Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Region Ålesund

logo vertical 315

  

Region Ålesund er et utviklingsprosjekt i regi av kommunene Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund.

Prosjektet er en del av Utviklingsprogrammet for byregioner i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Byen som regional motor i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Målet med prosjektet er å bygge et regionalt partnerskap som skal legge til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for både nærings- og samfunnsliv.

Det er definert følgende hovedstrategier:

 1. Få på plass et bedre kollektivtilbud som binder regionen sammen. 

 2. Styrke byens rolle og posisjon som en offensiv utviklingsaktør i regionen. 

 3. Styrke regionens omdømme.

 4. Etablere nettverk for utvikling der kommuner, næringsliv, FoU-miljøer og sivilsamfunn deltar.

Bakgrunn

Utviklingsprogram for byregioner, Byregionprogrammet er i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Byregionprogrammet skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i disse områdene. Målet er at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.

Bakgrunnen for å delta i byregionprogrammet har vært å etablere og gjennomføre et utviklingsprosjekt som bidrar til 

Bilde Sunnmøre i framtida

å endre fokus fra by og omland til ”Byregionen Ålesund”. Prosjektet er basert på erkjennelsen av at samhold og samhandling i regionen gir styrke. Prosjektet må sees i sammenheng med en rekke avsluttede og pågående prosesser og initiativ fra ulike samfunnskrefter der målet har vært å gjøre Sunnmøre mer attraktiv. Blant annet er det et mål å ta videre det arbeidet som ble gjort gjennom Foresightprosessen Sunnmøre i Framtida og utredningen Ålesund som lokomotiv . Videre blir det viktig å se arbeidet med byregionprosjektet i sammenheng med prosjektet Byen som regional motor og Sunnmøre regionråd sitt arbeid med samfunnsutvikling.

Flere pågående reformer, blant annet kommunereformen, regionreformen, samhandlingsreformen, politireformen, psykiatrireformen og høyskolereformen bidrar til at det er behov for mer samarbeid på tvers av sektorer og kommunegrenser.

Ålesundregionen representerer en integrert bo- og arbeidsmarkedsregion med sterk befolkningsvekst. Totalt bor det ca 100 000 personer i regionen fordelt over et relativt lite areal. Fire av kommunene (Skodje, Giske, Sula og Ålesund) har en befolkningsvekst som ligger over landsgjennomsnittet. Pendlingsaktiviteten er stor i regionen. Ålesund har en arbeidsplassdekning på 114 % mens kommunene Giske, Sula og Skodje er blant kommunene med lavest arbeidsplassdekning i fylket. Mål i absolutte tall har Ålesund størst innpendling i fylket. Regionen har et klart definert, urbant bysentrum, og omlandskommuner med verdifulle kvaliteter. Regionen har et sterkt, kunnskapsbasert, globalt næringsliv, og utgjør en av de mest verdiskapende regionene i Norge. Gjennom fusjonen med NTNU i januar 2016 ble Ålesund universitetsby og en del av Norges største universitet med totalt 38 000 studenter. Denne tilhørigheten er med på å styrke Ålesundregionen sin rolle som landsdelssenter.

Samtidig har regionen klare utfordringer. Blant annet en økende arbeidsledighet, et mannsdominert arbeidsliv og en svak kollektiv- og infrastruktur.

Fase 1 - samfunnsanalyse

I fase 1 av Byregionprogrammet startet arbeidet med å etablere et regionalt utviklingspartnerskap mellom kommunene og nærings- og samfunnslivet. Dette partnerskapet er det enighet om å videreutvikle i fase 2 og knytte det til konkrete handlinger som styrker regionens videre utvikling.

Gjennom konklusjonene i forprosjektet og samfunnsanalysen ble det sett nærmere på hva som kan bidra til å fremme regionens videre utvikling og utnytting av regionens vekstpotensial.

Oppsummert viser denne at Ålesundregionen kjennetegnes av:

 • En kompakt bo- og arbeidsmarkedsregion. 88 prosent av arbeidsstyrken arbeider innenfor regionen, og det foregår omfattende pendling mellom kommunene.
 • Jevn befolkningsvekst, men med relativt få unge voksne, underskudd på kvinner og et lavt utdanningsnivå. 
 • Et sterkt, kunnskapsbasert og globalt orientert næringsliv. Kultur for entreprenørskap og innovasjon preger næringslivet, skjønt noen få bransjer dominerer, avhengigheten til offshorenæringen er stor, de eksterne eierinteresser øker og det er utfordrende å rekruttere kompetanse til regionen. 
 • Tydeligere regional arbeidsdeling. Industriproduksjon foregår i omlandet mens byen i økende grad blir et tjeneste-senter for bedrifter og privatpersoner. Det understreker betydningen av samspillet i regionen og mellom by-omland.
 • Vakkert bysentrum men få urbane kvaliteter. Studenter, tilflyttere og andre etterlyser et mer levende og tilgjengelig sentrum med bymessige tilbud.
 • Campus Ålesund representerer en unik kunnskapsnode. Her samlokaliseres og samspiller utdannings- og forskning, næringsliv og kommune/fylkeskommune som er unikt i nasjonal sammenheng.
 • Regionale mennesker og bedrifter. Både bedrifter og innbyggere vektlegger regionens totaltilbud og er lite opptatt av kommunegrensene.
  Svak kollektiv- og transportinfrastruktur. Begrenser den regionale mobiliteten og sammenbindingen. Vekst i befolkning og næringsaktivitet tilsier en oppgradering av transportsystemet.
 • Manglende regionale visjoner. Næringsklyngene og øvrige samfunnsaktører etterlyser et regionalt vertskap med et regionalt perspektiv som er basert på et strategisk og politisk samspill over kommunegrenser og sektorer. 
 • Tidligere utredninger, blant annet foresightanalysen Sunnmøre i framtida og Ålesund som lokomotiv peker på behovet for å mobilisere og samordne de ulike samfunnskreftene for å styrke slagkraften i det regionale utviklingsarbeidet.

