Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Lekeplassnorm

I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal det legges til rette for lokale leke- og oppholdmuligheter for barn og unge. Vedtatt 1994 - iverksatt 1. februar 1995.

 

Vedtekter til Plan- og bygningsloven §  69 nr. 3 - Lekeplassnorm for Ålesund kommune

Vedtatt av Ålesund bystyre 6.11.86, dok.nr. 449/86 K, stadfestet av Kommunal- og Arbeidsdepartementet 7.5.87.
Endret av Ålesund bystyre i møte den 4. mars og 7. oktober 1993, dok.nr.28/93 K og 117/93 K , stadfestet av Kommunal- og Arbeidsdepartementet 05.01.95. Vedtekter til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med endringer, sist ved  lov av 18. mars 1994 nr. 5.
Tredde i kraft 01.02.1995


"De ubebygde deler av tomta, fellesareal


I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

"Bestemmelser for lekeplasser m.v. for barn.

I - Felles bestemmelser

For alle typer virksomheter/områder gjelder:

a) Ved nyplanlegging skal lokale leke- og oppholdmuligheter for barn og unge vurderes før boliger og veier plasseres. Tilsvarende gjelder ved utarbeidelse av plan for bebyggelse/situasjonsplan i eksisterende reguleringsplaner.

b) Kommunen skal ellers avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager/barneparkeringer. Det skal legges stor vekt på å bevare trevegetasjon/naturskapte forhold.

c) Steder som peker seg ut som framtidige, naturgitte lekesteder, og grønne arealer som egentlig er restområder etter tomtearronderinger i allerede utbygde eller planlagte boligområder, må utformes med tanke på dette og gjøres tryggest mulig gjennom nødvendige sikringstiltak.

Steder som allerede er tatt i bruk som lekeområder, må så langt som mulig sikres som en del av framtidige lekeplasser eller uteområder. Dersom dette ikke skjer, bør det skaffes fullverdig erstatningsareal i rimelig nærhet.

d) Utenomhusanlegg skal vanligvis ferdigstilles samtidig med bebyggelsen og senest første vekstsesong etterat 2/3 av leilighetene/boligene er ferdigstilte/innflyttet. Opparbeidelsen tilligger eier (fester) av området, som også plikter å holde arealet og anleggene forsvarlig vedlike.

e) I den grad kravene i lekeplassnormen er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres

f) Lekearealene skal så langt råd er gjøres tilgjengelige for rullestolbrukere. Dette gjelder både ute- og inneareal.

 
II - Utenom sentrumsområder

Sandlekeplass/nærlekeplass
Hver lekeplass skal betjene maksimum 25 boliger, med maksimum 50 m avstand fra boligen.

Plassen skal ha en hensiktsmessig form og en minimum størrelse på 100 m2. Der det er hensiktsmessig kan to eller flere lekeplasser slås sammen.

Plassen bør ikke legges til områder brattere en 1:5 og minst 50 % av arealet bør være flatest mulig.

Ekvivalent støynivå i områder bør ikke overstige 50 dBA. Området skal ha god tilgjengelighet, og atkomst skal skje så langt råd er uten konflikt med kjørende trafikk.


Kvartalslekeplass
Denne skal anlegges for litt større barn i boliggrupper med 25 - 200 boliger. Arealet skal være minimum 1,5 daa, og ikke ligge mer enn 150 m fra bolig.

Arealet skal ha god tilgjengelighet og atkomst skal så langt råd er skje uten konflikt med kjørende trafikk.


Ballfelt
Det skal avsettes ballfelt for boligområder med 150 - 600 boliger. Avstand fra bolig skal være maksimum 500 m og arealet skal være minst 2,5 daa. Arealet kan deles på mindre enheter, men ingen mindre enn 2 daa.

I tilknytning til banen bør det om mulig innpasses kvartalslekeplass. Arealet skal ha god tilgjengelighet også med tanke på syklende. Atkomst bør så langt råd er ikke komme i konflikt med kjørende trafikk.


Sentralt lekefelt
For boligområder med 600 - 1.200 boliger skal det avsettes plass for sentralt lekefelt. Lekefeltet skal ligge lett tilgjengelig for hele området.

I det sentrale lekefeltet kan det også innpasses ballfelt og kvartalslekeplass, og det skal være mulighet for anlegg av toaletter og leskur.

Området bør ha lett tilgjengelighet også med tanke på syklende. Atkomst til området bør søkes anlagt uten konflikt med kjørende trafikk.


III - I sentrumsområder

Sentrumsområder angis i denne sammenheng som bydel 03 - Aspøya og bydel 04 - ­Nørvøy ytre.

Ved omregulering, rehabilitering/ombygging skal det avsettes minimum 12 m2 lekeareal pr. Ieilighet. Med leilighet menes her alle boenheter større enn 50 m2.

Arealet skal fordeles på sandlekeplasser, kvartalslekeplasser, balløkker og evt. sentrale lekefelt.

Fellesrom skal tilfredsstille byggeforskriftenes krav til rom, og skal ha en minimumsstørrelse på 30 m2.

Dersom det i et område ikke kan avsettes tilstrekkelig arealer til lek innenfor normens maksimalavstander, kan det i tillegg til tiltakene nevnt ovenfor, bli stilt krav om en høyere opparbeidingsstandard av lekeplassene enn det som er vanlig i kommunen for øvrig.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119