Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ressursbasen

Har dere som familie behov for råd og veiledning? Trenger dere som foresatte hjelp i samhandlingen med barnet? 
Ressursbasen tilhører kommunens virksomhet for barn og familie, og vi bidrar med støtte og veiledning. Målet er god utvikling for barn og familier.  Det er viktig å kunne tilby hjelp så tidlig som mulig.   

Hvem er vi?

Ressursbasen er et tverrfaglig team med god og variert kompetanse;

Familie-/foreldreveiledere med ulike verktøy, spesialpedagoger for barnehager, grunnskoleteam, psykolog, hjemkonsulenter, psykiatriske sykepleiere, ungdomsveiledere, familieterapeut, støttekontakter og avlastere for barn med funksjonsnedsettelse.  

Ressursbasen samarbeider med foreldre, barnehager, skoler, PPT, helsestasjoner, barnevernet og andre instanser som gir hjelp til barn og unge.

HvA gjør vi?

Ressursbasen tilbyr ulike veiledningsprogram til både hjem, barnehage og skole. Vi tilbyr også støttesamtaler og gruppetilbud til ungdom.

I tillegg kan vi tilby kurs samt gi veiledning og kompetanseheving for virksomheter og andre tjenester/grupper.

Ressursbasen har dessuten ansvar for tilsyn med barn i fosterhjem.

Tiltakene vil gi støtte og hjelp til familier, for at de bedre skal mestre utfordringer i hverdagen. Noen barn og unge benytter flere støttetiltak i en periode. Ressursbasen kan da være behjelpelig med å samordne tiltakene.

SØKNADSSKJEMA

Ressursbasen har utarbeidet et eget søknadsskjema:

Søknadsskjema til ressursbasen finner du her.

Mer om ulike tilbud og metoder:

SMÅBARNSTEAM, barn 0 – 4 år

Tverrfaglig team bestående av helsesøster, barnevernspedagog, spesialpedagog og familieterapeut. Teamet tilbyr både konsultasjon og direkte veiledning til bruker. Målet er å komme raskt inn med hjelp, og finne fleksible løsninger tilpasset den enkelte familie. Målgruppe: Småbarnsforeldre med barn fra 0 til og med 4 år.

Eksempel på bistand:

 • Samtaler med foreldre  
 • Veiledning på kommunikasjon og samspill (f.eks. videoveiledning)
 • Veiledning av barnehagepersonell
 • Samtalegrupper for foreldre med felles utfordringer ut fra behov og ønske.

Du kan også kontakte Småbarnsteamet ved å henvende deg til helsestasjon, PPT og barnevernstjeneste. 

MARTE MEO - Barn fra 0 år

Marte Meo betyr “av egen styrke”. Metoden tar utgangspunkt i at veileder tar videoopptak av dagligdagse samspill / samhandlingssituasjoner mellom voksne og barn, for eksempel spising, påkledning og lek.  
Under analysen av videoen, vil problemer og mangler ved kommunikasjonen være en del av bildet, samtidig som en ser etter kommunikasjonsferdigheter og kommunikasjonspotensiale.
I gjennomgangen med den / de voksne vil fokus være på positive samhandlingsferdigheter og potensiale, ikke på kommunikasjonsproblemer / mangler.
Ved å rette oppmerksomheten mot barnets reaksjoner, opplevelser, signaler og behov, og å hjelpe med å tolke disse, søker en å øke sensitivitet og bevissthet for barnet og bidra til å styrke relasjon, utviklingsstøttende dialog og samspill. Ved at fokus fra veileders side er på positive samhandlingssekvenser, vil en også få fokus på barnets positive atferd, slik at fokus på negativ atferd vil kunne avta.
Siktemålet er å øke samhandlingssekvensene hvor en gir barnet positiv bekreftelse for derved å øke barnets opplevelse av mestring og den voksnes selvtillit som omsorgsperson.
Dersom barnet blir gitt mulighet til å delta i samspill bestående av dette spesifikke kommunikasjonsrepertoaret, vil barn få anledning til å utvikle en dialog som er grunnlaget for god utvikling og et godt liv.

PMTO-rådgivning, barn 3 – 12 år

PMTO-rådgivning er et korttidsorientert rådgivningstilbud til foreldre / foresatte der barnet har mindre omfattende adferdsvansker. Ved 3 – 5 rådgivningsmøter ønsker man å motivere og lære foreldre til å ta i bruk alternative foreldreferdigheter, som kan snu en begynnende skjevutvikling hos barnet.
Bygger på metoden Parent Management Training Oregon (PMTO).

