Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Møt en ansatt

Hos oss er den viktigste ressursen kompetente mennesker. Her kan du hilse på noen av dem og lese om hvordan det er å ha Ålesund kommune som arbeidsplass.

 

Økonomikonsulent

Magnhild GiskegjerdeMagnhild Kristin Molnes Giskegjerde

Tatt master i siviløkonomi ved Universitetet i Agder. Har også tatt internasjonal ledelse og markedsføring med finans. Jobber som økonomikonsulent ved virksomhet regnskap og finans i Ålesund kommune.

Fortell om jobben din!

"Jobben min går ut på å være en støttefunksjon for virksomhetene og rådmannens stab, når det gjelder alt innfor regnskap og budsjettkontroller. Vi bidrar også på prosjekt og er der for virksomhetene. Vi er tre team på regnskap og finans, der jeg er med i kontrollerteamet. Vi er på en måte hvert ledd i regnskapet som vi skal følge opp. De på utfakturering sitter mye med eksterne kunder. Vi kontrollerne har forskjellige virksomheter som vi følger opp, der jeg har hjemmetjenesten, stab og interne tjenester."

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

"Arbeidsdagen er veldig kompleks, så ingen dag er lik. Vi har mange ulike oppgaver, så vi må ha stålkontroll på alt vi gjør. Vi driver mest med rådgiving og kontroller, der det er kontinuerlig oppfølging og utarbeidelse. Vi følger også opp politiske saker med bestilling fra rådmannen, og vi har interne kurs for virksomhetene i alt innenfor økonomi. Vi jobber tett sammen med rådmannens stab og har fagtimer der. Vi driver også med økonomiske analyser, noe jeg synes er veldig gøy, men som jeg ikke har så mye tid til. Vi har noen rutiner som budsjett- og momskontroll, men du vet aldri hva som dukker opp på pulten din."

Hva er kjekt med jobben din?

"Det å møte mye folk hele tiden. Jeg har et eget ansvar for å være à jour og tilgjengelig, og styrer derfor min egen hverdag. Jeg må alltid være faglig oppdatert, og det liker jeg. Ellers jobber jeg med kjekke og dyktige folk, og vi har et veldig godt arbeidsmiljø."

Hva er utfordrende med jobben din?

"Spesielt nå når den økonomiske hverdagen er litt stram, er det vanskelig å finne kreative og gode løsninger. Det kan være vanskelig å hjelpe virksomheter med å ta riktige avgjørelser, fordi du må ha et helhetsbilde, og ikke bare se på det økonomiske. For å kunne være en god rådgiver, er det også viktig at du kjenner virksomheten godt."

Sykepleier

Birte Sofie Bergem Birte Sofie Bergem

Tatt grunnutdanning innen sykepleie på Høyskolen i Ålesund. Jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i indre bydel, sone Spjelkavik.

Fortell om jobben din!

"Vi er en stor sone som er delt opp i fire primærgrupper hvor vi er to sykepleiere samt hjelpepleiere og assistenter på hver gruppe. Alle har et felles ansvar, men sykepleierne har et større ansvar for å følge opp at alt er slik det skal, kontakte lege om det skulle være noe, og for et eventuelt samarbeidsmøte hvis en av de som bruker våre tjenester skulle være på opphold en plass. En av oss sykepleierne er inne på kontoret på dagtid og er ansvarlig og tar alle telefoner som kommer inn, mens resten er ute på runde. Vi er ti personer på en tidligvakt, hvorav en sykepleier er på kontoret og 2-4 sykepleiere er ute."

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

"Arbeidshverdagen er ganske hektisk. Når man kommer på vakt får man en liste over hvilke brukere man skal til den dagen og en rapport over viktige beskjeder. Har man hatt ferie eller vært vekke fra jobb er det også greit å oppdatere seg om brukeren før man drar ut. Hjemme hos brukeren gjør vi alt mulig. Noen har fullt stell, noen bare sondemat og noen bare sårstell. Vi har hatt kreftpasienter hvor vi henger opp intravenøs næring og vi behandler andre med antibiotika. Hvis pårørende bor langt vekke, er vi på tilsyn hos enkelte for å se at alt går bra. Noen av pasientene er ikke syke nok for å være på sykehjem, men kanskje for syke til å være hjemme, så de bor i tilrettelagte boliger."

