Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hvordan foregår planarbeid?

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. Forslagsstiller finner føringer for planarbeidet i kommunens planpakke.

Dersom det er behov regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.

Faser i en planprosess

Se en visualisering av fasene i planprosessen her.

Oppstartsmøte

Før planarbeidet starter opp må forslagsstiller ha et møte med kommunen (administrasjonen) om planarbeidet. I oppstartsmøtet gir kommunen rammer og føringer for planarbeidet.

Du kan som privatperson være forslagsstiller og bestille oppstartsmøte, men en fagkyndig plankonsulent må delta på møtet og utarbeide selve reguleringsplanen.

Bestill oppstartsmøte her (digitalt skjema).

Varsling

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid. Dette gjøres ved kunngjøring i avis og gjennom elektroniske medier, samt ved å tilskrive aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det også utarbeides et planprogram. Dette sendes vanligvis ut samtidig med varsel om oppstart.

Planforslag

Forslagsstiller utarbeider et planforslag på bakgrunn av rammer og føringer fra kommunen, og innspill til planarbeidet som har kommet i forbindelse med varslingen. Det stilles spesielle krav til materialets innhold og kvalitet.

Planforslaget sendes inn til kommunens administrasjon ved Virksomhet for plan og bygning, som gjennomgår det innsendte materialet og forbereder saken for 1.gangsbehandling.

Førstegangsbehandling

Ved førstegangsbehandlingen foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av et plankart og et sett bestemmelser. I tillegg har administrasjonen laget et saksfremlegg som beskriver planforslaget og gir en innstilling en innstilling til hvordan planforslaget skal behandles videre.

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Planforslaget legges fram til politisk behandling i bygningsrådet eller plan- og bygningsavdelingenplan- og byggesaksutvalget (PBU.). Forslaget blir enten lagt ut til høring, bearbeidet eller avvist.

Offentlig ettersyn (høring)

I høringsperioden blir alle berørte varslet, og kan komme med merknader til planen.

Annengangsbehandling

Når høringsfristen har gått ut, forberedes ny behandling av planforslaget i plan- og byggesaksutvalget, før saken går til kommunestyret. Høringsmerknader til planen kan føre til endringer av planforslaget.

Vedtak

Kommunestyret vedtar reguleringsplaner. Gjennom en vedtatt reguleringsplan blir arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Når en reguleringsplan er vedtatt, blir dette kunngjort. Du har anledning til å klage på vedtaket.

Behandlingstid

Behandlingstiden for en reguleringsplan avhenger av sakens kompleksitet og størrelse.

Når det sendes inn et privat planforslag, har kommunen en frist på 12 uker på å førstegangsbehandle planforslaget. Fristen løper når planforslaget er komplett innsendt.

Mange reguleringssaker kan være kontroversielle; politisk, i forhold til overordnete myndigheter, nabolag eller ulike interessegrupper. Slike saker kan derfor ofte ta lengre tid.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119