Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kulturminnevern

Kulturminner er ifølge Kulturminneloven:"Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. "


Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, jernvinner, rydningsrøyser eller bosetningsspor.

Samfunnets felles verdier

Kulturminner og kulturmiljøer representerer samfunnets felles verdier. De er unike og uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelser og er miljø- og samfunnsressurser som kan gi grunnlag for lokal utvikling og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.

Det offentlige kulturminnevernet ledes i Norge av Riksantikvaren som er et eget direktorat under Miljøverndepartementet. Riksantikvaren har fullmakt til å frede faste kulturminner ved enkeltvedtak eller forskrift. I plansaker kan også Riksantikvaren stoppe planen ved såkalt innsigelse hvis nasjonale interesser er berørt.

Den regionale kulturminneforvaltning er lagt til fylkeskommunen og Sametinget for samiske kulturminner. På lokalt nivå er det kommunen som har ansvaret. Vern på lokalt nivå etableres ofte gjennom bruk av plan- og bygningsloven. De største bykommunene har etablert egne fagavdelinger under ledelse av en byantikvar.

Søk etter kulturminner i Ålesund

Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Sidene ble lansert av Riksantikvaren i desember 2009, og kom i ny versjon våren 2012.

Kulturminnesøk viser informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg opplysninger og bilder fra flere andre kilder og fra publikum.

Kulturminner og kulturminneåret 2009

I Kulturminneåret 2009 var målet å aktualisere og bringe frem mangfoldet av kulturminnene - og synliggjøre at det å jobbe med kulturvern og kulturformidling har en verdi i seg selv.

I Ålesund kommune ble Kulturminneåret markert med en månedlig kåring av ålesundske kulturminner. Her følger en kort oppsummering av vinnerne.

Månedens kulturminner i 2009

Bilde

Om vinneren

lesundskakene Februar: "Ålesundskakene"

Det aller første Månedens Kulturminne ble en gruppe bakverk som juryen valgte å gi samlebetegnelsen "ålesundskakene". Dette omfatter grovkake, skilpadde, timpe og thekake, fire velkjente bakverk som mange forbinder spesielt med Ålesund.

Slinningsbua1 Mars: Slinningsbua

I mars var det et byggverk som stakk av med tittelen Månedens Kulturminne. Slinningsbua er med sine seks etasjer ei av de høyeste fiskebuene i Ålesund. Den har stått ytterst på Slinningsodden som en høyst merkbar del av bybildet siden oppføringen i 1916 og er en synlig påminnelse om det gjorde Ålesund til den byen vi har i dag.

Tusentrappene April: "Tusentrappene"

Tusentrappene og miljøet rundt den stikker seg ut som et eget lite funkismiljø midt i jugendstilbyen. Designen er det tidligere byarkitekt Øyvind Grimnes (1887-1980) som står bak.

AaUM Mai: Ålesund Ungdomsmusikkorps

Aalesunds ungdomsmusikkorps er en av byens eldste kulturinstitusjoner og et kjent skue for de fleste, spesielt i mai måned. Siden 1923 har de vært med og satt sitt musikalske preg på små og store hendelser i byen vår.

 

Slinningsblet_mini Juni: Slinningsbålet

Dette bålet er det siste av de store St. Hans-båla i Ålesund. Tradisjonen med bygging og tenning av store bål i Ålesund kan føres tilbake til 1860, og i storhetstida hadde byen 25-30 store bål. Eksempler på disse er Bollaren, Kjerringa, Lampå, Friggbålet og Nørvebålet. Samtlige av disse store båla er blitt historie, men ute på Slinningen består denne tradisjonen. Bålet har blitt en kuriositet både for innbyggere og turister som strømmer til for å oppleve tenningen og stemningen rundt bålet hver St. Hans aften.

 

Dammane August: "Dammane"
Dammane ble konstruert allerede i 1861, noe som antagelig gjør dem til fylkets eldste angående vannforsyning. De er velkjente for de fleste ålesundere og har hatt en viktig plass i den ålesundske historien. Dette er et høyst oppegående kulturminne som kan gjøre nytte selv i dag. Det nyligste eksempelet på at de har kommet til god nytte er nok ulykken i Fjelltunvegen. Da opplevde man at "Dammane" var til uvurderlig hjelp når det trengtes mye vann og godt trykk.

Rundskue September: Rundskue

Utkikkspunktet Rundskue hadde 60 års jubileum i september, og var derfor et naturlig valg denne måneden. Tårnet var en gave fra utflytta ålesundere til byens 100 års jubileum i 1948, etter et initiativ fra den lokalpatriotiske foreningen "ålesunderen". 

Freiaklokka_mini Oktober: Freiaklokka

Freias reklameur som står på taket av Rutebilstasjonen i sentrum er en gjenstand som er meget synlig i bybildet. Klokka har ikke vært til særlig hjelp med å vise tiden så lenge de fleste kan huske, men den er uten tvil et monument som de fleste ålesundere kjenner til.

Jugendstilkumlokk November: Kumlokkene
 Jugendstil-kumlokkene som vi finner i de brosteinsbelagte gatene i sentrum er et resultat av et samarbeid mellom kunstner Terje Olsen og virksomhet for vann, avløp og renovasjon i Ålesund kommune.
 
Kumlokk-mønsteret er en kombinasjon av flere ornamenter fra tre forskjellige jugendstilhus i Ålesund sentrum. Dette er små kunstverk som er tilgjengelige for alle, og de er et godt eksempel på at vi finner kulturminner over alt rundt oss. 

Hellebroa_mini Desember: Hellebroa og "Hellebroa"

Det er nok ingen tvil om at Hellebroa i all sin prakt og til alle tider har vært et viktig kulturhistorisk element i det ålesundske bybilde.

Broa er sammen med Brosundet ett av de aller mest fotograferte stedene i byen, og kan i aller høyeste grad kalles et levende kulturminne. Hellebroa har også gitt navn til en av byens aller mest patriotiske sanger.

De fleste ålesundere har et forhold til denne sangen, og når det arrangeres festlige lag rundt omkring i byen er den en gjenganger. Derfor fikk både broa og sangen æren av å avslutte kåringen av "Månedens Kulturminne".

Lovhenvisning

Kulturminneloven

Andre nettressurser

Riksantikvaren | Pliktavleveringsloven |Kulturminneloven | Kulturminnesøk Kulturnett | FortidsminneforeningenKulturminneløypa | Kulturminneløypa Jugendstilbyen

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119