Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommuneplan

Hvordan skal menneskene leve, bo og ha det bra? Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel:

 • Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Kommuneplanen legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag for sektorenes virksomhet, og er med på å sikre forutsigbarhet i planleggingen.

  I praksis vil det si at målene og strategiene i denne planen skal gjenfinnes i kommunens øvrige planer: Premissgivende politisk bestilling, kommunedelplaner og fag- og temaplaner, økonomiplanen, driftsavtalene med virksomhetene og i årsbudsjettet. Samfunnsdelen inneholder mål og strategier for utviklingen i Ålesund. Den inneholder ikke konkrete tiltak for å nå målene.
 • Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

  Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdsiponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

  Arealdelen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg er det laget flere temaplaner og -kart som utfyller arealplankartet og bestemmelsene. Som en del av grunnlagsarbeidet er det i tillegg laget viktige vedlegg til planbeskrivelsen: Konsekvensvurdering, ROS-analyse og vurdering av merknader.
 • Kommuneplanens handlingsdel er de konkrete tiltakene for å følge opp areal- og samfunnsdelen. Den skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene

Minst én gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.

Kommuneplan for Ålesund

Det pågår en revisjon av kommuneplanen for Ålesund kommune: 

 • Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt januar 2016
 • Kommuneplanens arealdel skal behandles av bystyret våren 2016

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015 - 2027

pdfKommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 (vedtatt av bystyret 28.01.2016).

Kommuneplanens arealdel for 2015 - 2027

Etter at ny samfunnsdel ble vedtatt, er det nå kun arealdelen som er gjeldende av dokumentene i Kommuneplan for perioden 2008 - 2020.  Vedlegg fra saksbehandlingen som kan lastes ned i pdf-format:

Se arealdelen i kommunens kartløsning.

Kommuneplanens arealdel har vært til offentlig ettersyn, med høringsfrist 2. september 2015. Planen er det overordnede styringsverktøyet for arealbruken i kommunen, og danner grunnlag for fremtidige reguleringsplaner.

Arealdelen består av plankart i M=1:20.000, bestemmelser og retningslinjer med ni temakart, og planbeskrivelse med fire vedleggshefter (vurdering av innspill med oversiktskart, konsekvensutredning, ROS-analyse og grøntfaglige vurderinger).

Høringsdokumenter i pdf-format fra 2. gangs høring, der fristen var mai 2016:

Se også

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119