Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Innvandring og integrering

Ålesund kommune bistår flyktninger (nyankomne innvandrere) med mottak og integrering gjennom kvalifisering i introduksjonsprogrammet, ved informasjon, rådgivning, veiledning, individuelle planer, og andre egenproduserte tiltak.

Flyktninger

Ålesund kommune bistår flyktninger (nyankomne innvandrere) med mottak og integrering gjennom kvalifisering i introduksjonsprogrammet, ved informasjon, rådgivning, veiledning, individuelle planer, og andre egenproduserte tiltak. Det koordineres også tjenester og tiltak fra andre aktører mot samme målgruppe.

Kommunen mottar integreringstilskudd pr. flyktning fordelt over 5 år etter en bestemt formel. All vedtatt bosetting i Ålesund kommune koordineres gjennom virksomhet Flyktning.

Målgruppe

Den primære målgruppen er personer Ålesund kommune mottar integreringstilskudd for, og som er omfattet av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven.)

Tjenestens innhold

Forvaltningsoppgaver

 • Saksbehandling av saker om bosetting av flyktninger.
 • Kartlegging av nyankomne flyktninger for å avklare kvalifiseringsbehovet.
 • Vedtak om introduksjonsprogram og andre enkeltvedtak etter introduksjonsordningen.
 • Vedtak om tildeling av norskundervisning - obligatorisk og behovsprøvd - til deltakere i introduksjonsordningen.
 • Utarbeide individuelle planer for introduksjonsordningen og norskundervisningen.
 • Mottak og bistand til etablering av flyktninger
 • Praktisk bistand ved ankomst
 • Praktisk bistand til etablering og bosetting.
 • Formidling av tolker, rekruttering av tolker
 • Informasjon, rådgivning og veiledning
 • Føringer i NIR-registeret (virksomhetsleder har superbrukerfunksjon).

Integrering

 • Utarbeide introduksjonsprogram - et organisert program med norskopplæring, språkpraksis, yrkespraksis og informasjon mv.
 • Planlegge og beslutte kvalifiseringstiltak for den enkelte flyktning, ut over det som direkte følger av opplæringsloven. Koordinere kvalifiseringstiltak gjennom samarbeid med andre.
 • Miljøarbeid (hjemmebesøk, bistå den enkelte skole med tilrettelegging, delta på møter med interne og eksterne samarbeidspartnere, motivere og tilrettelegge for fritidsaktiviteter).

Bestille tjenester

 • Utarbeide kravspesifikasjon overfor tjenester som fullfinansieres av integreringstilskuddet, velge utførere og forestå oppfølging.
 • Virksomheten skal samarbeide med sosialtjenesten og helsetjenesten om habiliteringstiltak for flyktninger som fortsatt er sosialhjelpsmottakere etter 5 år. 

Introduksjonsprogram for innvandrere

Alle nyankomne flyktninger som har et kvalifiseringsbehov (nyankomne innvandrere der Ålesund kommune mottar integreringstilskudd) skal få tilbud om et individuelt tilpasset introduksjonsprogram. Hver flyktning i målgruppen mellom 18 og 55 år skal ha sin egen individuelle kvalifiseringsplan basert på behov, og de skal motta en lovbestemt introduksjonsstønad. til erstatning for sosialhjelp.

Dette innebærer at:

 • Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset
 • Den enkelte programdeltager skal følges opp av virksomheten gjennom hele programmet.
 • Introduksjonsprogram skal være etablert innen 3 måneder etter ankomst i kommunen.

Introduksjonsprogrammet skal inneholde:

 • kartlegging
 • individuelle kvalifiseringsplaner
 • programoppfølging
 • heldagstilbud / helårstilbud
 • økonomisk ytelse knyttet til deltagelse
 • norskopplæring med samfunnskunnskap
 • kursbevis/ attest

Følgende andre element og tiltak skal vurderes innenfor rammen av programmet:

 • godkjenning av kompetanse
 • oppbygging av et sosialt nettverk
 • praksisrelatert norskopplæring
 • deltakelse i introduksjonsbedrift.
 • arbeidsmarkedstiltak
 • grunnskole for voksne
 • innføringskurs for videregående opplæring eller andre tilbud innenfor videregående opplæring

Flyktninger skal etter vedtak i bystyresak nr 123/01 fortrinnsvis bosettes i midtre og indre bydel.

Norskopplæring

Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere tilbys ved Ålesund voksenopplæringssenter.

Asylmottak

Statlige mottak er et midlertidig botilbud for personer som søker asyl i Norge. Det skilles mellom transittmottak, ordinære asylmottak, og ventemottak for personer med endelig avslag på søknad om asyl.

Asylsøkere som kommer til Norge blir plassert i ankomsttransittmottak, for registrering og lovpålagt tuberkuloseundersøkelse. Deretter flytter de til et transittmottak mens asylintervjuet blir gjennomført. Etter dette flytter asylsøkerne til ordinære mottak for å avvente behandlingen av asylsøknaden og eventuell bosetting i en kommune.

Kommunale virksomheter i Ålesund leverer tjenester ut fra hvilke asylsøkere som er i kommunen:

 • Helsesøstertjeneste (i 40 % midlertidig stilling med hovedoppgave arbeid overfor asylsøkere som ankommer Hero asylmottak)
 • Legetjeneste (en fast lege som foretar konsultasjoner fra asylsøkere).
 • Skoletjeneste (norskopplæring for voksne)
 • Skoletjeneste  (tilbud til barn i grunnskolen)

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119