Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bypakken

Lerstad Nakkevika eksisterende Lerstadveg hoystandard sykkelveg

Bypakken skal  legge til rette for en infrastruktur som gjør at Ålesundregionen og Ålesund kan fortsette å utvikle seg til å bli det regionale tyngdepunktet mellom Bergen og Trondheim.

Arbeidet med bypakken kan sammenfattes med noen hovedmål:

 • Byen skal ha et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer.
 • Transportsystemet skal møte befolkningsveksten.
 • Bypakken skal bidra til å utvikle et fremtidsretta kollektivtilbud.
 • Bypakken skal bidra til attraktiv og bærekraftig utvikling.

Ei snarlig utbygging av vegnettet for bil, kollektivtrafikk, gående og syklende vil være ei viktig forutsetning for videre utvikling og vekst i Ålesund og i regionen.

Bypakken er en del av en regional samferdselsløsning.

Tiltak i bypakken

Bypakke nyttkart

Her er en oversitkg over alle tiltakene som bystyret vedtok i desember 2015. De er merka og nummerert som på illustrasjonen over.  Tiltakene i bypakken ligger det også midler til kollektiv-, sykkel- og trafikksikkerhetstiltak, i tillegg til de 220 millionene som er i en egen pott :

1.Ny Brosundbro, og ny gate i forlengelse av Keiser Wilhelmsgate

2. Kollektivterminal i Keiser Wilhelmsgate.
Brosundtunnel

I det vedtatte forslaget er planlegging og utredning av Brosundtunnel  prioritert og skal inngå i bypakken under tiltaket "Byggeplanlegging".

Strekninga  Moa  - NTNU

Ett av målene med bypakken er å utvikle et fremtidsretta kollektivtilbud og å øke andelene som reiser kollektivt. Erfaring og forskning viser at hvis vegkapasiteten øker, så øker bruken av personbil. Det er derfor viktig at kollektivtilbudet bygges ut. I dag er det slik at bussen står i den samme køa som bilene.

I bypakken er det planlagt firefeltsveg med to sambruksfelt. Sambruksfelta skal brukes av kollektivtrafikk, elbiler , drosjer og biler med flere passasjerer. Bypakken legger opp til oppgradering av to kollektivpunkt der det er mange arbeidsplasser og viktig å legge til rette for ei effektiv avvikling av busstilbudet.

Firefeltsveg med sambruksfelt:
3. E 136 Breivika – Lerstad

4. E 136 Breivika – NTNU

5. Kollektivknutepunkt ved NTNU

6. Kollektivknutepunkt ved sykehuset

Strekninga Blindheim – Vegsund

7. Tiltak på fylkesveg 60 ved Flisnes – Blindheim og lokalveier i området. Sanering av kryss, tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk.

8. Tiltak på E 39 ved Myrland: Kryssutbedring (påkjøringsrampe).

Det som er vedtatt nå er tenkt som første steg. Det vil bli arbeidet med trinn to fremover. Dette vil kunne inneholde videreføring av firefeltsveg fra NTNU i Ålesund til sentrum og Brosundtunnel. Hvor mye staten kan bidra med i fase to vil bli avklart når NTP blir vedtatt.

Tiltak som ikke er med i bypakken

Brosundtunnel

Formannskapet får en egen sak om Brosundtunnelen der rådmannen tilrår at planarbeidet for tunnelen igangsettes med sikte på at planprogrammet vedtas innen årsskiftet til 2018. Planprogrammet skal omfatte selve tunnelen og den totale trafikkløsninga, slik bystyret forutsatte i sitt vedtak 27. oktober i fjor. Der er det vedtatt at planlegging og utredning av Brosundtunnel blir prioritert og skal inngå i bypakken under tiltaket "Byggeplanlegging".

Etter at planprogremmet er vedtatt, får formannskapet tilbake en sak om videre omfang, organisering og finansiering av det videre reguleringsarbeidet.

Blindheimstunnel

Ny Blindheimstunnel er ikke med bypakken. Heller ikke fire-feltsveg på strekninga Blindheim - Moa. Det pågår et planarbeid for heile strekninga på E39 fra Vegsund til Breivika. Det har vært oppstartsmøte med Statens vegvesen, men planlegginga er i en tidlig fase og flere trasévalg skal utredes. Det vil være aktuelt å inkludere dette prosjektet i en eventuell fase to av bypakken. 

Borgundfjordtunnelen

Tunnelen er ikke med i tilbakemeldinga fra Samferdelsdepartementet som dermed har konkludert med at den ikke skal være med i valgene Ålesund skal ta i bypakken.

Mer om Tiltaka

Bystyret vedtok i desember 2015 å sette av 220 millioner kroner av bypakken til tiltak til trafikksikkerhet, sykkel- og kollektivtiltak. Dette er i tillegg til de store vegtiltakene i bypakken, som blant andre Lerstadvegen, som også inneholder slike tiltak.

