Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - Storbymidler

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Tilskudd for å bedre oppvekst- og levevilkår i større bysamfunn

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte bykommunene.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hva kan det søkes midler om

Det kan søkes om tilskudd til:

  • tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen.
  • investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år).

Hvem kan søke?

Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om midler.

Søknad

For søknadsskjema og mer informasjon, se nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Kontakt

For nærmere opplysninger, ta kontakt med fagleder i kultur:
Jelena Aurora Mensah
, tlf: 70 16 24 17

 

Skriv ut

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge mellom 2 og 16 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Ålesund kommune har for tiden ikke et tilbud om Opplevelseskort.

Skriv ut

Tilskudd til helse- og sosialformål (lag og organisasjoner)

Tilskuddet går vanligvis til lag og organisasjoner som defineres under helse og sosial sitt arbeidsområde og som har som målsetting å løse helse- og sosialpolitiske oppgaver. Tilskuddene har tradisjonelt gått til ulike veldedige organisasjoner.

Midlene blir bevilget etter søknad til lag og organisasjoner tilhørende i Ålesund kommune. Midlene gis fortrinnsvis til konkrete prosjekter.

Fristen for å søke midler er 17. mars.

Søknad

Søknad på eget skjema som ligger i skjembanken sammen med veiledning.

 

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119