Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helsestasjon

Alle kommuner har helsestasjon, som har rutiner for å følge barn fra fødsel til skolepliktig alder.

Tjenesten skal bidra til å styrke barn og unges egenmestring og voksnes mestring av foreldrerollen. Tjenesten tilbyr for eksempel råd, veiledning, helsesjekk og vaksinasjoner.

Tjenesten skal gi tilbud til barn og unge i alderen 0–20 år, gravide og foresatte. Helsestasjonen skal ha rutiner for samarbeid med fastlege, med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Alle barn og unge har rett til helsekontroll.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller.

Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, gi beskjed.  Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn.

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjonene er kommunens tilbud til alle barn i aldersgruppen 0-6 år. Tilbudet er gratis.

Tjenesten er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hele barnebefolkningen. Målet er å bidra til barns fysiske, psykiske og sosiale helse, og styrke og støtte foreldre i å mestre foreldrerollen. Helsestasjonen kan også avdekke sykdom og skjevutvikling, og være en ressurs for barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp.

Hva kan helsestasjonen hjelpe med?

Helsestasjonen følger anbefalte retningslinjer for helsestasjonen gitt av Sosial- og helsedirektoratet, og vaksinerer i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesøster og lege tilbyr regelmessig oppfølging, og kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetjenester. Familier kan også selv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjoner. Konsultasjonene foregår individuelt eller i gruppe.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Ammeveiledning
 • EPDS (barseldepresjon)
 • Regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege.
 • Oppfølging av barnets utvikling (vekst, bevegelse, språk og  psykososialt)
 • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, ernæring, samspill og adferd hos barnet
 • Ulykkesforebygging
 • Vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
 • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
 • Barseltreff for foresatte med nyfødte barn

OBS! Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege.

Kan du ikke møte?

Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, håper vi at du gir beskjed både for å planlegge ny time, og for at andre kan benytte tiden.

Tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Se også

Helsestasjon for ungdom

Velkommen til helsestasjon for ungdom! Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis  tilbud til deg mellom 13-23 år, og som oppholder deg i Ålesund kommune.

Du finner oss i 1. et. i Moa helsehus. På Helsestasjon for ungdom møter du helsesøster og lege. Psykiatrisk sykepleier er til stede en dag i uka. De har taushetsplikt og kan svare på spørsmål om kropp, sex og følelser. Du kan f eks få råd om prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, rus, vold, overgrep og mobbing. Timebestilling er ikke nødvendig.

Åpningstider:

Onsdager og torsdager fra kl. 16.00 til 19.00. I ferier og høytider kan det bli annonsert andre åpningstider.

Gi tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Se også

Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Kommunen sørger for at nyankomne innflyttere, asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester , og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:

 • barn og unge generelt
 • personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
 • personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
 • enslige personer uten familienettverk
 • barn og unge som kommer alene til Norge
 • gravide
 • enslige forsørgere
 • kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold

Tjenesten består i første omgang av en helsekartlegging hos helsesøster. Etter kartleggingen kan det være tilbud om f.eks. jordmortjeneste, diverse vaksiner som skal tas for de over 18 år.

Smittvernkontor - helsestjenester for flyktninger, asylsøkere og innvandrere  og reisevaksinasjonskontor er samlokalisert og knyttet til Sentrum helsestasjon i Korsegt. 4. Helsestasjonen er en del av Sentrum familiesenter.

Kriterier/vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Pris for tjenesten

Helsekartleggingen er gratis, og tjenesten som helhet det samme - med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Gi tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Lovhenvisinger

Dette er lovpålagte tjenester.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Les mer

Jordmortjeneste


Er du gravid, får du tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen eller til fastlege.

Den kommunale jordmortjenesten i Ålesund er samlet i Sentrum helsestasjon som ligger i Sentrum familiesenter like ved Rådhuset.

Jordmor arbeider i samsvar med statlige retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

Hva kan jordmor hjelpe med?

Antall konsultasjoner kan være varierende, men i utgangspunktet tilbys den gravide 9 kontroller. Barnefar er velkommen til å være med.

Jordmor vil ta blodprøver, vekt, måle blodtrykket og undersøke urinprøve.  Mellom svangerskapsuke 17 og 19 får du tilbud om ultralydundersøkelse. Jordmor eller fastlege vil tilby deg samtaler hvor hensikten er å kunne gi deg råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov.

