Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Rusarbeid

Ansvaret for tjenestene og tiltakene innenfor rusomsorgen deles mellom kommune og stat.

Rusproblemer henger ofte sammen med psykiske vansker, se derfor også hjelpetiltakene under psykisk helse.

Hjelp der du er

Vårt ambulerende rusteam kan komme dit du er og hjelpe deg med:

 • Følge til offentlige instanser
 • Veiledning
 • Samtaler og oppfølging
 • Sosial trening
 • Oppfølging i bolig
 • Tilsyn gjennom at vi ringer deg på telefon
 • Hjelp til koordinering av avtaler
 • Tilsyn og oppfølging av bostedsløs

Ambulerende rusteam har taushetsplikt.  Vi samarbeider nært med NAV sosial, hjemmetjenestene og Ålesund kommunale Eiendom KF.

Hvordan får jeg hjelp?

Fyll ut henvisningskjemaet nederst på siden i samarbeid med for eksempel din NAV-veileder, fastlege, hjemmetjenestene, psykisk helseteam eller psykiatrisk poliklinikk.

Søknaden sendes til psykisk helseteam som så vil kontakte deg.

Hjelp med bosituasjon

Har du problemer med bosituasjonen din?

Prosjekt Boligsosial oppfølging rus/psykisk helse tilbyr hjelp og oppfølging for de som står i fare for å miste sin utleiebolig. Tilbudet gjelder personer over 18 år med rusavhengighet og psykiske lidelser i Ålesund kommune. Prosjektperiode 2013 - 2016.

Vi tilbyr:

 • Støtte og veiledning med mål om at din boligsitasjon skal stabiliseres
 • Botrening og oppfølging i bolig
 • Veiledning i hjelpeapparatet
 • Oppfølgingssamtaler i forhold til rus og/eller psykisk helse
 • Sosial trening
 • Tilsyn gjennom at vi ringer deg på telefon
 • Hjelp til koordinering av tjenester og avtaler
 • Opprettelse av ansvarsgruppe og individuell plan

Tjenesten gis for en avgrenset periode på inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse etter behov.

Hvordan får jeg hjelp?

Du kan søke selv eller bli henvist av fastlegen din, Ålesund kommunale eigendom og Nav Ålesund, se søknadsskjema nederst på siden.

Se også

Boligsosial handlingsplan for Ålesund kommune 2009 - 2015.

Sammensatte problemer

Personer med samtidig rusavhengighet og psykiske problem/lidelser kan få helhetlig oppfølging over tid på dag, kveld og helg gjennom Prosjekt ROP/samhandling (ROP er forkortelse for "rus og psykisk lidelse").

Rop/samhandlingsprosjektet tilbyr:

 • Kartlegging
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Koordinatorfunksjon
 • Integrerte oppfølgingstiltak

Dette er et samhandlingsprosjekt mellom Ålesund behandlingssenter og Vegsund Distriktpsykiatrisk senter.

Rehabliliteringsboliger

Er du en av dem som er hjemmehørende i Ålesund, har vært eller skal i rusbehandling og som har behov for langtidsrehabilitering på inntil 3 år? Da kan du ta kontakt med din sosialkurator som vil bistå deg med å lage til søknad på rehabiliteringsbolig i Aarsæthervegen 4.

Dette er et tiltak for personer med rusavhengighet som har gjennomført rusbehandling i TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) og som er i behov for døgnbemannet rehabiliteringsplass inntil 3 år.

Aarsæthervegen 4 er et rusfritt rehabiliteringstilbud:

 • 14 leiligheter
 • Fellesareal med tvstue, biljard, bordtennis, data.
 • Ligger nær turområder
 • Ligger i Skarbøvika, ca 3 km vest for Ålesund sentrum 

Miljøarbeidertjenesten vår bistår med å utarbeide din egen individuelle plan og bistå deg med oppfølging så lenge du har din rehabiliteringsbolig i Aarsæthervegen 4.

Når du flytter ut i egen bolig etter endt rehabilitering kan du motta ettervern fra Miljøarbeidertjenesten i en periode.

Rusbehandling

Sosialkurator/lege kan henvise deg til behandlingsinstitusjoner for rus. Dette er såkalte andrelinjetjenester (på fylkesnivå).

Aktuelle tjenester

 

Oppfølging etter rusbehandling

Dette er et tilbud om oppfølging til personer fra 18 år og eldre som har vært i rusbehandling.

Ettervern og oppfølgingstjeneste foregår på dagtid mandag-fredag:

 • Koordinatoransvar
 • Individuell plan
 • Ansvarsgrupper
 • Faste avtaler med hver bruker av tjenesten over tid
 • Metodevalg: Motiverende intervju

Tiltaket utføres av Team integrering rus, som kan kontaktes på tlf 94 52 27 70 og mobil 40 90 63 01. Det gjøres i samarbeid mellom Rus-Midt, NAV-Ålesund og Ålesund kommune.

Henvisning

Tjenesten tildeles ved henvisning fra Nav, Tildelingskontoret i Ålesund eller fastlege

Pårørende

Rettigheter som pårørende/taushetsplikt:

Utgangspunktet og hovedregelen er at pårørende og nærmeste pårørende er den /de som pasienten/brukeren selv oppgir, og det er den/de som har rettigheter etter helselovgivningen. Dersom ikke samtykke til oppheving blir gitt, er offentlig personell bundet av Taushetsplikten. Ansatte skal jevnlig drøfte med pasienten/brukeren om samtykke til å involvere pårørende. Er ikke samtykke gitt vedrørende opphevelse av taushetsplikten, kan offentlig ansatte uttale seg, gi råd og veiledning på generelt grunnlag.

Samtaletilbud

NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge har et samtaletilbud, samt veiledning og oppfølging over tid til pårørende siste fredag hver måned i lokalene til Frivilligsentralen i Kirkegata 33.

Barn som pårørende

Helsepersonell er pliktig til å bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging til barn og ungdom av brukere/pasienter med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Ved behov for tjenester i kommunen har helsepersonell plikt til å undersøke om bruker/pasienten har mindreårige barn. Ålesund kommune har 23 barneansvarlige med én koordinator.

Helsenorge. no - barn som pårørende

Skjema

Andre ressurser

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119