Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Foreldre kan ta direkte kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Førskoleteamet hjelper med:

 • Kartlegging og vurdering av barns utvikling; for eksempel språklig, sosialt, emosjonelt og sansemotorisk
 • Utviklingsstøttende tiltak
 • Tilrettelegging for barn med særlige behov
 • Sakkyndig vurdering og tilråding av ressurser til spesialpedagogisk hjelp
 • Foreldreveiledning for barn under opplæringspliktig alder
 • Rådgiving og veiledning til personale i barnehage og skole
 • Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for barnehager

Vi ønsker at barnehager og /eller helsestasjon har foretatt nødvendig kartlegging før melding til oss. Aktuelle kartleggingsverktøy er: TRAS / ALLE MED / SATS / SPRÅK 4

Saksbehandler vil gi tilbakemelding underveis, og etter fullført utredning.

I samarbeid med foreldre og barnehage blir mulige tiltak drøftet og iverksatt etter behov. Et av tiltakene kan være spesialpedagogisk hjelp i førskolealder.

Skjema

Helsestasjoner og barnehager skal fylle ut meldeskjema i samråd med foreldre.

 

 

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) består av:

Skoleutvikling

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe grunnskolene med utviklingsarbeid for slik å medvirke til at alle elever får tilpasset opplæring i en inkluderende skole. PPT skal forholde seg til hele skolen, men ha et særlig fokus på elever som har behov for omfattende individuell tilpasning av opplæringen.

Sakkyndig vurdering

  • PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder særlig å tilrå rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven §5-1 og hvilken opplæring som gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud.
  • Det er den enkelte skoles ledelse som tar stilling til om en elev skal meldes til PPT. Foresatte kan kreve at skolen undersøker og vurderer om en elev har behov for spesialundervisning. Skolen har plikt til å melde sak til PPT når det vurderes at eleven ikke har en tilfredsstillende utvikling, faglig, sosialt og personlig, eller når det er tvil om dette. Elever kan bare meldes til PPT når det foreligger skriftlig samtykke fra foresatte.
  • PPT gjennomfører en utredning av elevens forutsetninger, muligheter og utfordringer og gir råd til skolen om opplæringens innhold, metoder, organisering og omfang. Dette gjøres i nært samarbeid med elev, foresatte og skole. Ut fra PPTs tilråding gjør skolen v/ rektor et vedtak om hvilken undervisning som skal gis. Dette er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven.
  • Etter vedtak utarbeider skolen en individuell opplæringsplan (IOP). Dette er en konkret og praktisk plan for hva undervisningen skal inneholde, hvilke opplæringsmål det skal arbeides mot og hvordan opplæringen skal gjennomføres. PPT deltar i kvalitetssikring av IOP.

Kompetanseoppbygging i enkeltsaker

PPT kan også hjelpe skolen med kompetanseoppbygging i personalgrupper som er ansvarlige for enkeltelevers opplæring. Det gjøres avtale for en tidsavgrenset periode i den enkelte sak.

Skolens læringsmiljø

PPT samarbeider med skolene for å utvikle gode læringsmiljøer. Det kan også handle om å hjelpe skolen med enkeltsaker, for eksempel bidra til å håndtere konflikter mellom elever eller uro i klasser. PPT har også en rolle i mobbesaker, både som sakkyndig, og når det gjelder å følge opp sakene i samarbeid med skolen.

Lovhenvisninger

Pedagogisk - psykologisk tjeneste er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6.

Kvalitet

Kvalitetskriterier for PPT Ålesund

melding

Det sendes inn melding (ikke søknad) for denne tjenesten. Melding utarbeides av skolen ved rektor. Denne vurderes av PPTs inntaksteam og registreres når den er tilstrekkelig belyst. Dette innebærer at PPT kan be skolen om tilleggsopplysninger/ supplerende opplysninger før registrering.

I meldingsprosessen er det viktig at foresatte har en tett dialog med skolen/kontaktlærer, for ivaretakelse av elevens behov for tilpasset opplæring

Melding om behov for sakkyndig vurdering grunnskole

Melding om fornyelse av sakkyndig vurdering

 

Om du er elev i videregående opplæring og kommer fra Ålesund, Giske eller Sula kommuner kan du søke om henvisning til PPT via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper tjenester fra oss i Ålesund kommune. Vi har ansvar for å yte de PPT tjenestene du har rett på, knyttet opp mot skolen du går på og/eller den bedrifta du arbeider i.

Før henvisning sendes til PPT skal kontaktlærer drøfte behovet for tjenesten med foresatte, spesialpedagogisk team og rektor. Skolen skal forsøke å tilpasse undervisningen for at eleven skal få et tilfredsstillende utbytte. Dersom skolen har behov for hjelp, må det sendes inn  henvisningsskjema til PPT.

Søknad

Henvisningsskjemaet ligger hos Møre og Romsdal fylkeskommune.

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune om tjenesten.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119