Aktuelle temaer er:

 • kosthold, trening, røyking og alkohol
 • livssituasjon
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og evt. kronisk sykdom
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselsforberedelse, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • din partners rolle under fødselen

Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan være vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er:

 • tristhet utover det som er vanlig
 • psykiske plager eller depresjoner
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og seksuelle overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Dersom du har behov for det, kan du bli henvist til psykolog for å få hjelp.

Ta tidlig kontakt med jordmortjenesten, om du ønsker tidlig time. Ved stor pågang av gravide vil det kunne bli ventetid.

Jordmor har nær kontakt med helsesøster som tilbyr den nye familien hjemmebesøk etter at helsestasjonen har mottatt fødselsmelding.

Tilbudet er gratis.

Dersom du ikke kan møte til en time, ønsker vi at du gir beskjed i god tid slik at andre kan få timen din.

Gi tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Lenker

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, bidra til et helsefremmende godt miljø og forebygge sykdom og skade.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen, og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Tjenesten består av helsesøster, lege og fysio- og ergoterapeut.

Hva kan Skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter Barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Ålesund er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til andre fagpersoner eller spesialisthelsetjeneste i samråd med foresatte.

Noen skoler tilbyr også samtalegrupper for elever med spesielle utfordringer eller uvaner. Det skjer i samarbeid med skolen. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Se også

Vaksine

Helsestasjonene setter også vaksine - som reisevaksine og HPV-vaksine.

Les mer om vaksinasjon her.

Ålesund kommune har tre helsestasjoner

 • Sentrum helsestasjon ( tidligere Klipra, Skarbøvik og Elllingsøy helsestasjon)
  - Sentrum Familiesenter, Korsegata 4 . tlf. 70 16 43 20  
 • Moa helsestasjon
  - Moa Familiesenter, ved siden av Amfi-kjøpesentrene på Moa, retning mot vest. Tlf. 70 16 45 40
 • Blindheim helsestasjon
  - på Blindheim helsesenter, Skarpetegvegen. Tlf. 70 16 40 20

Lovhenvisinger

Dette er lovpålagte tjenester.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 

 

Skriv ut

Helsestasjon (2)

Ålesund kommune har tre helsestasjoner: Sentrum, Moa og Blindheim. Se kontaktinformasjon i ansvarsboksen til høyre på siden.

Helsestasjonstjenesten har rutiner for å følge barn fra fødsel til skolepliktig alder. Tjenesten skal bidra til å styrke barn og unges egenmestring og voksnes mestring av foreldrerollen. Tjenesten tilbyr for eksempel råd, veiledning, helsesjekk og vaksinasjoner.

Tjenesten skal gi tilbud til barn og unge i alderen 0–20 år, gravide og foresatte. Helsestasjonen skal ha rutiner for samarbeid med fastlege, med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Alle barn og unge har rett til helsekontroll.

Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller.  Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, gi beskjed.  Vennligst ikke møt på helsestasjonen med sykt barn.

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjonene er kommunens tilbud til alle barn i aldersgruppen 0-6 år. Tilbudet er gratis.

Tjenesten er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hele barnebefolkningen. Målet er å bidra til barns fysiske, psykiske og sosiale helse, og styrke og støtte foreldre i å mestre foreldrerollen. Helsestasjonen kan også avdekke sykdom og skjevutvikling, og være en ressurs for barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp.

Hva kan helsestasjonen hjelpe med?

Helsestasjonen følger anbefalte retningslinjer for helsestasjonen gitt av Sosial- og helsedirektoratet, og vaksinerer i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesøster og lege tilbyr regelmessig oppfølging, og kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetjenester. Familier kan også selv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjoner. Konsultasjonene foregår individuelt eller i gruppe.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Ammeveiledning
 • EPDS (barseldepresjon)
 • Regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege.
 • Oppfølging av barnets utvikling (vekst, bevegelse, språk og  psykososialt)
 • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, ernæring, samspill og adferd hos barnet
 • Ulykkesforebygging
 • Vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
 • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
 • Barseltreff for foresatte med nyfødte barn

OBS! Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege.

Kan du ikke møte?

Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, håper vi at du gir beskjed både for å planlegge ny time, og for at andre kan benytte tiden.

Tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Se også

 

Gi tilbakemelding

Vi ønsker å tilby en tilgjengelig og servicerettet helsetjeneste. Derfor setter vi stor pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med tjenesten. Kontaktinformasjon finner du i ansvarsboksen til høyre på siden.

Pris for tjenesten

Helsekartleggingen er gratis, og tjenesten som helhet det samme - med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Lovhenvisinger

Dette er lovpålagte tjenester.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119