Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Gravemelding - gravetillatelse

Det skal foreligge gravetillatelse som er godkjent av kommunen når det graves nær eller inntil kommunal veggrunn.

Kommunal veggrunn er all veggrunn i henhold til Vegloven 1, som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Ålesund kommune. 

Kommunal veggrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til veg- og trafikkformål. Som veg regnes også fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, parkeringsplasser, bruer, grøntanlegg, veggrøfter og annet som står i forbindelse med veg.

Det anbefales at det sendes inn gravemelding ved graving utenom kommunal veggrunn da søker får en oversikt over alle ledninger som finnes i området samt at gravingen blir registrert for ettertiden.

Flere etater skal gi tilbakemelding og underskrive før gravemeldingen/-tillatelsen godkjennes av Virksomhet for veg, anlegg og park. Behandlingstid er på ca 3 virkedager.

Det skal leveres inn loggbok for arbeidsvarsling samt ferdigmeldingsskjema til vegholder etter at graveområdet i kommunal veggrunn er ferdigstilt.

Graveinstruks må leses

Før du søker - Graveinstruks for graving i offentlig veg

Søknad

Skjema for gravemelding, loggbok og ferdigmelding

Pris

Se pris for gravemeldinger

Ved graving i friområder og vegskråninger

Når det skal graves gjennom et område der eksisterende vegetasjon skal tilbakeføres er det spesifikke hensyn som skal ivaretas. Veilederen under gir en gjennomgang av hvordan jorden skal håndteres for at vegetasjonen skal vokse tilbake fortest mulig.

pdfSe veileder for gravearbeid i friområder og vegskråninger.

Unngå spredning av fremmede plantearter

Når det graves og jordmasser flyttes, må man påse at man ikke sprer uønskede fremmede plantearter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119