Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?


Inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med samlet bruttoinntekt under kr 557 333,-

Maksimumssats for barnehageplass kr 3040,- pr. mnd. for de med brutto inntekt over kr 557 333,-. (kr. 33 440,- per år)

Familier med lavere bruttoinntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Satsen skal da være 6% av brutto inntekt.

Gratis kjernetid for 2 - 3- 4- og 5-åringer.

Alle 2- 3- 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen er her satt til kroner 548 500,-

 • Det betales for 11 måneder
 • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av barnehagens styre/eier. Beløpet varierer i de ulike barnehagene.
 • For å søke om redusert betaling skal det fylles ut et skjema.
 • Det er husholdningens brutto inntekt som legges til grunn.

Komplett søknad

Inntil søknad med dokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Rett til moderasjon og/eller gratis kjernetid gjelder fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

SØK om redusert foreldrebetaling.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for hele barnehageåret er 31. august.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak vil da gjelde for måneden etter søknaden ble mottatt.

Hva som kreves av dokumentasjon til søknaden.

Godkjent inntektsdokumentasjon

 

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste selvangivelse.
 • Er foreldrene gift/samboende skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge.
 • Samboere er regnet når to har bodd sammen minst 12 av de siste 18 måneder eller har felles barn.
 • Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboere er regnet når to har bodd sammen i minst 12 av de siste månedene.
 • Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter.
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.


For arbeidstaker:

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp eller
 • Ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem.
 • Ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres.

For selvstendig næringsdrivende:

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • Husk: Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen.

For arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling fra trygdekontoret/arbeidskontoret.

For hjemmeværende:

 • Skriv hjemmeværende i rubrikk for arbeidsgivers navn.

For studenter:

 • Kopi av studentbevis eller
 • Bekreftelse fra skolen vedrørende skoleplass.
 • Dokumentasjon på overgangsstønad.

For sosialklienter/ flyktninger:

 • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad.
 • Hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste "inntektskilde" skal det foreligge bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.

  Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119