Fase 2 - mål og strategier

Din tekst...

Organisering

Din tekst...

Økonomi

Fase 1 av byregionprogrammet ble gjennomført i 2014 – 2015. Det ble bevilget kr 1 250 000 fra KMD til fase 1. Deltakerkommunene bidro med tilsvarende beløp i egeninnsats.
Prosjektperioden for fase 2 er 2015 – 2017. For fase 2 er det bevilget totalt kr 3 182 015 fra KMD.
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har bevilget kr 500 000 til første år (2015), og vil behandle ny søknad når tiltakene er nærmere konkretisert.

Hovedstrategi 1: Kollektivløft

Din tekst...

Hovedstrategi 2: Byen som regional motor

Ålesund by har en viktig rolle i regionen, og byen sin utvikling har stor betydning for utvikling av Ålesundregionen. Dette gjør at arbeidet med å styrke byens rolle og posisjon som en offensiv utviklingsaktør i regionen blir viktig.Bilde Tre byer trippel kraft

For å styrke de tre byene i fylket igangsatte Møre og Romsdal fylkeskommune i 2013 bysatsingsprogrammet Byen som regional motor. Målet med bysatsingen er å utvikle Ålesund, Molde og Kristiansund til attraktive, urbane sentra i sine regioner for å gi grunnlag til vekst både i byene, omlandet og fylket.

Det er gjennomført en forstudie som oppsummerer lokale drøftinger og diskusjoner og som danner grunnlag for strategiske valg for by- og regionsutvikling i Møre og Romsdal.

Prosjektet har definert følgende tre innsatsområder med hovedmål og delmål.

Innsatsområde 1: Samferdsel og kollektivsatsing

Hovedmål: I samarbeid med kommuner og andre skal kollektivdelen økes ved å gjøre det lettere og mer attraktivt å reise kollektiv både i og mellom fylkene.

Delmål:

 • Rask og enkel billettering, riktig takstnivå, samt tydelig, og god og lett tilgjengelig informasjon om kollektivtilbud sammenlignet med 2012.
 • Ekstpressruta Volda – Ørsta – Ålesund – Kristiansund skal være navet i kollektivtilbudet i fylket. Flere ruter skal kobles opp mot ekspressruta.
 • Kollektivandelens skal økes til 20% i Ålesund og 15% i Molde og Kristiansund i et 10-årsperspektiv.
 • Holdeplasser og annen kollektivinfrastruktur skal ha tjenlige fasiliteter, og samtidig medvirke til effektiv framføring av kollektivtrafikken og redusert krussedullkjøring.
 • For å realisere bypakkene må vi jobbe for statlig finansiering av disse.

 

Innsatsområde 2: Attraktive bysentra

Hovedmål: Sentrum i byer og tettsteder skal by på attraktive tjenester og opplevelser for innbyggere og besøkende.

Delmål:

 • Mer effektiv og samordna arealbruk gjennom interkommunal planlegging.
 • Utvikle og bruke kunnskap om framtidige bostedsbehov for å gi større mangfold og mer tilpassede boliger i byregionene.
 • Bruke offentlige bygg, som for eksempel kultur- og opplæringsarenaer, som viktige element i sentrumsutviklingen.
 • Utvikle sjøsiden til en attraksjon i bymiljøet.
 • Stimulere til byrom som gir folk estetiske opplevelser og legger til rette for fysisk aktivitet.
 • Skape gode aktivitetssentra for hele regionen gjennom strategisk bruk i og nær byene.

 

Innsatsområde 3: Kompetansemiljø og utdanning

Hovedmål: Byene har en viktig rolle i utvikling av innovative kunnskaps- og kompetansemiljø

Delmål:

 • Næringslivet og skolene i byene skal stimulere aktivt til gründervirksomhet gjennom fag som entreprenørskap og forskning.
 • Bygging av nye skole- og kulturbygg skal styrke kunnskaps- og kompetansemiljø i bysentrum.
 • Høgskolene i Møre og Romsdal skal fornye seg og møte de regionale behovene for rekruttering, utdanning og innovasjon på en mer offensiv måte.
 • Byene skal legge til rette for regionale kunnskaps- og kompetanseklynger.

 

For å sikre god måloppnåelse og utnytte synergieffekter i de to utviklingsprosjektene Byen som regional motor og Byregionprogrammet har det vært et mål å samkjøre arbeidet. For å oppnå slik samkjøring er det etablert felles prosjektledelse, og den lokale arbeidsgruppen for byen som regional motor er definert som en arbeidsgruppe i Byregionprogrammet. Begge de to prosjektene er samlet under felles paraply; Region Ålesund. Figuren under viser sammenhengen mellom de to prosjektene.

Fig Region Ålesund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstrategi 3: Omdømme

Din tekst...

Hovedstrategi 4: Utviklingsnettverk

Din tekst...

Logo og profil

Din tekst...

Vedlegg og referanser

Din tekst...

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119