Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Informasjon til deg som har bevilling

Den som innehar en skjenkebevilling skal forholde seg til både sentrale og lokale bestemmelser. Her er noen av dem:

 

 

Omsetningsoppgaver

Innehaver av skjenkebevilling eller salgsbevilling for alkohol plikter en gang årlig å rapportere omsatt mengde alkohol. Innrapporterte tall brukes som grunnlag for å beregne alkoholgebyr. Bevillingshavere vil bli tilskrevet, og alle må fylle ut omsetningsoppgave for skjenke- og salgsbevilling (e-skjema)

Endringer i bevilling

Skal du gjøre endringer i driftskonsept eller endringer i eiersammensetning, må det søkes om ny bevilling. Dette gjelder også hvis du ønsker å utvide skjenkeareal innendørs eller ta i bruk uteareal. Noen viktige avklaringer som bør gjøres hvis du skal søke om bruk av uteareal. Benytt standard søknadsskjema for skjenke- eller salgsbevilling.

Skifte av styrer eller stedfortreder

Ved skifte av styrer eller stedfortreder for bevilling må det søkes om godkjenning.

Søk om godkjenning av styrer/stedfortreder.

Kommunen trenger opplysninger om den nye styrer/stedfortreders navn, adresse og personnummer, samt om hun/han har bestått kunnskapsprøve, og eventuelt hvilken kommune denne ble bestått i.

Overgang til og fra sommertid

Kommunens forskrift for tidsinnskrenkning for salg og skjenking gjelder også ved overgang til sommertid. Det er norsk standardtid som følges. Det innebærer at ved overgang til sommertid skal klokken kl 02.00 stilles fram til kl. 03.00 og skjenking skal da opphøre.

Ved sommertidens slutt, skal skjenking opphøre kl. 03.00, før klokken stilles tilbake til kl. 02.00. Det er ikke anledning til å fortsette skjenking etter at klokken er stilt tilbake. Timen mellom kl. 02. og kl. 03 lar seg altså kun skjenke én gang.

 

Salgstider for ølsalg i forbindelse med helligdager

Alkoholloven og Lov om helligdager og helligdagsfred regulerer hvor lenge butikker kan ha åpent og selge alkohol. Det skilles mellom dag før helligdag og dag før høytidsdag:

Hovedregel:

Dag

Fra klokken     

Til klokken     

Hverdager 08.00 20.00
Lørdager
08.00 18.00
Søndager - -

Hellig- og høytidsdager:

Dag

Fra
klokken

Til
klokken

Onsdag før skjærtorsdag 08.00 18.00 Dag før helligdag
Påskeaften* 08.00 15.00 Dag før helligdag
Dagen før 1. mai
08.00 20.00 Dag før høytidsdag
Dagen før 17. mai
08.00 20.00 Dag før høytidsdag
Dagen før Kr. Himmelfart**
08.00 20.00 Dag før helligdag
Pinseaften* 08.00 15.00 Dag før helligdag
Julaften* 08.00 15.00 Dag før helligdag
Nyttårsaften 08.00 15.00 Dag før helligdag

*) I følge lov om helligdager og helligdagsfred er det ikke tillatt å holde åpent lenger enn til kl. 15.00, derfor må også ølsalget avsluttes da.
**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dag før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven.

Salg av alkohol på valgdagenEndringene i alkoholloven fører til at salg av øl på valgdagen nå er "normalen". Dersom kommunen ikke ønsker salg av øl på valgdagen, må det fattes et vedtak.

Ålesund kommune har per dags dato ikke fattet slikt vedtak, og det er derfor tillatt med salg av alkohol på valgdagen i Ålesund kommune, innenfor de rammer som settes av kommunens åpningstidsforskrift.

Endringene i alkoholloven gjelder også for Vinmonopolets utsalg som også kan selge alkohol innenfor sine åpningstider.

 

 

Reklameforbudet

Det er forbudt å drive reklame for alkoholholdig drikk. Dette gjelder også på internett, enten det er på åpne sider eller i sosiale medier.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk er hjemlet i alkoholloven § 9-2, samt kap. 9 i forskrift av 11.desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Les mer om alkoholreklameforbudet her.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk er
hjemlet i alkoholloven § 9-2, samt kap. 9 i forskrift av
11.desember 1997 nr. 1292 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.
Alkoholloven § 9-2 lyder:
«Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet
gjelder også reklame for andre varer med samme
merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over
2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke
inngå i reklame for andre varer eller tjenester.
Departementet gir forskrifter om avgrensning, utfylling
og gjennomføring av bestemmelsene i første ledd.
Departementet kan gjøre unntak fra forbudene når
særlige grunner foreligger».
Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon
i markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt
skrift, film, lysreklame, plakater, skilt og liknende
innretninger. Denne oppregningen er imidlertid ikke
uttømmende. Forbudet rammer i prinsippet enhver art
av reklame som forekommer som massekommunikasjon
i markedsføringen av alkohol. Som nyere eksempel kan
nevnes reklame på internett eller ved sms- meldinger
over mobiltelefonnettet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119