Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skole og utdanning - IKT i grunnskolen 2012-2014

Plan for bruk av IKT i grunnskolen i Ålesund vedtatt av Ålesund bystyre 12. april 2012.

pdf IKT_plan_2012_-_2014.pdf

 

Innledning og sammendrag av planen

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006. Et sentralt element i denne læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse, for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Læreplanen inneholder kompetansemål for hvert enkelt fag, og definerer fem grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de er en del av fagkompetansen.
”Digitale ferdigheter” er en av de fem grunnleggende ferdighetene.

Forutsetninger for opplæring i digitale verktøy:

  •  Hver skole må ha en plan for bruk av digitale verktøy basert på læreplanens beskrivelse av grunnleggende ferdigheter.
  • Skolene må ha infrastruktur og maskinvare som dekker kravene til dagens og fremtidig bruk
  • Skolens ledelse og ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse i tilrettelegging og bruk av digitale verktøy.

Denne planen kommer som en naturlig forlenging av «IKT i skolen 2009 – 2012». Mange av satsingsområdene som blir beskrevet i planen vil være de samme som for forrige periode, men noe er også nytt. Vi ser blant annet en utvikling der interaktive tavler, nettbrett, og «sky- tjenester» kommer inn som nye elementer og muligheter i årene som kommer. Denne utviklingen fordrer fortsatt satsing på IKT i skolen.

I forarbeidene til denne planen har det blitt innhentet opplysninger om maskinvare, infrastruktur, lokalt planarbeid, samt signaler fra de IKT ansvarlige ved skolene.

Det synes klart at praksis varierer i stor grad internt i kommunen, både i forhold til selve opplæringen, og satsing på maskinvare og infrastruktur. Skolene har hatt en fri rolle, slik at utviklingen har blitt for ulik og fragmentert. En av utfordringene for kommende periode blir derfor å koordinere utviklingen på de ulike skolene sterkere enn det som har vært mulig til nå, IKT rådgiver i Team Oppvekst blir en viktig brikke i dette arbeidet.

En tilbakemelding fra skolene er likevel unison, rektor er en kritisk brikke i denne satsingen, og de IKT ansvarlige opplever ikke at de har nødvendige rammer for å kunne utføre sine oppgaver på en god måte. Her må skolene prioritere kraftigere i takt med den teknologiske utviklingen.

Virksomhet IT (VH IT) har fått en mer effektiv og hensiktsmessig stordrift på maskin og programvare, slik at det meste av feilretting og oppgraderinger kan skje sentralt. VIT har satt sammen standardiserte løsninger, som blir tilbudt skolene. Det blir også jobbet med å lage en felles referansekatalog over programvare for skolene. Dette vil gjøre det lettere for ansatte på skolene å ta i bruk nye program. VIT og Team Oppvekst skal ha en tett dialog, for å finne de beste pedagogiske løsningene innenfor kommunens økonomiske rammer.

 Ålesund kommune har en visjon og tilhørende mål for IKT i skolen. For å nå disse målene har vi satt opp en del tiltak for den neste planperioden. (kap 6, side 11.) 

Heving av lærernes digitale kompetanse er et viktig satsingsområde i denne perioden. Lærerne må få innsikt i hvordan den digitale pedagogikken endrer seg i takt med samfunnet ellers. De må få en grunnleggende forståelse for at digitale verktøy skal være en naturlig del av alle fag. Hver lærer må ansvarlig gjøres på dette. Vi har mange dyktige lærere, som gjør mye spennende med digitale verktøy i dag. Skolene må gi dem muligheter til å utvikle seg, og bruke dem i intern opplæring.

Vi må få inn en bedre dialog ved overgang barne og ungdomsskole, når det gjelder oppnådd digital kompetanse. Vi har laget en kommunal plan for forventet kompetanse på ulike trinn. Disse målene må bygge på læreplanen. Vi vil også lage en prøve, som skal hjelpe til med å sikre oppnådd kompetanse. Denne prøven skal gjennomføres i 7. og 10. klasse.

Vi har i dag ulike løsninger for det digitale skole- hjem samarbeidet. Alle skolene har en læringsplattform (Fronter) som brukes i ulik grad til kontakt med hjemmet. E-post, nettside og telefon er andre verktøy som brukes. Ulike sms- løsninger er under vurdering. Vi må stadig lete etter gode og hensiktsmessige verktøy.

Som vedlegg til planen har vi lagt ved oversikt over antall pc-er i skolen, en instruks til IKT- ansvarlig ved den enkelte skole, og kompetansemålene fra læreplanen fordelt på trinn.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119