Hva er kjekt med jobben din?

"Alt! Det er veldig mye spennende og alltid noe nytt. Jeg valgte å jobbe i hjemmetjenesten fordi ingen dag er lik. Vi har ti forskjellige lister og du vet aldri hvilken liste du får når du kommer på jobb. Du får utfordre deg på mange områder ved at det hele tiden dukker opp noe nytt, og du blir veldig selvstendig. Vi har et veldig bra arbeidsmiljø og vi har begynt å gå fellesturer en gang i uken."

Hva er utfordrende med jobben din?

"Jeg har ikke jobbet så mange år som sykepleier, så det kommer av og til noe nytt jeg ikke har vært borti før. Det som er bra er at alle tar vare på hverandre, og under opplæring går vi to eller tre stykker til brukeren slik at du vender deg til det før du gjør det selv. De pårørende kan også være en utfordring. Veldig mange tror at hjemmetjenesten ordner alt, så pårørende ringer og forteller oss hva vi skal gjøre. Vi har 170 brukere og er 10 stykker på en tidligvakt, så det blir mye å holde styr på og å være oppdatert på. Det er utfordrende enkelte dager når du ikke vet hvor du skal begynne fordi telefonen ringer i ett kjør og det er mange beskjeder. Det er likevel så godt planlagt at vi ikke møter på så mange utfordringer."

Lærer

Nina SørensenNina Sørensen Hoff

Utdannet adjunkt ved Høgskolen i Volda. Jobber som kontaktlærer på 2. årstrinn ved Åse barneskole.

Fortell om jobben din!

"Jeg er kontaktlærer på 2. årstrinn og trives veldig godt med det. Det å være lærer er en krevende jobb, men som gir meg utrolig mye. Det er mange praktiske oppgaver som tar en del tid, som planlegging, forberedelser og materialer som skal tilrettelegges. Det er veldig viktig for meg å legge til rette for at elevene utvikler seg ut fra sitt ståsted og der de er med sine forutsetninger. Det er en spennende jobb, men den er også krevende."

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

"Dagen min starter med at jeg går gjennom det jeg har forberedt, og eventuelt kopierer og henter frem det utstyret som trengs. Hver dag starter med mest mulig forutsigbarhet for elevene, i form av dagsplan og gjennomgang av hva som skal skje i løpet av dagen. Undervisningen varierer fra 4-6 timer, og det gjelder å være godt faglig forberedt, i tillegg til klare og trygge rutiner, og å se til alle elevene og gi dem den omsorgen som er nødvendig for deres trygghet.

Som pedagog synes jeg det er viktig at undervisningstimene har et konkret mål og at elevene lærer sammen, og lærer av å få gjøre noe og få lov til å være med. Likeledes er det viktig å avslutte timen eller skoledagen med en gjennomgang av hva vi har lært, hva vi har hatt fokus på og hva elevene husker.

Når dagen er over skal man gå over klasserommet og gjøre klart til neste dag. Deretter bærer det avgårde til teammøter sammen med de andre lærerne på trinnet, fellesmøter der saker som angår hele skolen diskuteres, eller pedagogisk utviklingsarbeid. Senere på kvelden henter jeg ofte frem igjen kartleggingsmateriell og prøver som skal rettes."

Hva er kjekt med jobben din?

"Det kjekkeste med å være lærer er å se elevenes mestringsglede når de virkelig har skjønt noe de har strevd med å forstå. Da ser jeg at jeg har truffet med undervisningen jeg har planlagt. Den utviklingen man kan følge elevene på som kontaktlærer gir meg også veldig mye, og selv om tilpassing av undervisningen kan være krevende, er det veldig givende å se at det virker."

Hva er utfordrende med jobben din?

