Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ny intensjonsavtale utarbeida

Haram, Sandøy, Skodje og Ålesund har forhandla frem et forslag om en ny intensjonsavtale for å danne en ny kommune Ålesund.  

Dette skjedde på et forhandlingsmøte mellom de fire kommunenes forhandlingsutvalg onsdag 15. juni.

Det er kommunestyrene i de enkelte kommunene som avgjør om den nye avtalen skal effektueres.

Haram og Ålesund har kommunestyremøte 22. juni, Skodje 29. juni og Sandøy har kommunestyremøte 27. juni.

Utgangspunkt i intensjonsavtalen

På forhandlingsmøtet tok forhandlingsutvalga utgangspunkt i intensjonsavtalen som ble underskrevet av 10 kommuner i mars, omarbeida den og konkretiserte best mulig hva som ligger i en sammenslåing og hvilke prioriteringer som bør gjøres.

Les mer:

Dette er noen av punktene som blei forandra (kronologisk):

Samfunnsutvikling

Samferdselsprosjekt som styrker bo- og arbeidsmarkedet og som knytter den nye kommunen sammen skal prioriteres. Det er også viktig at prosjekt som sikrer vannkilden blir prioritert. Samferdselsprosjektene Hamsundsambandet, Storfjordsambandet og Nordøyvegen skal prioriteres.

Den nye kommunen legger press på fylkeskommunen for å opprette kollektivtilbud til flyplassen fra Digernes og Eidsvikeidet, via Ellingsøy.

Digerneset skal prioriteres som knutepunkt for arealkrevende nærings- og offentlig virksomhet.

Havrommet skal utvikles som ei større strategisk næring, der fagmiljø for havrommet og vindenergi etableres i Sandøy kommune.

Videre vil en arbeide for bedre utbygging av ladestasjoner for el-bil og hydrogenstasjoner i den nye kommunen.

Ålesund bysentrum skal videreutvikles som det urbane midtpunktet mellom Bergen og Trondheim, med blant annet utvikling av ny sørside.

Tjenester

Viktige sørvisfunksjoner skal videreføres i Haram, Skodje og Sandøy, som for eksempel ID-huset, Sandøytunet og Gomerhuset. Folkebibliotekene skal være lokale ressurser.

Som før er det klart at basistjenestene som hovedprinsipp lokaliseres der de er i dag (som for eksempel skole, eldreomsorg, legesenter og svømmebasseng). Det er ei målsetting om å kunne gi tilbud lokalt, eventuelt gjennom mobile løsninger, også innen tjenester som for eksempel jordmor og helsesøstertjeneste, tjeneste for demente og palliativ tjeneste.

Den nye kommunen skal ha en tydelig satsing på innovasjon og utvikling. Det skal etableres et nytt fagmiljø for dette. Dette skal lokaliseres i Skodje kommune og arbeide for å utvikle en innovasjonskultur i heile den nye kommunen. Avdelinga skal ta mål av seg til å være et nasjonalt ressurssenter for innovasjon i offentlig sektor. Haramsmodellen for næringsutvikling skal videreføres og innovasjon og utvikling skje i samarbeid med relevante utviklings- og fagmiljø.

Demokrati

Kommunestyret er det overordna politiske organet i kommunen. Fellesnemnda innstiller på antall representanter i det nye kommunestyret og kommunestyret kan ha inntil 77 medlemmer. Kommunedelutvalgene skal være spesielt retta mot lokalsamfunnsutvikling i tillegg til å være initierende og rådgivende organ overfor kommunestyret.

Målet for den nye Ålesund kommune skal være å ha robust og bærekraftig økonomi. Det skal utarbeides en felles investeringsplan med gjensidig forståelse mellom kommunene.  Innen 2024 skal den nye kommunen ha nådd spesifikke økonomimål.

Økonomi

Den samla økonomien i den nye kommunen må være styrende for samla avgiftsnivå.

Prinsipp for havneavgifter i Sandøy blir videreført for Sandøy kommunedel på eksisterende kaianlegg.

Reformprosjektet får økonomisk støtte: 30 millioner kroner i reformstøtte og 50 millioner i en engangsstønad. En er enige om at engangstilskuddet skal brukes til følgende investeringsformål:

  • Egenandel i ny Skodje barneskole - 15 millioner kroner.
  • Nytt dekke på sentralt idrettsanlegg/gang og sykkelstier på Steinshamn – 5 millioner kroner.
  • Bygge ut fiber til alle deler i den nye kommunen der dette ikke er kommersielt lønnsomt – 10 millioner kroner.
  • Andre infrastrukturprosjekt  - 20 millioner kroner.

Her kan du lese utkastet til ny intensjonsavtale mellom de fire kommunene:

Innen 1. juli skal alle kommuner ha fattet vedtak om mulige sammenslåinger. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal innen 1. oktober komme med sin tilråding.

På bildet fra venstre: Ordfører i Ålesund Eva Vinje Aurdal, ordfører i Skodje Dag Olav Tennfjord, ordfører i Sandøy Oddvar Myklebust, ordfører i Haram Vebjørn Krogsæter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119