Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tilskuddsordninger

Innen idrett og kulturlivet er den en rekke støtteordninger enten fra kommunens side eller andre. 

Kommunale tilskuddsordninger

Før du søker bør du lese retningslinjene for tildeling av kommunale kulturmidler HER.

Hovedrunde for tildeling av kultur- og idrettsmidler skjer etter en årlig søknadsfrist 10. april. Søknadsskjema for kultur- og idrettsmidler finner du HER.

Prosjektorienterte/behovsprøvde kulturtilskudd

Ålesund kommune gir tilskudd til ulike prosjektorienterte/behovsprøvde prosjekt i nærmiljøet.

 • allmenne kulturformål
 • opparbeiding/utstyr leikeplasser

Søknader må inneholde beskrivelse av aktiviteten, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Det blir lagt spesiell vekt på egenandel samt tiltakets betydning for nærmiljøet eller kommunen som helhet.

Tilskudd til kulturarbeid for funksjonshemmede

Ålesund kommune kan gi tilskudd til lag og organisasjoner som tilbyr kulturaktiviteter for personer med funksjonshemminger. Det kan også gis tilskudd til enkeltpersoner for å gjøre deltagelse i kulturaktiviteter mer tilgjengelig.

Ved oppstart og gjennomføring av nye tiltak kan Virksomhet kultur være behjelpelig med råd og veiledning.

Driftstilskudd til idrettskole

Det kan søkes om tilskudd til driften av idrettsskoler.

For å få tilskudd må driften av idrettsskolen tilfredsstille normer for dette fastsatt av Norges Idrettsforbund (se søknadsskjema). Hovedtildelingen skjer om våren på bakgrunn av kunngjøring i media.

Veiledende kriterier for driftstilskudd til idrettskoler i Ålesund
Gruppe 1
Grunnkriterier
- allsidig innhold
- krav om flere aktiviteter
- naturlig konkurranse-element
- tilrettelgging for funksjonshemma
Kr. 4.000
eller
ingen ting
Gruppe 2
Særskilte kriterier
- tiltak for utvikling av instruktører
- graden av involvering av foreldre
- evt. andre stimuleringstiltak
Vurderingsskala
Kr. 0 – kr. 6.000
Gruppe 3
Økonomiske kriterier
- inntektsnivået pr. barn i forhold til kostnadene
ved instruktørlønn, leie av anlegg og kjøp av
nødvendig utstyr, etter at inntektene av deltakeravgiften
er trukket fra nevnte kostnader

Vurderingsskala
Kr. 1.000 – kr. 6.000

Alle grunnkriteriene (gruppe 1 over) må være oppfylt for i det hele tatt å få tilskudd (se også mer i selve søknadskjemaet).

Driftstilskudd til organisasjonseide idrettsanlegg

Denne tilskuddsordningen utgår i 2018 pga budsjettmessig prioritering, etter kutt i tilskuddsrammen til vh kultur.

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner som driver egne idrettsanlegg kan søke om tilskudd til drift av anlegget. Tilskuddssatsene for hver enkel anleggstype fastsettes hvert år.

Om det er igjen midler fordeles de etter behov resten av året fortløpende ettersom søknadene kommer inn.

Kommunale tilskudd som det kan søkes på fortløpende gjennom året.

Arrangementtilskudd

For kulturarrangement kan det bevilges tre former for tilskudd.

For disse formene er det ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til

Direkte tilskudd

Det kan ytes direkte tilskudd til særskilte arrangement. Ved annonsering (avisannonser, plakater, programhefte) skal det opplyses at arrangementet har fått tilskudd, og følgende formulering skal brukes: «støttet av Ålesund kommune».

Dekning av underskudd

Det kan gis tilskudd til dekning underskudd ved arrangement. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 10.000,-.

I helt spesielle anledninger kan tilskuddet økes. Evt. tilskudd utbetales etter at revidert regnskap er presentert.