"Man kan streve mye for å få til et resultat, men i enkelte tilfeller er det kanskje rammene eller andre forhold som gjør at du ikke når målet. Det er utfordrende med fysiske forhold rundt skoler som skulle vært utbedret, for få grupperom eller for dårlig egnede rom. Arbeidsdagene kan bli veldig lange med alt for- og etterarbeidet. Det kan også være utfordrende med mange elever og få ressurser. Til tross for utfordringene er læreryrket det beste som finnes, fordi det gir så uendelig mye tilbake!"

Kommunejordmor

Tone EiksundTone Eiksund

Tatt sykepleieutdanning ved Betanien Sykepleierhøyskole i Oslo, og tok deretter utdanning ved jordmorskolen i Bergen.
Jobber som kommunejordmor i ytre bydel.

Fortell om jobben din!

"Jeg jobber som kommunejordmor i ytre bydel ved Klipra helsestasjon og Skarbøvik helsestasjon, hvor jeg hovedsakelig følger opp gravide. Ytre bydel har omtrent 300 gravide i året, og de kan velge om de vil gå til lege eller jordmor, eller en kombinasjon av begge deler. Siden 95 % velger å gå til jordmor blir jobben min å ha total oppfølging fra begynnelsen av svangerskapet til de føder, og prøve å forberede de til fødselen og det å bli foreldre."

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

"Arbeidsdagen min består stort sett av svangerskapskontroller, en del samtaler om og forberedelse til fødsel, og ammeveiledning. Jeg snakker også med de som har født, og går gjennom deres fødsler. Noen har spesielle opplevelser som de trenger å få snakket ut om. Jeg gjør mye forskjellig, men dagen består stort sett av svangerskapsoppfølging. Det vil på sikt også bli slik at alle fødende skal få hjemmebesøk av jordmor innen 1-2 dager etter hjemkomst fra fødeavdelingen."

Hva er kjekt med jobben din?

"Det er jo fantastisk å få være med på den store begivenheten det er å skulle bli foreldre. Svangerskapsomsorgen blir bare en liten bit av det å være jordmor, og derfor tar jeg også noen vakter på sykehuset for å få være med på selve fødselen."

Hva er utfordrende med jobben din?

"Det som er utfordrende med å være jordmor, er at vi sitter på et stort ansvar. For mine pasienter som kun går til jordmor, har jeg det totale faglige og medisinske ansvaret for oppfølgingen. Det er viktige avgjørelser som har mye å bety for både mor og barn som faller på meg. Det er spennende å ha et så stort ansvar, men det er også utfordrende. Det er også en stor utfordring at man jobber alene som kommunejordmor, og ikke har så mange å rådføre seg med."

Arkitekt

gudmundHoelc_anderson.jpgGudmund Hoel
Utdannet arkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo. Tilleggsutdanning i planlegging fra Berkley i California.
Jobber som overarkitekt i Virksomhet for Plan og bygning

Fortell om jobben din!
” Jobben min går ut på å utarbeide planer i forbindelse med byplanlegging. Her i Ålesund kommune tar jeg del i hele spekteret, fra de små planene, som for eksempel et lite boligfelt, til de mer overordna planene for forskjellige bydeler i Ålesund. Nå er jeg blant annet involvert i det arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for at Ålesund skal bli en sykkelvennlig by, og dette innebærer å utarbeide planer for sykkelfelt i kjørebanen. Når en større plan skal utarbeides, bidrar jeg til å arrangere folkemøter hvor vi får innspill fra publikum på behov og prioriteringer. I et sånt arbeid er det viktig at kommunen er synlig og tilgjengelig for dialog med lokalbefolkningen.”

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
” Arbeidshverdagen er veldig variert. Jeg har tidsfrister som jeg må overholde, så noen ganger sitter jeg hele dagen og tegner. Med ny teknologi må jeg kunne mestre digitale verktøy, men jeg liker fremdeles å bruke fargeblyantene mine! Jeg får også en del henvendelser fra publikum og sørger for at jeg kan være tilgjengelig for dem . Ellers drar jeg ut på befaringer for å gjøre fysisk planlegging ute i terrenget. Her i Ålesund må vi ta ekstra hensyn til behovet for bevaring av Jugendstilarkitekturen. Dette betyr et tett samarbeid med fylkeskonservatoren, grunneier, utbygger og konsulenter for å få et godt resultat.”

