Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Gravemelding - søk om gravetillatelse

Dersom du skal grave nær eller inntil kommunal veggrunn må du ha en godkjent gravetillatelse fra kommunen.

Graving utenom veggrunn anbefaler vi at du også søker om, slik at du får oversikt over lale ledninger som finnes i området, samt at gravingen blir registrert for ettertiden.

Hva regnes som kommunal veggrunn?

Kommunal veggrunn er all veggrunn i henhold til Veglova § 1, som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Ålesund kommune. 

Kommunal veggrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til veg- og trafikkformål. Som veg regnes også fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, parkeringsplasser, bruer, grøntanlegg, veggrøfter og annet som står i forbindelse med veg.

Krav til søker

Før du søker

Les graveinstruks for graving i offentlig veg

Sjekk hva som kreves for området du skal grave i:

Skal du grave i friområde eller vegskråning?

Når det skal graves gjennom et område der eksisterende vegetasjon skal tilbakeføres er det spesifikke hensyn som skal ivaretas. Veilederen under gir en gjennomgang av hvordan jorden skal håndteres for at vegetasjonen skal vokse tilbake fortest mulig.

pdfSe veileder for gravearbeid i friområder og vegskråninger.

 

Unngå spredning av uønskede fremmede plantearter

Når det graves og jordmasser flyttes, må man påse at man ikke sprer uønskede fremmede plantearter.

Jordmasser og plantemasser infisert med fremmede arter skal håndteres på en forsvarlig måte i henhold til § 28 Aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven og Forskrift om fremmede organismer.

Når et arbeid planlegges skal området gjennomgås for uønskede fremmede plantearter. Om det finnes uønskede plantearter skal dette fylles ut i skjemaet «Analyse og tiltaksplan for uønskede arter» og leveres sammen med gravesøknaden. Om det ikke finnes uønskede arter skal dette kommenteres i gravesøknaden direkte.

Bingsa er et godkjent mottak for både plantedeler og jordmasser infisert av uønskede plantearter. Andre deponiplasser kan også være godkjent om det følger premissene for forsvarlig håndtering av de aktuelle plantene.

Skal du arbeide nær trær?

Vi har som mål å sikre Ålesunds trær.

Når det skal graves eller arbeides nær trær skal det tas hensyn til røtter, stamme og trekrone. Vi vil unngå å svekke livslengden på trærne, skape risikotrær eller gjøre dem sårbare for sykdom og skadedyr.

Sjekk veiledning for arbeid nær trær og krav for rigg- og anleggsarbeid (pdf) når du planlegger arbeid på kommunal grunn. Du må utarbeide en plan for arbeidet som skal følge med din gravemelding eller søknad om arbeidstillatelse.

Alle gravearbeider skal skje utenfor trekronenes ytre avgrensning (dryppsonen), og minst 5 meter fra stammen. Avhengig av topografi og åpne plenarealer med trær kan kravet om avstand være større. Graving innenfor en 20 meters hensynssone skal utføres i samråd med forvaltningsenheten. Gravearbeider under trekrona skal utføres med luftspade, eller andre metoder etter avtale. Det kan kreves oppsyn av arborist ved graving under eller rundt trekrona.

Er det grunn til å tro at grunnen kan være forurenset?


Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres.

Les om bygge- og gravearbeid i forurenset grunygge- og gravearbeid i forurenset grunn.

Etter

Det skal leveres inn loggbok for arbeidsvarsling samt ferdigmeldingsskjema til vegholder etter at graveområdet i kommunal veggrunn er ferdigstilt.

Søknad

Skjema for gravemelding, loggbok, ferdigmelding

Analyse og tiltaksplan for fremmede arter

Pris

Se pris for gravemeldinger 

Saksbehandling

Flere etater skal gi tilbakemelding og underskrive før gravemeldingen/-tillatelsen godkjennes av Virksomhet for veg, anlegg og park. Behandlingstid er på ca 3 virkedager.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119