Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Koordinerte tjenester

Koordinator og individuell plan omtaler vi som  "koordinerte tjenester". Det er koordinerende enhet som vurderer hvem som ut fra helse- og omsorgstjenesteloven har rett på å få oppnevnt en koordinator, og få utarbeidet en individuell plan.

Hva er koordinator og individuell plan?

 

Hva er koordinator og individuell plan?

En koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet ditt, samt framdrift i arbeidet med individuell plan.

Når du har fått oppnevnt en koordinator, er det denne som sammen med deg avklarer oppstart av arbeid med individuell plan. Du kan velge å ha en koordinator selv om du ikke ønsker å få utarbeidet en individuell plan.

En individuell plan er et verktøy for samhandling og koordinering av tjenestene dine.

Den individuelle planen er et felles verktøy på tvers av fagområder, nivåer og sektorer. Den skal si noe om dine mål og ønsker, og vil være med på å gi en bedre oversikt over hva som er viktig for deg i dag og framover. Den kan også gi en oversikt over hvem som er involvert i tjenestene rundt deg.

En individuell plan skal ikke erstatte behovet for detaljerte delplaner. Individuell opplæringsplan (IOP), behandlingsplaner, treningsprogrammer mm, kan inngå som deler av den individuelle planen.

Det skal bare utarbeides én individuell plan.

LENKE

Koordinerte tjenester i Ålesund kommune (brosjyre)

Hvem har rett på koordinator og individuell plan?


Hvem har rett på koordinator og individuell plan?

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, kan du ha rett på koordinator og individuell plan.

Med langvarig menes det at behovet må ha en viss varighet, men må verken være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Med koordinerte tjenester menes det at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere og at tjenestene bør ses i sammenheng.

Elektronisk individuell plan - hva og hvordan?

For å lette samarbeidet rundt individuell plan, bruker vi verktøyet Visma FLYT SamPro. Det er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med individuell plan. Som en IP skal være, er den overordnet og sektorovergripende - på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå.

Det har flere fordeler å bruke elektronisk IP:

  • Planen kan endres på fortløpende, og blir dermed et "levende" verktøy
  • Innkallinger og referat skrives inn her
  • Man kan være sikker på at man alltid har den siste versjonen tilgjengelig
  • Verktøyet er tilgjengelig på internett, i alle nettlesere.

Tilgang
Bruker selv er planeier og kan gi andre tilgang til planen. Dette må skje gjennom informert samtykke og med signatur. I noen tilfeller er det foresatte eller verge som gjør dette.

Planeier må gå gjennom tilgangene til alle i planen sin, og bestemme hvem som skal ha tilgang, hva den enkelte skal få tilgang til og hvor lenge de skal få ha tilgangen. Det skjer sammen med koordinator.

For å komme inn i planen, må man ha en brukerkonto. Koordinator oppretter det for planeier og alle deltakere.
Adressen er www.individplan.no eller www.sampro.no  

Har du behov for koordinator eller individuell plan?

Har du behov for koordinator eller individuell plan?

Dersom du har behov for, og lurer på om du kan ha rett på en koordinator og /eller en individuell plan, kan du ta kontakt med Koordinerende enhet/ Tildelingskontoret.

Du kan ta en telefon dersom du har noen spørsmål, eller melde inn behov for koordinator og/ eller individuell plan ved å benytte Meldeskjema for koordinerte tjenester.

LENKE

Meldeskjema (skjemabank)

Er du koordinator?

Er du koordinator?

Under vil du finne en del materiell som vil hjelpe deg på vei i rollen som koordinator.

LENKEr

EKSTERNE RESSURSER

LOVVERK

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119