Hva er kjekt med jobben din?
” Det å få brukt sine kreative og skapende evner er noe jeg trives med. Jeg får muligheten til å påvirke og utarbeide gode arkitektoniske planer og dermed kan jeg være en bidragsyter i utviklingen av bybildet i Ålesund. Dessuten er det nærhet til politikerne våre, og det er positivt i og med at det er jo de som tar de endelige avgjørelsene i byplanleggingen! Dessuten har vi en god blanding av menn og kvinner i Plan og bygning, og jeg tror dette er med å skape det gode arbeidsmiljøet vårt .”

Hva er utfordrende i jobben din?
” Vi har masse spennende oppgaver og alltid flere baller i lufta, men vi trenger nok å styrke bemanningen vår. Det er et stort arbeidspress i virksomheten, både på godt og vondt. Det kan også være utfordrende å finne de gode løsningene når man skal forvalte interessene til et bredt spekter av Ålesunds befolkning. Her må vi balansere ulike hensyn og det kan være vanskelig å skulle prioritere noens behov over andres."

Avdelingsingeniør

EgilSteinhovdenc_anderson.jpgEgil Steinhovden
Utdannet ingeniør fra Høyskolen i Ålesund
Jobber som avdelingsingeniør i Kart – og oppmåling

Fortell om jobben din!
” Jeg har tidligere jobbet med selve eiendomsmålingene ute i kommunen, men har etter hvert gått mer og mer over til å jobbe med eiendomsspørsmål. Dette innebærer saksbehandling knyttet til opprettelse av nye eiendommer og kartlegging av eksisterende historikk. Jeg følger opp delingsvedtak og fremforhandler avtaler med private grunneiere om kjøp og salg av eiendommer.”

Hva er kjekt med jobben din?
” Den er veldig variert, og innbærer mye kontakt med forskjellige folk. Jeg er blitt gitt mulighet til å jobbe ganske selvstendig i forhold til saksutredning. Arbeidsmiljøet vårt er også veldig bra.”

Hva er utfordrende i jobben din?
” Det kan være utfordrende å få til en god samhandling med alle partene i en sak. Forhandlinger med grunneiere er ofte krevende; det er ikke alle som er like glad for å gi fra seg deler av hagen eller beskjære eiendommen, slik at kommunen for eksempel kan bygge en vei der! Likevel søker vi hele tiden å oppnå frivillige avtaler og en god dialog når kommunen har behov for ny grunn. "

Avdelingsingeniør 

Erik Birkevold
Utdannet byggingeniør fra Universitetet i Oslo og Høyskolen i Ålesund
Jobber som avdelingsingeniør i Ålesund kommunale eiendom, som er et kommunalt foretak

Fortell om jobben din!
” Kort fortalt har avdelingen min ansvaret for at de kommunale byggene som bystyret har vedtatt, blir oppført; det kan være barnehager, sykehjem, skoler osv. Jeg skaffer arkitekter til å utforme plantegningene, entrepenører til å stå for selve oppføringen av bygget, rådfører meg med andre ingeniører med ekspertise innen vvs, elektro og sørger for at byggeprosjektene blir gjennomført i henhold til planer, lover, foreskrifter og innenfor de økonomiske rammene vi har fått."

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
” Jeg har en del møter med entrepenører og drar på befaring på byggeplassene for å kontrollere at prosjektet blir gjennomført i samsvar med planene. Jeg må også forholde meg til brukerne av byggene, som kan være rektorer, styrere og lignende og sørge for at de blir involvert i prosessen med utformingen av bygget, slik at behovene deres blir møtt. Det er også samarbeid med relevante instanser for å sikre tilknytning til vann, avløp, strøm osv.”

Hva er kjekt med jobben din?
” Jeg trives med å ha varierte arbeidsoppgaver, og det å skulle forholde seg til mange instanser – brukere, politikere, media, konsulenter osv. Det å kunne dra nytte av andres erfaringer i et bredt faglig miljø er veldig lærerikt.”

