Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bestill møte med en saksbehandler

Når du planlegger et byggeprosjekt kan du bestille et møte med en av våre saksbehandlere.

For tiltak som du selv kan søke om (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et foretak til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg noen fra foretaket til møtet. Dette kalles forhåndskonferanse.

Dersom prosjektet krever regulering er et møte obligatorisk og du må ha med deg en fagkyndig plankonsulent. Dette kalles oppstartsmøte.

Forhåndskonferanse (byggesak)

Forhåndskonferansen er et møte mellom deg og en saksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven.

Aktuelle spørsmål kan være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Eventuelle dispensasjoner
  • Uttalelse fra andre myndigheter

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Vi ber  derfor om at kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon vedlegges bestillingen. Alternativt kan bilder som viser eksisterende situasjon vedlegges.

Bestill forhåndskonferanse her (digitalt skjema). Merk at dersom du vil lagre underveis, så må du velge "Logg inn via ID-porten".

En saksbehandler vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon og avtale møtetidspunkt. Møtet skal avholdes innen to uker etter at du har bestilt.

Oppstartsmøte (plansak)

Oppstartmøtet er et møte mellom plankonsulent/forslagsstiller og kommunensplanmyndighet i forkant av en detaljregulering. Dette møtet er obligatorisk.

Du kan som privatperson være forslagsstiller og bestille oppstartsmøte, men en fagkyndig plankonsulent må delta på møtet og utarbeide selve reguleringsplanen. Se hva en reguleringsplan er og hvordan planprosessen foregår.

Oppstartsmøtet skal primært gi gjensidig orientering, hvor planmyndigheten informerer om overordnete planer og føringer, veileder om planarbeidet generelt, stiller krav til planmaterialets innhold og avklarer plangrenser.

For å få et konstruktivt oppstartsmøte er det viktig at plankonsulent/ forslagsstiller gir relevante opplysninger om planen de ønsker å gjennomføre og hvilke spørsmål de trenger avklaring på. Planmyndigheten kan da stille godt forberedt og innhente relevant informasjon og kontakte andre kommunale instanser som berøres av planen og bør delta i møtet.

Bestill oppstartsmøte her (digitalt skjema). Merk at dersom du vil lagre underveis, så må du velge "Logg inn via ID-porten".

Har du spørsmål?

Er du usikker på om du har en plan- eller byggesak? Kontakt Servicetorget eller spør en saksbehandler på byggesak her:

Navn

Please let us know your name.

E-post(*)

Please let us know your email address.

Vedlegg

Invalid Input

Melding(*)

Please let us know your message.

Mer informasjon

Her finner du kart.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119