Kommunen, Statens vegvesen og fylkeskommunen har utarbeida en liste over mulige tiltak. Lista er blant annet basert på kommunens trafikksikkerhetsplan og arbeid med flere sykkelplaner, vegvesenets arbeid med trafikksikkerhet og fylkeskommunens erfaring fra dagens bussdrift.

Tiltakene er plassert i de ulike bydelene og det har vært et mål å finne tiltak som kan realiseres ganske raskt slik at innbyggerne kan se effektene av bompengene.

Trafikksikkerhet(TS)trafikksikkerhet januar 2017

Kollektiv

kollektivtiltak januar 2017

Sykkeltiltak

sykkeltiltak januar 2016

Lerstadveien

I bypakken er det planlagt firefeltsveg med to sambruksfelt på E136 mellom Breivika og Lerstad og mellom Breivika og NTNU.  Sambruksfelta skal brukes av kollektivtrafikk, elbiler, drosjer og biler med flere passasjerer.

Strekninga mellom Breivika og Lerstad ligger inne i første periode av planen. Det betyr at fremdriftsplanen i bypakken som forutsetter et vedtak i Stortinget høsten 2018, kan følges. Etter vedtaket kan startskuddet for bygginga av vegen gå.  

Ett av målene med bypakken er å utvikle et fremtidsretta kollektivtilbud og  få flere til å reise kollektivt. Erfaring og forskning viser at hvis vegkapasiteten øker, så øker bruken av personbil. Det er derfor viktig at kollektivtilbudet bygges ut.  En samla Region Ålesund arbeider for dette og har nær dialog med fylkeskommunen som driver kollektivtilbudet.

 

 

Her ser du en 3D-animasjon av hvordan E136 Breivika-Lerstad blir seende ut i planene for Bypakken.

Finansiering med bompenger

Det statlige bidraget utgjør øremerka midler allerede avsatt i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). Ålesund kommune vil arbeide for at det settes av mer i fremtidig NTP slik at de påbegynte tiltakene kan videreføres på heile strekninga fra Moa til Ålesund sentrum, og videre i Brosundtunnel til ytre bydel.

For at alle tiltakene i Bypakken skal gjennomføres må 60 % av finansieringen komme fra bompengeinnkreving. Perioden for denne innkrevingen er satt til 2016-2032. Den totale finansieringen forutsetter også en statlig medvirkning på 30 % av den samlede Bypakken. Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune skal bidra med 5 % hver.  I innstillingen er det lagt opp til at den totale rammen for Bypakken ikke bør overstige 3-4 mrd. (2014).

Bomsatser

Bompengesatsene er slik som de er satt i den opprinnelige bypakken.Tallene er oppgitt i 2014 kroner. Satsen er satt etter finansieringsanalyser og for å oppfylle stortingsmeldinga om bompengeinnkreving. Takstene foreslås slik:

 • 20 kroner for personbil.
 • 40 kroner for stor bil over 3 500 kilo.
 • Lette kjøretøy som betaler med elektronisk brikke, får 20 % rabatt.
 • Det blir flat takst heile døgnet og ikke rushtidsavgift foreløpig. Slik avgift vil bli vurdert etter en kortere periode med bompenger, for eksempel ett år.
 • Det blir "timesregel" heile døgnet. Det vil si at du betaler bare for ei bompassering i timen selv om flere bomsnitt passeres i samme eller motsatt retning.
 • Unntaket er mellom klokka 17.00 - 22.00 der det legges om til en tre-timersregel som gjelder på samme måte som timesregelen.
 • Et "månedstak", altså fritak fra bompenger om du overskrider et visst antall bompasseringer i måneden, skal fastsettes i det videre arbeidet med bypakken.
 • Det blir fritaksregler for gående/syklende, utrykningskjøretøy, kollektivtransport inkludert taxi, elbil og forflytningshemmede i samsvar med gjeldende nasjonale regler.

Bompengeperioden er tenkt å vare i maksimalt 15 år. Det er vanskelig å fastsette når perioden starter fordi en er avhengig av hvor mye penger som blir bevilget når i løpet av NTP-perioden.

Bomsnitt

bomsnitt januar 2017 riktig

Bomsnitt A:

Bomsnittet blir plassert øst for Ysteneset, i Volsdalen - Klipra. Det vil bli bommer både på innfartsvegen og Borgundvegen.( Se kart øverst i saken). Dette betyr at det ikke blir et bomsnitt i sentrum. Det nye forslaget innebærer blant annet at Ellingsøy, Giske, Skodje og Haram har bomfri kjøreadkomt til heile bysentrum.

Bomsnitt B:

Det anbefales bomstasjoner på Lerstadvegen og på Borgundvegen slik som vist på kartet øverst i saken, i tillegg til en stasjon på den nye Lerstadvegen. Dette er samme plassering som i forrige runde.

Bomsnitt C:

Vegvesenet anbefaler plassering av bommer på av- og påkjøringsrampene på E39. En plassering av bommer på E39 slik som bystyret vedtok i desember 2015, blir frarådd av Samferdselsdepartementet.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119