Norgesmesterskap

Idrettsarrangement med formell status som norsk mesterskap der HM Kongens pokal utdeles, gis et tilskudd på kr. 20.000. Andre Norgesmesterskap for senior inntil kr. 10.000.

Kursstøtte

Tilskudd kan gis til deltakere på kurs og konferanser som har som hovedmål å gi ledere/instruktører et bedre grunnlag for sitt arbeide innenfor sine respektive aktivitetsområder.

 • Kommunen kan maksimalt dekke 50% av de samlede utgifter til reise, opphold og kursavgift.
 • For lokale kurs ytes tilskudd på inntil kr. 7.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.
 • For regionale eller landsomfattende kurs kan ytes tilskudd på inntil kr. 10.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.

Søknadskjema for kursstøtte HER

Etableringstilskudd (kulturtiltak)

Tilskudd kan gis til nystartede foreninger.

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til

Tilskudd gis til nystartede foreninger og lag med et beløp på inntil kr. 10.000,-, og til idrettsskoler etablert i henhold til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF) sine retningslinjer; kr. 10.000,-.

For å få slike tilskudd må foreningen/laget som hovedregel ha minst 15 medlemmer og drive sin virksomhet i Ålesund kommune.  For nye idrettslag må det legges ved dokumentasjon for opptak i NIF.

Se også

Idrettskoler og tilskudd

 

Kulturstipend

Ålesund kommune kan innenfor rammen av budsjettet gi stipend til ledere og utøvere innen kulturområdet.

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til

Siktemålet med stipendiet, som forutsettes å «henge høyt», er å stimulere og oppmuntre til fortsatt innsats og økende kunnskap innen sitt interessefelt. Det påhviler alle som har mottatt stipend å skrive rapport og sende denne til Virksomhet kultur.

Tilskudd til 17. mai-arrangement

Lag og foreninger i Ålesund som planlegger arrangement i tilknytning til 17. mai kan søke tilskudd til arrangementet.

Andre kommunale tilskuddsordninger

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - Storbymidler

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Tilskudd for å bedre oppvekst- og levevilkår i større bysamfunn

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte bykommunene.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hva kan det søkes midler om

Det kan søkes om tilskudd til:

 • tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen.
 • investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år).

Hvem kan søke?

Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om midler.

Søknad

For søknadsskjema og mer informasjon, se nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknadsfrist: 1. februar 2018.

Kontakt

For nærmere opplysninger, ta kontakt med fagleder i kultur:
Jelena Aurora Mensah  , tlf: 70 16 24 17

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn

ros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil få utbetalt kommunalt tilskudd fra de kommuner hvor det er bosatt medlemmer.

Det kommunale tilskuddet utregnes i samsvar med "Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn" og "Forskrift om tilskot til livssynssamfunn" . Dvs. at det kommunale tilskuddet utregnes med grunnlag i de årlig budsjetterte kommunale utgifter til Den Norske Kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen.

Kulturdepartementet har blant annet et årlig rundskriv som orienterer om vilkår for å få tildelt statlig og kommunalt tilskudd og krav til rapportering.

Søknad

Det er ikke nødvendig å søke særskilt om kommunalt tilskudd. Alle kommuner mottar årlig en oversikt fra Brønnøysundregistrene over antall tilskuddsberettigete medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen.

Klage

Vedtak om kommunalt tilskudd kan i henhold til ”Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn” og ”Forskrift om tilskot til livssynssamfunn” påklages til fylkesmannen.

Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er kommet frem til søker.

Klage sendes til Ålesund kommune v/Rådmannen, Postboks 1521, 6025 Ålesund for administrativ vurdering, og dersom klagen ikke får medhold oversendes klagen til fylkesmannen.

Se også

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge mellom 2 og 16 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Ålesund kommune har for tiden ikke et tilbud om Opplevelseskort.

Barn som vokser opp i en familie med lav inntekt bør kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre.

Om kortet

Opplevelseskortet må brukeren ta med når han/hun skal benytte seg av en aktivitet. Det er også mulig for brukeren å ta med seg en venn eller et familiemedlem.

