Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helsestasjon

Ålesund kommune har tre helsestasjoner: Sentrum, Moa og Blindheim. Se kontaktinformasjon i ansvarsboksen til høyre på siden.

Helsestasjonstjenesten har rutiner for å følge barn fra fødsel til skolepliktig alder. Tjenesten skal bidra til å styrke barn og unges egenmestring og voksnes mestring av foreldrerollen. Tjenesten tilbyr for eksempel råd, veiledning, helsesjekk og vaksinasjoner.

Tjenesten skal gi tilbud til barn og unge i alderen 0–20 år, gravide og foresatte. Helsestasjonen skal ha rutiner for samarbeid med fastlege, med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Alle barn og unge har rett til helsekontroll.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller.  Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, gi beskjed.  Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn.

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjonene er kommunens tilbud til alle barn i aldersgruppen 0-6 år. Tilbudet er gratis.

Tjenesten er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hele barnebefolkningen. Målet er å bidra til barns fysiske, psykiske og sosiale helse, og styrke og støtte foreldre i å mestre foreldrerollen. Helsestasjonen kan også avdekke sykdom og skjevutvikling, og være en ressurs for barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp.

Hva kan helsestasjonen hjelpe med?

Helsestasjonen følger anbefalte retningslinjer for helsestasjonen gitt av Sosial- og helsedirektoratet, og vaksinerer i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesøster og lege tilbyr regelmessig oppfølging, og kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetjenester. Familier kan også selv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjoner. Konsultasjonene foregår individuelt eller i gruppe.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

  • Hjemmebesøk til nyfødte
  • Ammeveiledning
  • EPDS (barseldepresjon)
  • Regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege.
  • Oppfølging av barnets utvikling (vekst, bevegelse, språk og  psykososialt)
  • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, ernæring, samspill og adferd hos barnet
  • Ulykkesforebygging
  • Vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • Barseltreff for foresatte med nyfødte barn

OBS! Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege.

Kan du ikke møte?

Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, håper vi at du gir beskjed både for å planlegge ny time, og for at andre kan benytte tiden.

Tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Se også

 

Gi tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Pris for tjenesten

Helsekartleggingen er gratis, og tjenesten som helhet det samme - med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Lovhenvisinger

Dette er lovpålagte tjenester.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119