Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommuneplan

Hvordan skal menneskene leve, bo og ha det bra? Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel:

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.

Den legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag for sektorenes virksomhet. På denne måten er den med på å sikre en forutsigbar planlegging ved at mål og strategier i denne planen skal gjenfinnes i kommunens øvrige planer.

Denne planen har fire gjennomgående perspektiver:

 • folkehelse
 • bærekraft
 • universell utforming
 • likestilling og inkludering

Videre har den syv temaområder:

 • By- og stedsutvikling
 • Næringsliv og kompetanse
 • Samarbeid i regionen
 • Samfunnssikkerhet, teknisk infrastruktur
 • Barn og unge
 • Kultur og fritid
 • Helse og velferd

pdfKommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 (vedtatt av bystyret 28.01.2016).  Les den med bladefunksjon:

 

Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Arealdelen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg er det laget flere temaplaner og -kart som utfyller arealplankartet og bestemmelsene. Som en del av grunnlagsarbeidet er det i tillegg laget viktige vedlegg til planbeskrivelsen: Konsekvensvurdering, ROS-analyse og vurdering av merknader.

Kommuneplanens arealdel for 2016 - 2028

thumb kommuneplan
Ålesund bystyre godkjente i møte 09.03.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 Kommuneplanens arealdel 2016 - 2028 med plankart, bestemmelser og retningslinjer samt planbeskrivelse og underlagshefter, sist rettet 16.02.2017 (rev. D).

Arealplanen er godkjent med unntak av et mindre delområde på Vegsundstranda som er unntatt pga. innsigelse. En avgjørelse på høyere nivå må avventes.

Dokumenter i saken

Sakens dokumenter i pdf-format:

Temaplaner

Til arealdelen er det utarbeidet fem temaplaner. Temaplanene er direkte knyttet opp til arealplankartet, og flere av disse er å anse som en del av det juridisk bindende arealplankartet. Temaplanene (og temakartene) danner grunnlag for arealvurderinger i planprosessen. Temaplanene er også grunnlag for vurderinger i forbindelse med nytt planarbeid og byggesaker. De ulike temaplanene er beskrevet i kommuneplanens planbeskrivelse kap. 2.2 Temaplaner og temakart.

Reguleringsplankrav

Reguleringsplankrav

Kartet angir områdene som har godkjente reguleringsplaner i dag og som fortsatt skal gjelde. Øvrige utbyggiongsområdersom vises i arealplanen ivl dermed være underlagt plankrav. I tillegg viser temaplanen hvilke områder som har krav om områdeplan, før detaljregulering og utbygging kan skje.
Senterstruktur

Senterstruktur

Kartet viser senterstrukturen i kommunen, og angir hvilke funksjoner de ulike sentrene skal ha.
Fortettingsstrategi

Fortettingsstrategi

Kartet angir soner for hvor det er ønsket fortetting. Til temaplanen er det en fortettingstabell med retningslinjer for hva slags fortetting som er ønsket i de ulike sonene.
Kulturminner, -miljø og -landskap

Kulturminner, -miljø og -landskap

Kartet viser alle områder med kulturhistoriske verdier i kommunen. Hovedhensikten er likevel områder uten vernestatus og som i derfor må hensyntas spesielt i videre planarbeid eller byggesaker.
Aktsomhetsområder

Aktsomhetsområder

Kartet viser potensielle skred- og rasområder, og områder som kan være utsatt for brann, eksplosjonsfare og kjemikalieutslipp. I disse områdene kan det ikke etableres ny bebyggelse med mindre det foreligger fagkyndig utredning og dokumentasjon.

Temakart

Til arealdelen er det utarbeidet fem temakart. Temakartene er av retningsgivende art som det er knyttet retningslinjer og noen bestemmelser til. Temakartene (og temaplanene) danner grunnlag for arealvurderinger i planprosessen. Temakartene er også grunnlag for vurderinger i forbindelse med nytt planarbeid og byggesaker. De ulike temakartene er beskrevet i kommuneplanens planbeskrivelse kap. 2.2 Temaplaner og temakart.

Temakart A: Grønt/blått (friluftsliv/ rekreasjon, leik, biologisk mangfold)

Temakart A: Grønt/blått (friluftsliv/ rekreasjon, leik, biologisk mangfold)

Temakartet viser viktige natur- og rekreasjonsområder, viktige leikeområder, viktige grøntforbindelser, sti- og turvegsystem, samt biologisk mangfold og landbruk.
Temakart B: Gatebruksplan for bysentrum

Temakart B: Gatebruksplan for bysentrum

Temakartet deler inn gatene i bysentrum i et tredelt hierarki: gater med offentlig karakter, gater med halvoffentlig karakter, og gater med privat karakter.
Temakart B: Gatebruksmatrise for bysentrum

Temakart B: Gatebruksmatrise for bysentrum

Til hierarkivet i gatebruksplanen er det gitt retningslinjer for hvordan gatene og tilgrensende bebyggelse kan brukes.
Temakart C: Hovednett sykkel med viktige målpunkt

Temakart C: Hovednett sykkel med viktige målpunkt

Temakartet viser hovednettet for sykkelveger, og viktige målpunkt. Kartet viser også prinsipp for valg av sykkelfeltløsning.
Temakart D: Støysoner langs hovedvegnettet

Temakart D: Støysoner langs hovedvegnettet

Temakartet viser hvilke områder som er utsatt for trafikkstøy. Kartet angir også avvikssoner for støy, hvor det gis åpning for å inngå støyfaglige kompromisser for å oppnå fortetting i sentrumsområder og knutepunkt.

Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel viser hvordan kommunen skal følge opp areal- og samfunnsdelen. Den skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene (jf. plan- og bygningsloven § 11-1).

Den angir ressursfordeling og spesifiserer tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene og stra- tegiene i kommuneplanen. Handlingsdelen rulleres årlig sammen med kommunens budsjett- og økonomiplan og gjelder for samme fireårsperiode (jf. plan- og bygningslo- ven § 11-3).

For den årlige rulleringen av kommuneplanens handlings- del (også kalt handlingsplanen) skal kommunen innhen- te synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføringen av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling (jf. plan og bygningsloven § 11-4).

 

 

Minst én gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.

Ansvarlig:  Virksomhet for plan og bygning

Se også

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119