Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Politivedtekt i Ålesund kommune (forskrift)

Forskrift om politivedtekt, Ålesund - Sist endret 17.02.2017

Les hele forskriften under "Lokale forskrifter" - Ålesund - på  www.lovdata.no 
Direkte lenke til politivedtekten.  (OBS - egen forskrift for hundehold)

Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

Hjemmel: Fastsatt av Ålesund bystyre 7. november 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 16. januar 2017 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 og delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Offentlig sted
Med offentlig sted menes gate, veg, her medregnet fortau, sti, park, torg e.l., plass, bro, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for allmenn ferdsel.


Kapittel 2. Ro og orden

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted
Når mange mennesker samler seg nær inngang til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, stoppested e.l., skal de stå i kø og ellers rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde alminnelig orden og regulere ferdselen.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-2. Pengeinnsamling
Den som ønsker å samle inn penger på offentlig sted plikter å melde seg hos politiet på forhånd.

§ 2-3. Farlig og skremmende virksomhet
På offentlig sted er det forbudt å:

a) Skyte med gevær eller annet skytevåpen,

b) kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,

c) brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Innhenting av slik tillatelse kan unnlates ved oppskyting av lovlig nyttårsfyrverkeri i tiden 31. desember fra kl. 20:00 til 1. januar kl. 01:00.


Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1. Hindringer
På offentlig sted er det forbudt å sette fra seg eller henge opp noe som kan være til fare, hinder eller ulempe for alminnelig ferdsel, dette gjelder også ved utplassering av bord eller stoler. Det skal særskilt tas hensyn til blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.

Markiser skal ha en minstehøyde over grunn på 2,5 m og skal ikke i noe tilfelle strekke seg ut over kjørebane.

§ 3-2. Aktiviteter
Politiet kan forby sykling, aking, lek, spill og tilsvarende aktiviteter på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til alminnelig ferdsel.

§ 3-3. Avsperring av fortau mv.
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, veg eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 3-4. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-5. Diverse arbeid
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-6. Vedlikehold av bygning
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-7. Avvisere
Når snø eller is truer med å falle fra tak mot offentlig sted, skal eier, fester, bruker, leier eller bestyrer straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avsperringene skal være tydelig merket med opplysning om at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-8. Fjerning av sperrer
Sperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes så snart arbeidet som er nevnt i § 3-4, § 3-5 og § 3-6 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-7 ikke lenger er til stede.


Kapittel 4. Motvirkning av forsøpling og tilgrising

§ 4-1. Reklame, oppslag
Det er ikke tillatt å sette opp plakater og kunngjøringen (om møter, arrangement osv.) på offentlig sted uten politiets tillatelse. Eier av reklame og oppslag er ansvarlig for å få fjernet disse når de er foreldet.

§ 4-2. Næringsvirksomhet og arrangement
Driver av gatekjøkken, kiosker og lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted plikter å hindre at offentlig område skjemmes eller tilsmusses av virksomheten og plikter å sette opp søppelkasser i umiddelbar nærhet av virksomheten.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.


Kapittel 5. Huseiers, grunneiers og beboers plikter

§ 5-1. Hvem som har plikter etter dette kapittelet
Plikter som er lagt til eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer eiendommen.

§ 5-2. Renhold og vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd og bymessig strøk plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og utenfor tettbygd eller bymessig strøk også rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe for den alminnelige ferdsel. Oppsop skal straks fjernes.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

§ 5-3. Snøfall, rydde- og strøplikt
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd eller bymessig strøk plikter å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø etter snøfall. Snøen skal legges ved fortauskanten og ikke i kjørebanen eller i rennesteinen slik at sluker tettes. Det må også tilrettelegges slik at snø på fortauskant ikke er til hinder for handikapparkeringsplassene.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor tettbygd eller bymessig strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.


Kapittel 6. Allment tilgjengelige arrangement

§ 6-1. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

§ 6-2. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted m.m.
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 6-3. Mindreårige
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med forelder eller annen foresatt.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke arrangement i regi av skole, fritidsklubb eller ideell organisasjon innen frivillig rusforebyggende ungdomsarbeid, når disse avsluttes senest kl. 23:00.


Kapittel 7. Dyr

§ 7-1. Husdyr m.m.
Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.


Kapittel 8. Forskjellige bestemmelser

§ 8-1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 8-2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 8-3. Kommunal håndhevelse
Vedtektenes § 3-1 (kommunal håndhevelse etter denne paragrafen er avgrenset til kun å gjelde utplassering av advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame og andre salgsfremmende gjenstander på fortau), § 3-7, § 3-8, § 5-2, 1. ledd, § 5-2, 2. ledd, § 5-3, 1. ledd, § 5-3, 2. ledd, § 4-2 og § 4-3 kan håndheves av Ålesund kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Ålesund kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 8-4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 12. september 2000 nr. 925 om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119