Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Transportordning (TT-kort)

Formålet med transporttjenesten er å gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

  • Kortet er tiltenkt personer som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen.
  • TT-kortet er elektronisk, og fungerer som et vanlig betalingskort når brukeren tar drosje.
  • Kortet er personlig og har påført navn og brukernummer.
  • Reisestøtten blir registrert på kortet som et kronebeløp eller ei kredittgrense, justert etter hvilken sone og brukerkategori den enkelte bruker er registrert i.
  • Kortet er knyttet opp mot en personlig reisekonto som fylles på 1. januar og 1. juli hvert år med et visst beløp som kan benyttes til reiser. TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.
  • Alle fylkeskommunene er av Samferdselsdepartementet pålagt å organisere en ordning med tilrettelagt transport. Selve ordningen administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.
  • Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester samt Servicetorget i Ålesund kommune veileder og informerer om TT-kort og søknad.

Les mer om det nye elektroniske TT-kortet her

Søknad

Søknadsskjema skrives ut og sendes til Ålesund kommune.
Søknadskjema og veiledning ligger i skjemabanken.

Kommunen fatter vedtak på vegne av fylkeskommunen. Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og fatter så et vedtak. Avslag på TT-kort skal alltid begrunnes. Alle vedtak har klagerett.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er kommunens/fylkeskommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Lovgrunnlag

Denne tjenesten er ikke lovpålagt, men se Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer om TT-kort.

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119