Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Psykisk helse

De fleste kjente strategiene for å forebygge psykiske problemer og lidelser og fremme sunn helse legger vekt på å styrke den enkeltes opplevelse av egen mestring, sosial støtte og tilhørighet, opplevelse av å være til nytte, evne til å ta ansvar for seg selv og evne til å ta i bruk egne ressurser. 

Kommunen har en rekke tiltak som kan bidra til hjelp i dette arbeidet.

Akutthjelp psykiatri og psykisk helse

Øyeblikkelig hjelp

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd og fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til.

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Dette omfatter også akutte tilfeller.

Ved akutt psykisk sykdom skal du først kontakte fastlegen din. Etter kl. 16.00 kontakter du Legevakta tlf. 70 14 31 13. 


Andre som kan kontaktes

pdfLandsdekkende hjelpere

Oppsøkende behandling (ACT-team)

Prosjekt ACT-team (Assertive Community Treatment) er et tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam, som i samarbeid mellom kommune og helseforetak/DPS gir et tilbud til mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom med psykose og ofte rusproblem.
 
Målgruppen for dette tilbudet kjennetegnes ofte av at de mangler et sosialt nettverk, at de ikke evner å forholde seg til eksisterende behandlingstilbud og ikke selv ser sitt behov for hjelp.
Teamet har tilknyttet egen psykiater og gir tverrsektoriell behandling som forutsetter at første og andrelinjetjenstene sees i sammenheng.

Råd, veiledning og aktiviteter

Psykisk helseteam i Ålesund kommune gir hjelp til personer i alle aldre med psykiske lidelser. Dette kan være hjelp til å koordinere sosiale aktiviteter, råd og veiledning, både til den syke og til pårørende eller hjelp til medisinhåndtering.
 
Kommunens tilbud til deg som har psykiske helseproblemer.
Vi kan hjelpe deg med støttesamtaler, medikamenthåndtering og annen individuell oppfølging.
Psykisk helseteam er lokalisert på Klipra, Fjellgata 49, 6003 Ålesund. Telefon: 70 16 51 60

Dagtilbud: Skansen aktivitet

- et dagtilbud for deg med psykiske helseplager.

  • Delta i meningsfylte aktiviteter og i et sosialt fellesskap
  • Opplev mestring, vær delaktig i drift og planlegging her
  • En plass "å være"

Kanskje kan dette gjøre dagene og ukene dine bedre. Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre for å komme hit.

Når du kommer hit for første gang kan det være lurt å gjøre en avtale slik at du blir tatt i mot av en av de ansatte, og kanskje en av brukerrepresentantene.


Her finner du oss:

Skansen aktivitet
Sorenskriver Bulls gate 17
6002 Ålesund
Telefon: 70 16 22 95
e-post:

Facebookside

Psykisk helsearbeid - barn, unge og familiene deres

Innen psykisk helsevern er det en rekke kommunale virksomheter og statlige etater som arbeider til beste for barn, unge og familiene deres:

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en viktig arena for å skape trygghet, for å oppdage barn og ungdom som trenger hjelp, og for å forebygge mer alvorlige psykiske problemer.

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg mellom 13 og 20 år. Her får du rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling som er tilrettelagt for ungdom på deres behov og premisser. Tilbudet er et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten.

Barnevernet
Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig.

Ressursbasen
Ressursbasen tilbyr ulike veiledningsprogram til både hjem, barnehage og skole og støttesamtaler og gruppetilbud til ungdom.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring.

Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse (BUP)
BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernet.

Pårørende

Rettigheter som pårørende/taushetsplikt:

Utgangspunktet og hovedregelen er at pårørende og nærmeste pårørende er den /de som pasienten/brukeren selv oppgir, og det er den/de som har rettigheter etter helselovgivningen. Dersom ikke samtykke til oppheving blir gitt, er offentlig personell bundet av Taushetsplikten. Ansatte skal jevnlig drøfte med pasienten/brukeren om samtykke til å involvere pårørende. Er ikke samtykke gitt vedrørende opphevelse av taushetsplikten, kan offentlig ansatte uttale seg, gi råd og veiledning på generelt grunnlag.

Pårørendeprosjektet LPP Ålesund og omegn

Et lavtersekeltilbud med rådgivning- og veiledningstjeneste for pårørende innen psykisk helse og rus.

er åpent mandag og torsdag kl.09.00 – 15.00 og onsdag 16.00 -20.00 og holder til i Parkgata 10 i Ålesund sentrum.

De bistår med råd og veiledning, omsorg og støtte, bistår med søknader, klageprosess og kan være med som støtte i møter.

De er tilgjengelig på web, Facebook og telefon 482 31 644.De kan kontaktes utenom åpningstidene og vil da ta kontakt så rask som mulig.

Barn som pårørende

 

Helsepersonell er pliktig til å bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging til barn og ungdom av brukere/pasienter med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Ved behov for tjenester i kommunen har helsepersonell plikt til å undersøke om bruker/pasienten har mindreårige barn. Ålesund kommune har 23 barneansvarlige med én koordinator.

Ålesund kommune har etablert Barneansvarlige, som er kontaktpersoner for barn som pårørende innen hver helsevirksomhet. pdfSe oversikt over barneansvarlige i Ålesund kommune.

Helsenorge. no - barn som pårørende

Max lavterskel arbeidstiltak

Max-gjengen er et lavterskel arbeidstiltak. Tiltakett retter seg først og fremst mot uføretrygdede personer med psykisk lidelse som i perioder kan utføre arbeidsoppgaver.

Arbeidstiltaket utfører hagearbeid, enkelt vedlikehold, flytteoppdrag, rydding og annet forefallende arbeid. Ta kontakt med Frivilligsentralen 40913981/70162698.

andre ressurser

Lokalt
  • NAV: Det finnes mange muligheter for å være i arbeid til tross for helseplager. Å være i jobb, enten deltid eller heltid, kan dessuten ha en positiv effekt på helsen din. Nye behandlingstilbud og tettere oppfølging kan få deg raskere tilbake.
  • Krisesenter for Sunnmøre
 fylket
  • Psykisk helsevern, Helse Møre og Romsdal HF er det som tidligere ble kalt psykiatrien og er i dag betegnelsen på de tilbud som samfunnet gir til personer med mentale lidelser gjennom spesialisthelsetjenesten (det som ikke gjelder kommunen). Dette kan omfatte psykoterapi, psykiatrisk medisinering, saksbehandling eller andre tiltak.
  • Helse-M&R, vaksenpsykiatrisk avd.
  • Helse M&R, Psykisk helsevern barn og unge
  • Familievernet: Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til både enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre.
  • Fylkesmannen:  Informasjon om psykisk helsearbeid i ditt fylke.
nasjonalt
organisasjoner

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119