Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barnevern

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Barnevernet gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. I noen tilfeller kan hjelp gis til fylte 23 år.
Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er barnevernet helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn.


Du kan nå barnevernet på telefon 70 16 43 40.

Er du bekymret for et barns omsorgsituasjon?

Er du bekymret for et barns omsorgsituasjon?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store. 

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring.

Hva kan du gjøre?

Hva kan du gjøre?

•    Du kan møte opp på barnevernskontoret i Korsegt. 4., 3. etasje.
•    Du kan ringe til barnevernet på tlf. 70 16 43 40
•    Du kan ringe Alarmtelefon for barn og unge i Norge. 116 111
•    Du kan ringe barnevernvakta i Ålesund. 02800/91 57 60 20
•    Du kan sende bekymringsmelding til barnevernet

For deg som er barn eller ungdom

For deg som er barn eller ungdom

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Om du som barn eller ungdom opplever at du ikke har det bra kan du snakke med en som du har tillit til. Det  kan være læreren, helsesøster eller andre i familien. Disse har plikt til å melde  vanskene som du opplever videre til barnevernet. Du kan også ringe alarmtelefonen, tlf: 116 111 eller kontakte barnevernvakta på tlf 91 57 60 20 om du trenger hjelp nå.

Barnets beste

Barnets beste

Alle tiltakene i barnevernet skal være til barnets beste. Når barnevernet får en bekymringsmelding fra barnet eller ungdommen selv, fra foreldre eller offentlige instanser, skal meldingen gjennomgås innen 1 uke. Etter gjennomgangen blir det bestemt om meldingen skal undersøkes videre. 

I løpet av 3 måneder skal barnevernet sammen med barnet, ungdommen, foreldrene og kanskje eventuelt andre, planlegge nødvendig hjelp. Foreldrene må samtykke i frivillige hjelpetiltak.

Barneverntjenesten har ikke lovhjemmel til å iverksette frivillige hjelpetiltak mot foreldrenes vilje.Noen ganger, når situasjonen er svært vanskelig for barnet, iverksettes et strakstiltak utenfor hjemmet. Barnets egne ønsker skal alltid tillegges stor vekt.  

Hjelpetiltak

Hjelpetiltak kan være

  • Råd og veiledning
  • Ulike veiledningstiltak i hjemmet
  • Familieråd
  • Støttekontakt
  • Besøkshjem
  • Støttefamilie    
  • Barnehage/SFO
  • Ulike fritidsaktiviteter
  • Dersom foreldrene samtykker, plassering hos andre i familien, i fosterhjem eller institusjon

Hjelp utenfor hjemmet

Hjelp utenfor hjemmet

Noen ganger kan det være nødvending å flytte barnet ut av hjemmet selv om foreldrene ikke er enige i dette. Da overtar barnevernet omsorgen og finner fosterhjem eller et annet omsorgstilbud. Hjelp kan gis helt til fylte 23 år.

Taushetsplikt

Barnevernet har taushetsplikt overfor andre hjelpeinstanser. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at barnet eller ungdommen får hjelp til rett tid fordi barnevernet kan be om samtykke til å innhente opplysninger fra andre instanser som er i kontakt med familien, for eksempel barnehage, skole helsestasjon, PPT eller barne- og ungdomspsykiatrien.

Barnevernvakta i Ålesund

Barnevernvakta er tilgjengelig for barn og unge og deres familier som har akutt behov for hjelp utenom barnevernets ordinær kontortid. Hovedoppgavene er bistand til barn, unge og familier i krise. Bistand gis i form av samtaler, konfliktløsning, korttidsoppfølging av barn og unge i samarbeid med foreldre, eller kriseplassering i institusjon og beredskapshjem.
Telefon: 02800/91 57 60 20
Åpningstider mandag – fredag kl. 16:30 – 02:00
Fredag – søndag døgnåpnet.
Adresse: Ålesund politistasjon.

Hvordan blir barnevernet best mulig?

Vi ønsker at du som benytter eller har benyttet hjelp fra barnevernet har gode erfaringer. Vi trenger å få vite om både gode og dårlige opplevelser slik at vi kan bli bedre. Snakker og skriver vi forståelig? Ta kontakt og gi oss tilbakemelding. Kontaktinformasjon finner du i boksen i høyre marg.

Ønske om å bli fosterforeldre?

Les mer om fosterhjem her. Ta kontakt med Bufetat , fagteam Ålesund på tlf 46617300
Du kan også lese mer om dette på Bufdir sine sider www.bufdir.no/barnevern

Se også

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119