Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han eller hun er inhabil. For mer informasjon knyttet til habilitet, kontakt politisk sekretariat. 

Formålet med habilitetsbestemmelsene er å ivareta tilliten til at forvaltningen opptrer upartisk. Samtidig verner lovens bestemmelser tjenestemennene mot ubehaget ved å måtte håndtere saker de har et for personlig forhold til. Ved å tre til siden gjennom å henvise til lovens objektive krav ligger selvfølgelig ingen innrømmelse av at man ville opptrådt partisk.

Inhabilitet har to virkninger: For det første vil den respektive tjenestemann ha rett og plikt til å tre tilbake fra behandlingen av den sak hvor han er inhabil. Det er ledd i god forvaltningsskikk. For det andre kan avgjørelser fattet av en inhabil tjenestemann bli ugyldige.

De ulike typetilfellene som medfører inhabilitet er listet opp i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a-e. Typetilfellene suppleres av den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningsloven § 6, andre ledd som favner ”andre særegne forhold” som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet.

Regelverket

Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven § 40 nr. 3. Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningsloven regler om habilitet kap. II § 6.

Behandlingen av spørsmål om inhabilitet skal protokollføres.

Rutiner ved vurdering av habilitet

 1. Den folkevalgte må melde fra til møteleder i god tid, dersom han eller hun mener seg inhabil. 
 2. Hvis det er grunn til å anta at inhabilitet ikke foreligger: Møteleder orienterer organet om vurderingen som er gjort.
 3. Hvis det er grunn til å anta at inhabilitet foreligger: Politisk sekretariat varsler vara.
 4. Møteleder tar opp spørsmålet i forbindelse med at saken behandles.: Det er organet som avgjør om medlemmet er inhabil
 5. Den det gjelder uttaler seg om spørsmålet, og fratrer.
 6. Varamedlemmet tiltrer
 7. Organet voterer over spørsmålet.
 8. Organets beslutning protokollføres på saken.
 9. Saken tas opp til behandling.

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn.

Vi anmoder de folkevalgte, både faste medlemmer og varamedlemmer om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall til politisk sekretariat.

Gyldig forfall

Eksempler på gyldig forfall er:

 • uoppsettelig arbeid som forretningsreiser
 • store familiebegivenheter som bryllup, jubiléer og begravelser
 • omstendigheter som fører til at vedkommende ikke kunne ha møtt uten fare for helbred eller velferd
 • omstendigheter som fører til at vedkommende ikke kunne ha møtt uten å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter
 • sykdom eller andre hindringer som gjør det umulig eller forholdsvis byrdefullt å møte

Ikke gyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og middagssammenkomster.

 

1. Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ er pliktig til å delta i organets møter med mindre det er snakk om gyldig forfall, jf. kommunelovens § 40 nr. 1.

2. Gyldig forfall er situasjoner hvor det å møte vil innebære
a)    fare for helbred eller velferd,
b)    å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter.
c)    deltaking i møter i andre offentlige organer,
d)    reisefravær.

3. Forfall, og grunnen til forfallet, skal så sant ikke annet er avtalt meldes til organets sekretariat så snart situasjonen oppstår. Sekretariatet kaller deretter inn vararepresentant i valgt rekkefølge eller i tråd med det som er fastsatt i avtalevalg.


Bruk helst epost til å melde forfall

Folkevalgtopplæring arrangeres høsten etter kommunevalg.

 

Praktiske tips til deg som er ny:

Nye folkevalgte må fylle ut registeringsskjema.

På disse sidene finner du ellers praktisk informasjon om reiseregninger, informasjon om å melde forfall, om habilitet, møteskikk og lignende.

Under Dokumenter finner du inngang til postliste og møtedokumenter og via lenken Samfunnsplanlegging kan du gå til areal- og reguleringsplaner og følge med på hvor planene befinner seg i prosessen.

Vi oppfordrer til aktiv bruk av sidene, og meld gjerne fra til politisk sekretariat hvis det er informasjon du savner, så kan du bidra til at sidene blir enda bedre.

 

 

Flere artikler …

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119