Kortet fungerer som et klippekort og er gyldig for et kalenderår. Kortet kan ikke fylles på med nye klipp i denne perioden, så del gjerne klippene litt utover året.

Kortet kan brukes hos de aktørene som har inngått et samarbeid om Opplevelseskortet. For tiden er det ikke et slikt samarbeid i Ålesund kommune.

Opplevelseskortet er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.

NAV velger hvem som skal få

Virksomhet kultur i Ålesund kommune samordner og administrerer tiltaket.  Gjennomføringen skjer i nært samarbeid med NAV Velferd, som velger ut brukerne.

Andre nettressurser

Tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har gitt kommunene ansvaret for å administrere tilskuddsordningen til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.


Todelt ordning

Begge ordningene har som mål å skape økt tillit og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

A: Lokal innvandrerorganisasjon

Med lokal innvandrerorganisasjon forstås en organisasjon som er hjemmehørende i en kommune eller bydel, der medlemmene er innvandrere og norskfødte med to innvandrede foreldre med bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Samme organisasjon kan kun motta driftsstøtte fra én kommune gjennom denne tilskuddsordningen. Med hjemmehørende menes at organisasjonens registrerte adresse (Folkeregisteret) er i kommunen. Det er organisasjonens medlemmer bosatt i denne kommunen som regnes som tellende medlemmer for utmåling av tilskudd.

B: Driftsstøtte

Støtte til frivillige organisasjoner i lokalsamfunn som har som formål å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tilskuddet skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Kriterier for begge tilskuddsordninger:

Organisasjoner som søker, må ha et organisasjonsnummer, og dette må oppgis i søknaden for å få den behandlet . Rapport som dokumenterer drift eller tiltak, skal leveres innen dato som vil bli fastsatt senere. Søkes det driftstilskudd, må medlemstallet være minimum 20 betalende medlemmer.

Målgruppe

Følgende kan søke:

 • Frivillige organisasjoner i lokalsamfunn, inkludert innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd.
 • Offentlige eller halvoffentlige instanser (f.eks  frivilligsentraler), kan også tildeles støtte.

Kriterier

Les kriterier for søknad i rundskriv for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjema.

Momenter som vurderes i søknadsbehandlingen

 • Nettverk/forankring, gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Frivillig innsats i organisasjoner
 • God økonomistyring

Søk

Søknadsskjema for tilskudd til frivillig, integrerende aktiviteter.

Tilskudd til helse- og sosialformål (lag og organisasjoner)

Tilskuddet går vanligvis til lag og organisasjoner som defineres under helse og sosial sitt arbeidsområde og som har som målsetting å løse helse- og sosialpolitiske oppgaver. Tilskuddene har tradisjonelt gått til ulike veldedige organisasjoner.

Midlene blir bevilget etter søknad til lag og organisasjoner tilhørende i Ålesund kommune. Midlene gis fortrinnsvis til konkrete prosjekter.

Fristen for å søke midler er 17. mars.

Søknad

Søknad på eget skjema som ligger i skjembanken sammen med veiledning.

Drømmestipendet

Drømmestipendet er en stipendordning fra  Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, som ønsker å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Målgruppe

Alle ungdommer fra 13 - 20 år kan søke på drømmestipendet. 

Premiering

Det deles ut 100 stipender á 15 000 kroner.

Kategorier

Det søkes i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet.

Slik søker du

Det er leder ved Ålesund kulturskole som nominerer Ålesund kommunes kandidat til Drømmestipendet.

Send en søknad til

Søknadsfrist: 1. februar 2018.

Søknaden må inneholde

 • Beskrivelse av "drømmen".
 • Bilder, lydfiler, videofiler og lignende må være lagret på YouTube eller egne nettsider, og lenker til disse settes inn i eposten.

Det fins eksempler på drømmestipendets nettsider så du kan se hvordan en søknad kan skrives.

 

Fylkeskommunale tilskuddsordninger

 Statlige og andre tilskuddsordninger

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119