Hva er utfordrende i jobben din?
” Byggeprosjektene våre er ofte store og omfattende og det er mange hensyn som skal taes i planleggingen og gjennomføringen. Bygget skal bygges innen tidsfrist, innenfor vedtatt budsjett, og være hensiktsmessig for langsiktig drift hvor brukernes behov forandrer seg over tid. Det er både utfordrende og spennende."

 

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier 

pleieomsorgc_anderson-v.jpgAnne Otlo Gjerde
Tatt grunnutdanning innen sykepleie på Høyskolen i Ålesund, senere videreutdanning innen Administrasjon og ledelse på Høyskolen i Ålesund, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk.
Jobber som avdelingssykepleier ved Aspøy omsorgssenter.

Fortell om jobben din!
” Som avdelingssykepleier, har jeg kort fortalt ansvaret for å drifte avdelingen. Dette innebærer å utarbeide arbeidsplaner for å planlegge bemanningen ved avdelingen og sørge for at den faglige sammensetningen av de ansatte møter de offentlige minstekravene til sykepleierdekning på avdelingen. Jeg har også en del kontakt med pårørende angående alt som gjelder brukerne hos oss; her er det viktig at vi har en god og åpen dialog.”

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
” Hverdagen er veldig allsidig, og mange uforutsette ting kan dukke opp. Min rolle som avdelingssykepleier betyr at jeg deler dagen min i 50% administrasjon og 50% pleie. Når jeg kommer på jobb, avløser jeg nattevakten og mottar rapport om hvordan natten har forløpt og om det er spesielle hendelser jeg bør være informert om. Så organiserer jeg personalet og fordeler arbeidsoppgavene for dagen. Jeg er med på en del av stellet av brukerne, og blir involvert i alt fra matbestilling til administrering av timelister. I løpet av dagen har jeg kanskje også noen samtaler med pårørende, før jeg oppsummerer dagen i en rapport som gis til nattevakten.”

Hva er kjekt med jobben din?
” Det å være i lag med mennesker på mange plan – både kollegaer, beboerer og pårørende. Å kunne knytte relasjoner på et mellommenneskelig plan er noe som gir meg veldig mye. Aspøy omsorgssenter er nyåpnet, og vi har fått det veldig fint her. Dagene er så varierte, at jeg aldri kjeder meg på jobb. Dessuten legger kommunen til rette for videreutdanning, og dette synes jeg er positivt.”

Hva er utfordrende med jobben din?
” Det kan være tøft å være sykepleier – både på det menneskelige og det mer arbeidsmessige planet. Det kan være vanskelig å skaffe vikarer når de trengs, og legedekningen kan forbedres slik at vi kan sikre at vi får legehjelp når brukerne har behov for det. Ellers er det veldig lite som ikke er kjekt i jobben min!"

 

Barne- og ungdomsarbeider

 

skolebhagec_anderson-vari.jpgSigrun Hildre
Fagbrev i barne – og ungdomsarbeiderfaget fra Fagerlia videregående skole.
Jobber som barne – og ungdomsarbeider ved Flisnes skole og SFO

Fortell om jobben din!
” Jeg fungerer som en ekstra ressurs i klasserommet og er tilstede i timene og bidrar med hjelp og rettledning til elever som trenger det. Det kan være at elever trenger ekstra veiledning på grunn av lærevansker eller et handikap, og da er min jobb å bruke ekstra tid på disse elevene. ”

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
” Utenom å være tilstede i timene som en generell ressurs for timelæreren, er jeg også assistent for et barn med diabetes, og har ansvaret med spesiell oppfølging av denne eleven med tanke på medisinering. Ellers har vi regelmessige møter på klassetrinnet, der alle klasselærerne og assistentene møtes for å planlegge aktivitetene i den kommende uken og diskutere aktuelle problemstillinger. ”

Hva er kjekt med jobben din?
” Jeg liker å være i lag med ungene, og få mulighet til å være til hjelp og støtte i skolehverdagen deres. Det er veldig givende å se at elevene viser framgang og at de har nytte av den ekstra oppfølgingen som jeg kan bidra med.”