PMTO-terapi, barn 3 – 12 år

Parent Management Training Oregon (PMTO) er et behandlingstilbud for foreldre der barnet viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som hyppig kommer i konflikt med andre barn og voksne. Foreldre får tilbud om opplæring slik at de skaffer seg bedre oppdragerferdigheter for å fremme sosial adferd hos barnet og redusere avvikende adferd. Gjennom ukentlige samtaler / telefonsamtaler gis foreldre råd og veiledning (4 - 6 måneder). Foreldre trenes i hensiktsmessige metoder for å hjelpe sitt barn i hverdagen. Studier viser at PMTO medfører betydelig reduksjon av barnets adferdsvansker, både i hjemmet og på skolen. Det er påvist positive langtidseffekter av behandlingen både for det gjeldende barn og søsken.

HJEMKONSULENT - Alle aldersgrupper

Veiledning i hjemmet som skal bistå foreldre i f.eks. grensesetting, holde struktur, samspille med barnet og praktisk bistand. Hjelp til støtte, avlastning og veiledning i en vanskelig livssituasjon. Hjemkonsulenten kan hjelpe barn og unge til å kommunisere om vanskelige forhold i hjemmet, gi trygghet og rammer i hverdagen.
For ungdom kan vi også gi støtte, råd og veiledning, samt hjelp til å lære ADL-ferdigheter (ADL:  aktiviteter i dagliglivet, kan defineres som gjøremål vi til daglig utfører, som for eksempel av- og påkledning, matlaging, spising, holde orden på sine eiendeler samt personlig hygiene).

PSYKISK HELSETEAM for barn og unge 5 - 18 år

Psykisk helseteam for barn og unge er et tverrfaglig team som består av psykiatriske sykepleiere, psykologer, sosionom (ungdomsveileder) og barnevernspedagog. Målgruppen er barn og unge; 5-18 år og deres omsorgspersoner. Teamet tilbyr oppfølging av barn og ungdom som har psykiske vansker eller som er i en vanskelig livssituasjon. Teamet skal fremme god psykisk helse for barn og unge i Ålesund kommune ved å:

 • Vurdere omfanget av barnets/ungdommens hjelpebehov, og gi bistand til å finne rett hjelpetiltak
 • Tilby samtaler til barn og ungdom
 • Gi råd og veiledning til barnets/ungdommens omsorgspersoner
 • Gjennomføre familiesamtaler
 • Samarbeide med personer som har viktige roller i livet til barnet/ungdommen
 • Tilby ulike gruppetiltak for barn/ungdom eller omsorgspersoner
 • Utvikle og drifte helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Bidra til økt kompetanse om psykisk helse gjennom undervisning og veiledning

VIT (Vekst – Ivaretakelse – Trivsel), barn og unge 8 – 16 år

Et frivillig tilbud til familier som har vansker med samspill og kommunikasjon i hjemmet. Det kan også være barn som har problemer i skole, i vennemiljø og/eller på fritiden. Tilbudet varer i 3 – 6 måneder. Det vil være en tett kontakt mellom VIT-veileder og hjemmet, inntil to møter i uken.  Veiledningen skjer i hjemmet til familien. VIT baserer seg på nettverksorientert tenkning, slik at nettverket rundt barnet vil ha en aktiv rolle i arbeidet.

FAMILIETERAPEUT

Tilbud til familier med barn og unge mellom 0 – 18 år. Samtaler med familieveileder for den enkelte ved behov om en trenger å få støtte og styrke til å takle utfordringer eller hjelp til å se løsninger. Utfordringene kan være av ulik karakter; som konflikter, sykdom/dødsfall i familien, samlivsbrudd, utfordringer i ungdomstiden, samspill i familien og foreldrerollen. Familien kan også benytte andre instanser som de er i kontakt med til å få en avtale med familieterapeuten.

GRUNNSKOLETEAMET

Grunnskoleteamet retter seg mot elever og utsatte barn som trenger ekstra støtte og hjelp i skolehverdagen. Teamet har elevens undervisningssituasjon, psykiske helse og sosiale livssituasjon i fokus.
Grunnskoleteamet jobber med eleven og foreldre, grupper, klasser, trinn, lærere og skoleledelse. Teamet kartlegger og jobber med praktiske tiltak, veiledning, rådgivning og konsultasjon. Teamet kan være en god samtalepartner for refleksjon og diskusjon omkring ulike tema, roller og praksis. Grunnskoleteamet har fokus på godt skole – hjem samarbeid.
Grunnskoleteamet er et lavterskeltilbud som jobber tett opp mot skolen. Dette medfører at teamet tidlig kan fange opp behov for tverrfaglig samarbeid med andre hjelpetjenester. Teamet har et godt samarbeid med andre instanser som ivaretar barn og unge.  
Grunnskoleteamet jobber for at elever skal trives på skolen og ha en god faglig og sosial utvikling i et inkluderende skolemiljø.

Gi tilbakemelding

Vi vil at brukerne våre skal være fornøyd med tilgjengelighet, service og støttetjenestene, derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine opplevelser av tjenestene som du benytter. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119