Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fysioterapitjenesten

Fysioterapi er en behandlende og forebyggende virksomhet som utøves av høgskole-/ universitetsutdannede fagpersoner med offentlig godkjenning. Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeuters yrkesutøvelse. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/ brukeren for å fjerne eller lindre smerte, stivhet og funksjonsforstyrrelser og bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse og bevisstgjøring.

Liste over fast ansatte fysioterapeuter i Ålesund kommune


Liste over fysioterapeuter med avtale i Ålesund kommune

 

Fysioterapitjenesten som gis av Ålesund kommune omfatter tjenester fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale (hjemler) ved de fysikalske instituttene og tjenester fra kommunalt ansatte fysioterapeuter.

1.januar 2017 hadde kommunen 28,1 hjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter. De fleste fysioterapeuter er etablert i fysikalske institutter, mens noen kun foretar hjemmebehandlinger.

NB! Fra 1.januar 2018 trenger ikke lenger pasienter henvisning for å få stønad til fysioterapi. Dette gjelder kun for undersøkelse og behandling hos fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel.

Kommunen har ca 7 årsverk for fast ansatte fysioterapeuter som har tilhold ved Spjelkavik omsorgssenter. De har ansvar for behandling ved følgende kommunale institusjoner:

  • Helsestasjonene
  • Sykehjemmene (kort- og langtidsavdelinger)
  • Kollen rehabilitering

Utover dette brukes vel 2 årsverk på behandling av refusjonsberettigede brukere – altså hjemmeboende pasienter, både barn, voksne og eldre.

Fysioterapi for barn 0-18 år

Kommunefysioterapeutene har faste trefftider på helsestasjonene.

Helsesøstrene setter opp barn til vurdering, og foreldrene kan også ta kontakt med helsestasjonen for å få en konsultasjon hos fysioterapeut. Dette er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvisning fra lege.

Skoler og barnehager kan ta kontakt med fysioterapeuten på helsestasjonen for hjelp og veiledning forutsatt at foreldrene til det aktuelle barnet samtykker. Foreldrene følger da barnet til første konsultasjon ved helsestasjonen og ved behov reiser fysioterapeuten ut til skolen eller barnehagen for videre observasjon og vurdering, og henviser eventuelt videre til privatpraktiserende fysioterapeuter.

Dersom fastlegen eller spesialisthelsetjenesten har skrevet ut henvisning til fysioterapi, skal barnet følges direkte opp av privatpraktiserende fysioterapeuter, og man trenger ikke gå via helsestasjonen. Foreldrene tar selv kontakt med en privatpraktiserende fysioterapeut.

Fysioterapi for hjemmeboende voksne og eldre

Voksne og eldre som bor hjemme kan få behandling hos en av de privatpraktiserende fysioterapeutene eller hos fast ansatt fysioterapeut ved Spjelkavik Omsorgssenter. Behandlingen foregår ved institutt/fysioterapilokale eller i hjemmet dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan reise til fysioterapeuten.

Behandling krever henvisning fra lege.

Pris

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale

For barn under 16 år er behandling og transport til behandling gratis (hel stønad).

Voksne og barn over 16 år må betale egenandel (delvis stønad) inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2. Egenandelen følger fastsatte takster og betales ved undersøkelse og behandling hos både kommunalt ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter.

 

Fysioterapi ved Kollen rehabilitering

Kollen rehabilitering er en rehabiliteringsavdeling, der fysioterapi er en del av et helhetlig tilbud. De fleste brukere vil få tilbud om behandling/trening av fysioterapeut tilnærmet daglig under oppholdet. Ved opphold på Kollen må det betales en egenandel som for korttidsopphold i sykehjem. Per 01.01.11. utgjør dette kr 129,- pr. døgn i inntil 60 døgn pr kalenderår. Fra det 61. døgnet betales det etter regler som for langtidsopphold.

Fysioterapi ved sykehjemmene, kort- og langtidsavdeling

Fysioterapeutene er på de ulike sykehjemmene til faste tider. Tilsynslege, ansvarlig sykepleier og fysioterapeut vurderer beboernes behov for fysioterapi og bestemmer ut fra dette hvordan fysioterapiressursene til en hver tid skal fordeles. For beboerne som får tilbud om fysioterapi ved sykehjemmene, vil behandlingsfrekvensen være 1-2 ganger per uke.

Skjema

Henvising fysio- og ergoterapi

Fag- og handlingsplaner

Re-/habiliteringsplan 2016-2020

Se også

Helsenorge.no om fysioterapi

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119