Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Innskriving av elever til første klasse skjer i januar det året de skal begynne på skolen.

Ut fra lister fra Folkeregisteret som barneskolene får før jul, blir nye elever tilskrevet og ønsket velkommen til innskriving. I brevet får hver enkelt elev informasjon og eksempelvis et eget spesifisert klokkeslett der de får møte rektor. Er noen i tvil om hvor deres barn skal skrives inn, ta kontakt med rektor ved nærmeste barneskole. Rektor gir opplysninger om grensene mellom opptaksområdene.

Vanligvis foregår innskrivingen i midten av januar.

Velge annen skole

Det er anledning til å søke om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til (Opplæringslovens § 8-1). I henhold til presiseringer/forbehold nedfelt i i lokale retningslinjer for søknad om skolegang utenom egen skolekrets, gis det følgelig også anledning til å skrive inn et barn ved annen skole enn den barnet sokner til. Foresatte skal  møte opp til den skolen de sokner til, så vil rektor ved skolen gi informasjon om videre saksgang.

Utsatt eller fremskyndet skolestart

Grunnskoleopplæringa skal til vanlig ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Men Opplæringsloven (§ 2-1) gir mulighet til å søke om dispensasjon fra vanlig opptaksalder (utsatt/fremskutt skolestart). Kommunen kan etter sakkyndig vurdering la et barn begynne på skolen ett år før - når det innen 1. april har fylt 5 år (rundskriv F-56/98 fra KUF).

Søknad om dispensasjon fra vanlig opptaksalder (utsatt/fremskutt skolestart) leveres ved den skolen barnet skrives inn ved. Rektor ved skolen vil kunne gi nærmere informasjon om saksgang. Foresatte kan også ta direkte kontakt med Pedagogisk-psykologiske tjeneste.

Målform i grunnskolen

Kommunen gir forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmål ved de enkelte skolene. Hovedmålet skal benyttes i skriftlig opplæring og i skriftlig arbeid. Foresatte som ønsker et annet opplæringsmål enn det som er vedtatt i skolekretsen, må melde fra om dette ved innskriving.

Når minst ti elever på et av årstrinna 1 - 7 i kommunen ønsker skriftlig opplæring på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt, har disse elevene rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Retten gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i denne gruppen. Når elevene er spredd på flere skoler i kommunen, vedtar foreldrene, med vanlig flertall, hvilken skole tilbudet skal gis ved.

Slik melding gis til den skolen der eleven skriver seg inn, og fortrinnsvis i forbindelse med innskrivingen.

Søknad

Digitalt skjema for innskriving til skoleninnskriving til skolen.

Se også

Overgang barnehage til skole

 

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpassa avviklingen av nasjonale prøver. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119