Hva er utfordrende med jobben din?
” Noen ganger må man inn å løse opp konflikter mellom elevene, men det er en del av rollen og går som regel greit når en voksenperson går inn som megler.”

 

 

Avdelingsingeniør bygg

 

tekniskc_anderson-var.jpgKristin Nonsvik
Utdannet byggingeniør fra Høyskolen i Ålesund
Jobber som avdelingsingeniør i Vei, anlegg og park (VAP)

Fortell om jobben din!
”Jeg jobber spesielt med å utarbeide og gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Her ligger det en såkalt sikkerhetsplan til grunn, som gir føringer for hvilke tiltak som skal iverksettes. Det kan være for eksempel opparbeiding av fortau, sykkelstier, busslommer osv. I denne forbindelse får jeg tildelt prosjekter, hvor jeg har ansvaret for å følge prosjektet fra begynnelse til slutt. Nå arbeider jeg blant annet med utbedring av byparken, hvor vi oppgraderer stier og effektive dreneringssystemer.”

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
”Jeg jobber en del med å utarbeide prosjektgrunnlagene for de tiltakene jeg har ansvaret for. Jeg har møter med byggeledere og drar ut på befaring for å planlegge de forskjellige stadiene i prosjektet og kontrollere at det går etter planen. Underveis kan mange forutsetninger endres, og da må man kanskje justere på planene for å tilpasse seg dette og sørge for at resultatet likevel blir bra.”

Hva er kjekt med jobben din?
”Jeg er veldig glad for at jeg har blitt gitt muligheten til å få være med på alle stadier av et prosjekt. Dette gir meg en allsidig erfaring. Ellers trives jeg veldig godt i lag med kollegaene mine og synes vi har et flott arbeidsmiljø.”

Hva er utfordrende i jobben din?
”Å få alle tingene i prosjektet til å klaffe slik at det blir gjennomført smertefritt, og også å ha ansvaret for at alle de nødvendige elementene er tatt med. Vi har stor aktivitet i VAP, så det er mye å gjøre og travle dager."

Driftsoperatør

 

OleWasstrandc_andersonOle Wasstrand
Har gått 2 år på bygg – og anleggslinje på videregående skole, og tatt fagbrev i anleggsteknikk.
Jobber som driftsoperatør på vannbehandlingsanlegget i Vasstranda.

Fortell om jobben din!
”Nå har vi bygget et nytt vannbehandlingsanlegg, som vi nå har startet opp. Kort fortalt har jeg ansvaret for å drifte anlegget, kontrollere at det fungerer som det skal, og at eventuelle driftsstopp blir håndtert på en effektiv måte. Anlegget er fullautomatisert, og pumper råvann fra Brusdalsvannet, gjennom store mikrosiler hvor det blir tilsatt kalk, CO2 og klor. Det nye anlegget tar i bruk de nyeste behandlingsmetodene – marmorfilter og UV-aggregat for å ta livet av bakterier. Det ferdigbehandlede vannet går i rentvannsbassenget i fjellet og derifra ut i ledningsnettet og ender opp i springen til kommunens innbyggere!”

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
”Hverdagen består av en del kontroller av systemet. Jeg har kontakt med leverandører dersom det oppstår datafeil eller driftsstans for å sørge for at feilen repareres. Ellers må det gjøres en del vedlikehold av anlegget, samt at jeg også har vakter både på pumpestasjonen og på vannbehandlingsanlegget og må være tilgjengelig for utrykning hvis noe skjer utenom arbeidstid.”

Hva er kjekt med jobben din?
”Jeg synes vi har et godt arbeidsmiljø og trives med at arbeidsoppgavene er varierte og interessante. Dessuten har vi hele tiden muligheter til faglig utvikling gjennom om kursing.”

Musikklærer

 

kulturc_anderson-.jpgKetil Lunde Ingvaldsen
Gikk på musikklinja på videregående skole i Sortland. Har tatt 3 årig musikk-pedagogisk utdanning fra Musikkonservatoriet i Tromsø. Tilbrakte 1 år i utøvende utdannelse i Esbjerg i Danmark, samt 1 årig komponist utdanning.
Jobber som musikklærer ved Ålesund kulturskole.

