Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ved spesielle arrangementer og ved arbeid på/ved gate og vei er det ofte behov for å sperre av og innføre midlertidig skilting, f. eks ved store arrangmenter og 17. mai. Du kan også søke om midlertidig skilting ved for eksempel parkeringsbehov for flyttebil.

Midlertidig skilting iverksettes for å regulere trafikken over en viss periode.

Ved graving, rehabilitering av bygårder og vedlikehold av vei eller fortau kan det være aktuelt for utbygger å sperre av offentlig veigrunn. Det kreves ofte midlertidig skilting, blending/fjerning av parkometre eller flytting av buss- og drosjeholdeplasser for at nødvendig arbeid kan utføres.

Virksomhet veg park og anlegg park i kommunen har vedtaksmyndighet for grave- og arbeidstillatelser og midlertidig skilting i forbindelse med dette.

 

Søknad

ikon_skjemaLast ned skjema som også gjelder for midlertidige skiltvedtak (Samme skjema som for arbeidsmelding)


Gangvei, særskilt anlagt bane for gående i veitrafikken, enten langs en kjørevei eller i kort avstand fra denne

Fortau, de deler på en eller begge sider av en gate eller vei som i første rekke er forbeholdt gående trafikanter, skilt fra kjørebanen med kantstein. Gående plikter å bruke fortauet. Sykling på fortau er tillatt når trafikken av gående er liten. Den må ikke føre til fare for gående, som heller ikke må hindres eller forstyrres. 

Sentrale tjenester

 

 

Ålesund  kommune har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og rehabilitere belysningen langs kommunale veier, samt for noen fylkeskommunale -og riksveier i Ålesund, samt belysning på offentlige torg og plasser.

Feilretting

Her kan du se hvor lang tid det makismalt skal ta å rette ulike typer feil på vei- og gatebelysning langs de kommunale veiene, og hva som regnes som normal reperasjonstid. Det er i vinterhalvåret gatelysene trengs mest, og det er tatt hensyn til i planleggingen av vedlikehold.

Type veilys

Lavsesong

(1.april - 31.august).

Høysesong

(1.september - 31. mars)

Gatelyskretser  langs hovedveier (flere enn tre lys i rekke). 2 uker etter innmeldt feil (normalt 5 arbeidsdager). 1 uke etter innemeldt feil (normalt 3 arbeidsdager).

Gatelyskretser i boligfelt, gang- og sykkelstier, fotgjengeroverganger(flere enn tre lys i rekke).

3 måneder etter innmeldt feil (normalt 4 uker). 1 måned etter innmeldt feil (normalt 2 uker).
Enkeltstående gatelys langs hovedveier (inntil tre lys i rekke. 3 uker etter innmeldt feil (normalt 2 uker). 1 uke etter innmeldt feil (normalt 3 arbeidsdager).
Enkeltstårende gatelys i boligfelt (inntil tre lys i rekke).

3 måneder etter innmeldt feil (normalt 4 uker).

måned etter innmeldt feil (normalt 2 uker).
Utførelse av serviceoppdrag.

3 måneder etter innmeldt feil.

1 måned etter innmeldt feil.

 

Meld fra om feil

Ved feil på gatelys kan du melde fra slik

 


 

Dersom du skal grave nær eller inntil kommunal veggrunn må du ha en godkjent gravetillatelse fra kommunen.

Graving utenom veggrunn anbefaler vi at du også søker om, slik at du får oversikt over lale ledninger som finnes i området, samt at gravingen blir registrert for ettertiden.

Hva regnes som kommunal veggrunn?

Kommunal veggrunn er all veggrunn i henhold til Veglova § 1, som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Ålesund kommune. 

Kommunal veggrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til veg- og trafikkformål. Som veg regnes også fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, parkeringsplasser, bruer, grøntanlegg, veggrøfter og annet som står i forbindelse med veg.

Krav til søker

Før du søker

Les graveinstruks for graving i offentlig veg

Sjekk hva som kreves for området du skal grave i:

Etter

Det skal leveres inn loggbok for arbeidsvarsling samt ferdigmeldingsskjema til vegholder etter at graveområdet i kommunal veggrunn er ferdigstilt.

Søknad

Skjema for gravemelding, loggbok, ferdigmelding

Analyse og tiltaksplan for fremmede arter

Pris

Se pris for gravemeldinger 

Saksbehandling

Flere etater skal gi tilbakemelding og underskrive før gravemeldingen/-tillatelsen godkjennes av Virksomhet for veg, anlegg og park. Behandlingstid er på ca 3 virkedager.

Unngå ulykker i din gate eller veg - klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister eller gående.

Flere artikler …

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119