Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 5. desember

Formannskapet foto MaritBrunstad

Bosetting av flyktninger, vigsler, nettverk for byvektsavtaler og jubileum for Ålesund by er blant sakene som Ålesund formannskap skal diskutere på sitt møte 5. desember.

 

Formannskapets møte er åpent for publikum og starter kl. 12.00. Møtet holdes i formannskapssalen på Ålesund rådhus, 11. etasje.

Orienteringer først

Først i møtet skal daglig leder Frode Vestad og styreleder Gunn Wågsholm hos Brisk Kompetansesenter orientere om driften. Ca kl. 12.30 skal Statens Vegvesen orientere om Blindheimstunnelen (E39 Vegsund - Breivika). Ca kl. 13.00-13.10: Orientering om "Prinsen" ved landskapsarkitekt Arne Neumann hos Plan og bygning.

Dette er blant sakene som skal diskuteres i dagens møte:

Bosetting av flykninger

Ålesund kommune har fått anmodning fra IMDI om å bosette inntil 45 flyktninger i 2018. Av disse er det bedt om at kommunen forbeholder 3 plasser til enslige mindreårige. I 2017 ble Ålesund kommune anmodning om å bosette inntil 110 flyktninger, der inntil 10 skulle være enslige mindreårige flyktninger. Det er til nå bosatt 98 personer og inn utgangen av 2017 vil vi ha bosatt kvoten på 100 flyktninger som vi var anmodet om. Hittil i år har vi bosatt 1 barn av de 10 enslige mindreårige som vi har fått anmodning om. Årsaken til
at dette tallet er så lavt er at det har vært svært få barn som har vært bosettingsklare.

Kommunale vigsler

Kommunene tar over vigselsrett etter domstolene i 2018. Det foreslås at viglser i Ålesund kommune skal foregå slik: 
Som hovedregel skal vigsler skje fredager kl. 11:00 – 14:00. Utenom dette tidspunktet må det avtales særskilt.
Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer og i egnet vigsels-/seremonirom.
Ordfører og varaordfører er i ekteskapsloven gitt vigselsrett. Bystyret vedtar i tillegg følgende som vigslere:
a.Rådmann Astrid Jartrud Eidsvik
b.Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal
c.Kultursjef Oskar Skulstad
d.Strategi-  og utvilkingssjef Anne Mette Liavaag
e.Bysekretær Irene Kalstad Aase
f._____________________________

Tjenesten er gratis, så sant de som skal gifte seg ikke har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, eller vigsel utover ordinære åpningstider. I slike tilfeller må kostnadsdekning avtales på forhånd. Det administrative ansvaret for vigselsordningen legges til servicetorget.

Deltakelse i nettverk for nye byvekstavtaler

Ålesund er per i dag ikke i posisjon til å motta statlig støtte gjennom byvekstavtaler eller tilsvarende ordninger. Gjennom byvekstavtaler, og tidligere ordninger som bymiljøavtaler og Belønningsordningen vil regjeringen bidra med  66,4 mrd. kr i NTP-perioden til de
ni største byområdene (Oslo, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø). Dette skal bidra til å nå målet om at persontransportveksten i byområdene tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Gjennom avtalene må kommunene forplikte seg til langsiktige arealstrategier som bygger opp om kompakt byutvikling og miljøvennlig transport -  med økt
arealutnyttelse, prioritering av fortetting/transformasjon, og lokalisering av arbeidsplass-  og besøksintensive virksomheter i by-/tettstedssentre og mest sentrale knutepunkt for kollektivtransporten.

Rådmannen foreslår at Ålesund kommune sammen med kommunene i Byregion Ålesund skal samarbeide med andre mellomstore byregioner i et nettverk for å komme i posisjon for statlige midler til byvekstavtaler i neste nasjonale transportplan (NTP) fra 2022-2033.


Ålesund by fyller 170-år

I 2018 fyller Ålesund by 170-år. I 1998 var der en storstilt markering når Ålesund fylte 150-år. Det er mest vanlig at byers jubileum markeres per femtiende år, eller per tjuefemte år. I så tilfelle skulle markeringen ha ventet noen år. Nå har kommunen en mulighet til å markere byen sitt 170-års jubileum før den historiske kommunesammenslåingen skjer i 2020. Rådmannen foreslår at jubileet skal markeres og at det skal opprettes en tverrfaglig gruppe som skal jobbe med dette.

 

Sakspapirer

Alle sakspapirer til møtet er tilgjengelig under Politikk - Møteplan - Formannskap og velg dato 05.12.2017.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119