Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Prisutdelinger i bystyrets møte 30. november

Prisvinnere2017

I bystyrets møte 30. november blir det prisutdelinger med kulturelle innslag før bystyret skal behandle blant annet økonomi for de kommende årene og intensjonsavtale for studentbygg.

 

Utdeling av årets priser

Fra klokken 16.00 til ca kl. 17.30 blir det utdeling av Ålesund kommunes priser. Utdelingen blir sendt direkte via web-tv. Dette er programmet:

 • 16.00: Ordfører ønsker velkommen
 • 16.05: Fargespill - 3 låter fra forestillingen
 • 16.15: Overrekkelse av Ungdommens kulturpris til Hallgeir Buset. Leder i Ungdomsrådet, Håkon Strand, overrekker prisen.
 • 16.25: Overrekkelse av Helse- og velferdprisen til Borgund Dyreklubb. Leder i Helse- og velferdsutvalget, Svein-Rune Johannessen overrekker prisen.
 • 16.35: Kulturinnslag - Ålesund kulturskole
 • 16.40: Overrekkelse av Byggeskikkprisen til Molovegen 12yggeskikkprisen til Molovegen 12 - Stiftelsen Kjell Holm, Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS.
 • 16.50: Overrekkelse av Kunstnerprisen til Ålesund strykekvartett. Nestleder i Kultur- og oppvekstutvalget, Anne Berit Støyva Emblem overrekker prisen.
 • 17.00: Kulturinnslag - Ålesund kulturskole
 • 17.05: Overrekkelse av Hedersprisen til Kjell Volle, ved ordfører Eva Vinje Aurdal.
 • 17.15: Kulturinnslag - Ålesund kulturskole
 • 17.30: Prisvinnerne med ledsagerer inviteres til middag sammen med bystyret.

 

Bystyrets saker 30.11

mini bystyret 2 februar 2017 crop

Det ordinære bystyremøtet starter ca kl. 18.15. Møtet er åpent for publikum og både prisutdeling og møtet blir sendt direkte via vår web-tv løsning. Dette er blant sakene som bystyret skal behandle:


Handlings- og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018

Behandling av handlings- og økonomuplan 2018-2021 og budsjett 2018 ble sendt tilbake fra bystyret til ny behandling i formannskapets møte 14. november og deretter til bystyret 30. november. Rådmannen ble pålagt å legge frem et budsjett i balanse til dagens møte, medtatt forutsetningene fra det framlagte forslaget til statsbudsjettet. Etter behandling i formannskapet legges det nye budsjettforslaget ut til høring.

Formannskapet gjorde endringer i rådmannens innstilling og handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 er ute på høring til 29.11 kl. 12.00. Deretter skal forslaget og evt. merknader behandles av bystyret.

 

utviding av aksjekapital

Bystyret skal behandle sak om utviding av aksjekapital for The North West og skal ta stilling til kjøp av 5870 aksjer á kr 100 i The North West AS. Kostnaden for kjøp av aksjer for totalt 587 000 blir tatt av budsjettposten som er avsett til utviklingsmidler over budsjett 2018.

The North West AS er et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å skape vekst og utvikling og gjøre regionen til et kraftsenter. Det er kommunene Haram, Giske, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak The North West. Styret består av representanter fra privat og offentlig sektor og fra akademia.

Formannskapet gjorde enstemmig vedtak 14.11 om å tilrå bystyret å gå inn for utviding av aksjekapital for The North West. Det kom også opp et tilleggsforslag om at formannskapet foreslår at The North West skal se på muligheten å arrangere The Tall Ships Races i fremtiden.

Intensjonsavtale om nytt bygg for studenter

29.09.2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Brødrene Sunde, Sit (Studentsamskipnaden) og NTNI for å realisere bygginga av "Studenthus Ålesund" på Campus Ålesund. Ålesund kommune skal bidra i prosjektet som forvaltningsmyndighet og bidra til  å tilrettelegge for at Studenthus Ålesund kan få utforming, form og en plassering sentralt på campus som ønsket og forutsatt. Kommunen skal også dekke kostnaden med nødvendig reguleringsarbeid og blant annet bidra til å dekke kostnaden med utarbeidelse av en revidert konseptbeskrivelse med illustrasjoner. Formannskapet skal også ta stilling til om kommunen skal gå inn som deleier eller forplikte seg til en langsiktig leiekontrakt til lokaler i Studenthus Ålesund.

Om Studenthus Ålesund

«Studenthus Ålesund» skal utvikle et konsept for et levende sambruksbygg med flere typer
studentrettede aktiviteter og funksjoner. Ambisjonen er et bygg som skal yre av studenter, liv og aktivitet også utover «vanlig arbeidstid». Bygget skal være inviterende og legge til rette for aktivitet og sosialisering ved å samle studentsosiale aktiviteter og funksjoner under ett tak. Det skal være det ultimate møtepunktet og knutepunktet for studenter, ansatte og næringsliv på campus. Det er tenkt at bygget kan huse studentsosiale aktiviteter som konserter, festivaler og større arrangement, og kontorer/møterom for studentforeninger/idrettslag."

Ålesund formannskap gjorde 14.11 enstemmig vedtak om å sende over saka til fellesnemnda for nye Ålesund, der det skal oppnevnes representanter som skal delta både i styringsgruppen og i prosjektfruppen for å utvikle prosjektet i samarbeid med Brødren Sunde, Sit og NTNU.

Foreslår Ny rådmann

Bystyret skal behandle sak om tilsetting av ny rådmann i Ålesund kommune. Tilsettingsutvalget foreslår at kommunalsjef Liv Stette skal bli ny rådmann i Ålesund kommune for perioden ut 2019.

Tilsettingsutvalget består av ordfører Eva Vinje Aurdal, Øystein Tvedt (H), Geir Stenseth, representant for ansatte Ståle E. Ræstad og personal- og organisasjonssjef Roar Reiten (sekretær for utvalget).

Utvalget har konkludert med at det er mest hensiktsmessig at rådmannsfunksjonen i Ålesund kommune ivaretas gjennom en intern løsning og tilsetting for perioden ut 2019.  Det vil gi en nødvendig sikker og tidlig ivaretakelse av rådmannsfunksjonen, at vedkommende kjenner kommunens organisasjon og det som det blir arbeidet med. Vedkommende vil være kjent med ledere og trenger ikke innføringstid og opplæring. En slik løsning vil også sikre at ny rådmann kan bidra med kunnskap og sin kompetanse om Ålesund kommune inn i etableringen av den nye Ålesund kommune.  Endelig vedtak tas av bystyret 30.11.

Følg møtet direkte

Web tv2017

 

Møtet er åpent for publikum og det blir sendt direkte via vår web-tv løsning. Alle sakspapirer er tilgjengelig via vår nettside, Politikk - Møteplan - Bystyret og velg datoen 30.11.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119