling og utarbeidelse av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling
 • forebyggende tiltak
 • grupperettede tiltak og informasjon
 • miljørettet helsevern
 • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

 

Pris

Innsatte har rett til nødvendighelsehjelp i den kommunen fengselet ligger. Tjenesten er gratis.

Se også

Om fengselshelsetjeneste på helsebiblioteket.no

I september 2012 ble det opprettet en 100 % stilling som Kreftkoordinator i Ålesund kommune. Stillingen er opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, kommunen og Utviklingssenteret. Kreftforeningen dekker 75 % lønnsmidler i en periode på 3-4 år.

Bakgrunnen for Kreftforeningens satsning er at kreft er en av de diagnosene som forventes å øke mest i årene fremover. Årlig rammes nesten 30 000 av kreft i Norge, og mer enn 200 000 har eller har hatt en kreftdiagnose i dag.

En er kjent med at kreftpasienter må forholde seg til mange ulike instanser. En kreftdiagnose får stor innvirkning på hverdagen, både til den som rammes, og de som står den syke nær. Kreftkoordinator skal være rådgiver og veileder for kreftrammede gjennom ulike faser.

Kreftrammede som ikke mottar hjemmesykepleie eller annen form for pleie og omsorgshjelp i kommunen er en gruppe som i mange tilfeller blir alene gjennom behandlingsforløpet. I praksis gjelder dette gjerne nydiagnostiserte og kreftoverlevere. Kreftkoordinator vil ha et spesielt fokus på denne gruppen. Barn som pårørende er også en sårbar gruppe som det må rettes spesiell oppmerksomhet mot.

I samarbeid med den øvrige kreftomsorgen i kommunen skal kreftkoordinator sikre :

 • Rådgiving og informasjon til befolkningen: forebygging og helseopplysning
 • Helhetlig omsorg : Kreftkoordinator skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen til kreftrammede og deres pårørende.
 • En sammenhengende tjeneste der bistand og oppfølging fra ulike etater er samkjørte : Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.
 • God kompetanse blant helsepersonell som arbeider med kreftomsorg : Kreftkoordinator skal bistå med undervisning, veiledning, refleksjon.

Kreftkoordinator kan bidra med :

 • Samtaler, råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • Oversikt over relevante tilbud og tjenester
 • Forebyggende tiltak og opplysning om kreft
 • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte
 • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell

Kontakt

Pasienter kan henvises fra behandler i 1 eller 2 linjetjenesten, kreftrammede og pårørende kan også ta direkte kontakt.

Ny kreftkoordinator er Grete Myklebust Gjesdal. 
Telefon: 70162811 eller 40924712
E-post:

Se også

Kreftkoordinatorer i norske kommuner fakta fra Kreftforeningen om prosjektet 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119