Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Senior i Ålesund

Kommunen har et bredt tjenestetilbud. Noen tjenester kan være spesielt aktuelle for eldre. Denne siden tar sikte på å gi en oversikt over de ulike tjenestene og lenker til mer informasjon.

Mange av tjenestene tildeles etter søknad til Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester, se søknadsskjema her. Det framgår av de øvrige tjenestene hvor henvendelser om disse kan rettes.

Kommunens eldreråd gir kommunen råd i saker som gjelder levekårene for eldre og kan ta opp saker de eldre er opptatt av.

For mer informasjon om tilbud og muligheter for seniorer, følg gjerne vår Facebookside Senior i Ålesund.

Tilbud til hjemmeboende

Hjemmehjelp/Praktisk bistand


Tjenesten gjelder praktisk hjelp i hjemmet og hvor mye hjelp man får avgjøres etter faglig vurdering av behov. Les mer om tjenesten her.

Prisen for tjenesten er avhengig av inntekt i husstanden. Se betalingsregulativet her.

Matombringing - middag

Middag kan bestilles for en hel uke eller noen dager, og blir levert ut en gang i uken.

Les mer om matombringing her.

Trygghetsalarm

Eldre, funksjonshemmede og andre som opplever utrygghet ved å bo alene kan søke om trygghetsalarm. Tjenesten som gir mulighet for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til enten hjemmesykepleien eller annen avtalt kontaktperson.

Les mer om trygghetsalarm her.

Hjemmesykepleie


Hjemmesykepleie kan gis hele døgnet. Tjenesten er gratis. Medisiner m.v. betales av brukeren.

Les mer om hjemmesykepleie her.

Ergoterapi

Ålesund kommune har ergoteraputer som kan hjelpe til med tilrettelegging i hjemmet.
Les mer om ergoterapitjenesten her.

Fysioterapi

Ålesund kommune har avtale med fysioterapeuter i privat praksis. Noen av disse kan utføre behandling i hjemmet.

Les mer om fysioterapitjenesten og se liste over fysioterapeuter her.

Teknisk hjelpemiddelservice

Tekniske hjelpemidler som krykker, rullator, rullestol, seng, hjelpemidler til bad, dusj og toalett m.m. kan lånes hos teknisk hjelpemiddelservice. Teknisk hjelpemiddelservice har også ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmer.

Les mer om hvordan du søker om tekniske hjelpemidler her.

Individuell plan og koordinator

Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få individuell plan og tibud om koordinator.

Les mer om koordinerte tjenester her.

 

Avlastningsopphold

Det kan innvilges korttids avlastningsopphold for at pårørende skal kunne få nødvendig avlastning.

Les mer om avlastningsopphold her.

Tannhelsetjeneste

 

Ansvaret for tannhelsetjenesten   og drift av distriktstannklinikkene ligger hos fylkeskommunen.

Tannhelsetjeneste blir gitt vederlagsfritt når bruker har hatt hjemmesykepleie i 3 måneder eller mer og behovet for tannbehandling har sammenheng med, eller påvirker, sykdommen brukeren får hjemmesykepleie for. Hjemmetjenesten gir nærmere informasjon til de som blir omfattet av dette.

 

Aktivitetstilbud

Seniorsentrene og aktivitetsgrupper

Seniorsentrene er uformelle treffesteder i nærmiljøet for sosialt samvær, kulturelle opplevelser og fysisk aktivitet.

Gjennom seniorsentrene kan man være med på ulike aktivitetsgrupper.

Les mer om seniorsentrene her.

 

Tilbud til personer med demens

Ålesund kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å bli en demensvennlig kommune. Få mer informasjon om tilbud til personer med demens her.

Kommunen har tilbud om dagplass for personer med demens med ulike aktiviteter.

Les mer om tilbudet her. 

 

 

Støttekontakt

Individuell støttekontakt kan for noen være en hjelp til å få ta del i aktiviteter.

Les mer om støttekontaktordningen her.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis gir mulighet for den som trenger ledsager for å kunne benytte seg av kulturtilbud å ta med familie eller andre gratis eller til redusert pris på arrangement. Les mer om ledsagerbevis her.

TT-kort/transportstøtte


Transportordningen (TT-kort) er et fylkeskommunalt tilbud som gir bevegelseshemmede som vanskelig kan benytte kollektivtrafikk støtte til transport. Ordningen administreres av kommunen.

Les mer om TT-kort her.

Parkeringskort

 

Forflytningshemmede kan søke om parkeringskort som gir mulighet til å benytte særskilte parkeringsplasser.

Les mer om parkeringskort her.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen koordinerer tilbud av forskjellig karakter fra frivillige enkeltpersoner og organisasjoner og holder til i Kirkegata 33.

Mer informasjon om Frivilligsentralen.

 

 

Botilbud

Omsorgsboliger og tilrettelagte boliger

Kommunen har ulike botilbud som omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Dette er boliger uten bemanning og du må søke om hjemmetjenester i tillegg om du har behov for dette.

Les mer om omsorgsboliger og hvordan du søker her.

Les mer om trygde- og serviceboliger og hvordan du søker her.

Bokollektiv

Bokollektiv er særskilte boordninger som det er knyttet bemanning til.

Les mer om bokollektiv her.

Sykehjem

Heldøgns omsorg i sykehjem/bokollektiv på sykehjemsnivå er et tilbud om heldøgns pleie, omsorg og behandling.

Se nærmere informasjon om sykehjemstjenesten og sykehjemmene her.

Informasjon om egenandel ved sykehjemsplass.

 

Emneord: eldreomsorg

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119