Fortell om jobben din!
”Jeg er musikklærer innen klarinett og saxofon for elever fra 3. klasse og oppover til videregående. Jeg jobber også ved Fagerlia videregående på dagtid og mye med korps eller storband på ettermiddag/kveldstid.”

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
”Jeg har ikke en ”tradisjonell” arbeidstid, da dagen min er veldig oppstykket. Jeg starter som regel utpå formiddagen, og jobber utover kvelden. Dagene går med til planlegging og forberedelser til undervisningen, skaffe noter eller skrive egne noter, samt faglig oppdatering av kunnskap og vedlikehold av instrumentene. Selve undervisningen er tilrettelagt behovet til elevene, og kan foregå 1-til-1 eller i samspill-grupper på 5-10 elever. Jeg dirigerer også et korps som krever sin del av tiden min.”

Hva er kjekt med jobben din?
”Jeg synes det er veldig kjekt å se at elevene lykkes og blir bedre på instrumentet sitt. På den måten er jeg heldig som får ta del i utviklingen til elevene. Ellers trives jeg veldig godt i lag med kollegaene mine.”

Hva er utfordrende i jobben din?
”Lokalene til musikkskolen er ikke optimalt egnet til musikkundervisning. Vi arbeider til tider i et miljø med til dels høy lyd, og selv om vi har fått installert lyddemping, skulle jeg ønske at lokalene var bedre egnet til formålet. Arbeidstiden passer nok ikke for alle; man jobber desentralisert og reiser ut på skolene og underviser på ettermiddagstid. Men det er nødvendig for at vi skal kunne undervise elevene i lokalmiljøet deres."

Spesialkonsulent

Anne Kristin Bryne 20130226 0001 redigertAnne Kristin Bryne
Utdannet cand.ped fra Universitetet i Oslo med spesialisering i ledelse og undervisning Har tatt videreutdanning i kommunal økonomi og rusproblematikk. Hun arbeider som spesialkonsulent i rådmannes stab, team oppvekst.

Fortell om jobben din!
”Jeg er ansatt i rådmannens stab, hvor jeg jobber med skoleutvikling både i barne – og ungdomsskolene, men også til en viss grad i videregående skoler. Dette går ut på å bistå skolelederne på et mer overordna og strategisk plan, med kvalitets - og kompetanseutvikling.”

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
”Det er absolutt ikke noe A4-hverdag, og dagene mine kan bestå av en del papirarbeid på kontoret, men også en del arbeid ute på skolene. Jeg gjennomfører blant annet kvalitetssamtaler med rektorene, hvor vi kartlegger hvilke mål skolene har for de følgende år og hvordan disse er prioritert. Basert på dette, utarbeider jeg ilag med rektorene en plan for hvordan deres mål kan gjennomføres og hvordan Fag – og forvaltning kan bistå i denne prosessen. I disse dager jobber jeg spesielt mye med innføringen av Kunnskapsløftet i skolene. Dette er en stor jobb fordi det innebærer å lage lokale læreplaner for alle fagene etter hvert som de innføres i Kunnskapsløftet.”

Hva synes du er kjekt med jobben din?
”Det er kjekt å ha en så variert jobb, hvor man må ta stilling til nye ting hver dag. Det å reise ut til skolene, få innsyn i det strategiske arbeidet de gjør, og dermed få være med å påvirke utviklingen av skolene, synes jeg er spennende! Ellers trives jeg veldig godt i rådmannens stab, hvor jeg er i kontakt med kollegaer som har mye faglig kunnskap. Det gjør jo også at jeg har muligheten til å lære av de rundt meg og utvikle meg selv hele tiden.”

Hva er utfordrende i jobben din?
”Å jobbe med tall! Det er mye innrapporteringer til offentlige instanser, og det er vel kanskje ikke det jeg liker best å jobbe med. Hverdagen kan være veldig hektisk, og jeg er vel ikke flink nok til å si nei!”

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119