Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Konsesjon ved erverv av fast eiendom

Konsesjonsloven bestemmer at alle erverv av fast eiendom (herunder bl.a. erverv ved arv, gave og kjøp), samt stiftelse av bruksrett for lengre enn 10 år, er konsesjonspliktig med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven.
 
Før en erverver kan få tinglyst hjemmel (bli registrert som eier) til fast eiendom, må han/hun/foretak mm. med noen unntak som er nevnt nederst i denne beskrivelsen enten:
  • Få en bekreftelse fra kommunen om at ervervet er konsesjonfritt, noe som oftest vil være tilfelle
  • Søke konsesjon for erverv av fast eiendom (blant annet ved det interkommunale Nordre Sunnmøre Landsbrukskontoret i Ørskog kommune, på telefon 70 27 29 00)
Dette gjelder også i tilfeller der fast eiendom overtas ved hjemmelserklæring i samband med arv/skifte.
 
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er best for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
  • framtidige generasjoners behov
  • landbruksnæringen
  • behovet for utbyggingsgrunn
  • hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
  • hensynet til bosettingen

Mange unntak - få eiendommer krever konsesjon:

  • Unntakene fra konsesjonsplikten er omfattende og det er bare en liten prosent av eiendomservervene hvor det må søkes konsesjon. 
  • Et vanlig tilfelle der en må søke konsesjon, er ved erverv av bebygd eiendom som har et totalareal større enn 100 dekar, eller har mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller det produktive skogarealet er over 500 dekar (1 dekar = 1 mål = 1000 kvadratmeter.) Arealgrensen ble hevet til dette nivået 1. juli 2007.
  • Et vanlig tilfelle der ny eier ikke trenger å søke konsesjon, er når tidligere eier er i nær slekt. Etter loven er det for eksempel ikke nødvendig å søke konsesjon når ny eier er barn, barnebarn eller nevø/niese til tidligere eier.

Søknadsskjema/Søknadsfrist

Søknad om konsesjon skal fremmes innen 4 uker etter at erverver fikk hand om eiendommen, dvs. 4 uker etter at bindende kjøpsavtale er inngått. Søknadene behandles fortløpende.

Bekreftelse på egenerklæring kan ved frammøte skje mens erverver venter, eller ved at egenerklæringen leveres Servicetorget som da vil videreformidle den til den i kommunen som har fullmakt til å bekrefte opplysningene.

Mer om blankett og egenerklæringskjema i skjemabanken.

Vilkår

Egenerklæring behandles gratis.

For søknader er det behandlingsgebyr som må være innbetalt før søknaden blir behandlet. Spørsmål vedr. Erverv av eiendom som krever eget konsesjonsvedtak rettes til kommunens landbruksmyndigheter.

Krav til dokumentasjon

Fullstendig utfylt egenerklæring med søkers originalunderskrift. I tilfelle det må søkes konsesjon kreves i tillegg kopi av skjøte, takst, kart og evt. andre dokument som foreligger i forbindelse med overdragelsen (nødvendig dokumentasjon er listet opp på søknadsskjema).

Klage

Ved søknad om konsesjon fatter kommunen vedtak som kan påklages. Opplysninger om klageadgang, frister og hvordan man går fram for å klage går fram av blankett om retten til å klage over forvaltningsvedtak. Denne vedlegges vedtaket ved utsending.

Lovhenvisning

Hva som omfattes av konsesjonsfrihet og i hvilke tilfeller det må søkes konsesjon går fram av konsesjonslova og forskrift om konsesjonsfrihet – i denne er også inntatt opplysninger om erverv der det ikke kreves egenerklæring (se lovhenvisning lenger nede).

Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98.  | Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119