Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Garanti til ny hall og salg av tomt

Ålesund formannskap - arkivbilde

I formannskapets møte 3. oktober ble det blant annet vedtatt å tilråde bystyret om å legge ut tomt på Øvre Utstillingsplass for salg på nytt.

Dette var blant sakene som ble behandlet:

 
Utvidelse av styringsgruppe

2. februar 2017 ble styringsgruppa for bypakken etablert og består nå av Tore Johan Øvstebø (leder), Jon Aasen (fylkesordfører) og Kjetil Strand (strategisjef Statens vegvesen region midt). Det er også opprettet en administrativ prosejtkgruppe. Flere bypakker har bred politisk deltakelse i styringsgruppene og det viser til eksempler som Tønsberg og Bypakke Arendal/Grimstad med ulike styringsgruppe-modeller, og hvor noen også har representanter fra opposisjonen. Nå forslår det opposisjonen for Ålesund bystyre inviteres til å delta i styringsgruppa, dette for å sikre bred politisk forankring og deltakelse i bypakkearbeidet. Se mer informasjon i sakspapirene, via Møteplan - Formannskapet og velg dagens møte.

Tilrådning:

Det ble fra opposisjonen (Høyre)  foreslått at Henning Hofseth skal delta i styringsgruppa. Formannskapet gjorde et enstemmig tilrådning til bystyret.

 
Spjelkavik Arena

Møre og Romsdal fylkeskommune jobber for å realisere ny storhall i Spjelkavika kalt Spjelkavik Arena. I dagens møte handler denne saken om at Ålesund kommune skal stille som garantist for at de lokale  klubbene sin økonomiske forpliktelse i prosjektet. Klubbene som skal ta i bruk hallen er Spjelkavik idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Judoklubb og Ålesund Jiu Jitsuklubb. Samlet garantibeløp er på inntil kr. 4.488.080 første år og med årlig nedtrapping  i henhold til lavere finanskostnader. Garantinen gis under forutsetning av fylkesmannens godkjenning. Les mer i sakspapirene.

Tilrådning:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt og går som tilrådning til Ålesund bystyret. Saka om selve hallen skal endelig behandles i fylkestinget.

 

Digitaliseringsstrategi

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre prosesser og de tjenestene vi kan tilby gjennom økt tilgjengelighet og bedre muligheter til selvbetjening.  Både KS og eKommune Sunnmøre har lagt føringer for digitalisering som Ålesund kommune må forholde seg til. Ålesund kommune har i tillegg en rolle som driftsleverandør overfor de øvrige kommunene i eKommune samarbeidet som gjør at vi må stille særskilte krav til den digitaliseringen som må skje framover, noe som innebærer at kommunen må ha en egen digitaliseringsstrategi.

En tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet det vedlagte utkastet til digitaliseringsstrategi som også
har vært gjendstand for en rekke drøftinger i kommunens digitaliseringsutvalg. Les strategien i sakspapirene, velg formannskapet og dagens møtedato.

 

Formannskapets tilrådning:

Formannskapet gjorde en enstemmig tilrådning til Ålesund bystyre at de skal vedta Digitaliseringsstrategien.

 

Kapitalutvidelse The North West AS

Aksjeselskapet The North West AS har gjennomført en ekstraordinær generalforsamling 19.09.2017 og støtter forslaget fra styret om å gjennomføre en rettet emisjon på inntil kr 4.000.000 mot kommunene Giske, Skodje, Haram, Sula, Ørskog, Sandøy, Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Styret får fullmakt til å endre vedtektenes ordlyd når det gjelder aksjekapitalens størrelse etter
emisjonen er avsluttet. Det utstedes nye aksjer pålydende kr 100, og de nevnte kommunene og fylkeskommunen inviteres til å tegne seg.  Frist for tegning av aksjer er 19.12.17 med innbetalingsfrist 31.12.17

Vedtak:
Formannskapet er Generalforsamling for The North West AS - og de må godkjenne styrets forslag om å foreta en rettet emisjon. I dagens møte vedtok generalforsamlingen at styret for The North West AS kan gå videre i arbeidet med emisjonen. Innstillinga ble vedtatt mot ei stemme.

 

Salg av tomt på Øvre utstillingsplass til badeland

Ålesund kommune eier fortsatt tomten på Øvre Utstillingsplassen hvor det er tenkt bygd badeanlegg og boliger. Det var i 2007 at bystyret vedtok å lyse ut tomten for salg med en forpliktelse for kjøper til å etablere badeland og oppføre boliger i tråd med den da gjeldende reguleringsplanen for området.  

I vedtaket ble det fastsatt at minimumsprisen skulle være kr. 1,-, men det var ikke satt noen øvre begrensning på pris. Saken følger som vedlegg. Det kom inn ett tilbud på tomten, fra Stallane AS.  Formannskapet var gitt fullmakt til å foreta valg av kjøper og tilsagn ble gitt til Stallane AS i Formannskapssak 063/08.

Etter dette har det vært en del korrespondanse med Stallane AS og det har vært behandlet flere saker om forlengelse av fristen for å igansette utbygging, senest behandlet 30.01.2012, hvor fristen ble forlenget fram til 30.06.2012.  Etter dette har det ikke kommet flere henvendelser fra Stallane AS om forlengelse av fristen før et nytt brev kom 14.06.2017 med ønske om forlengelse av frist for overtakelse av tomt.

Rådmannens forslag til innstilling er at Ålesund bystyre vedtar at tomten på Øvre Utstillingsplass lyses ut på nytt med krav om å bygge badeanlegg og boliger. Ålesund kommunale eiendom KF får fullmakt til å utforme detaljerte krav og betingelser i utlysingen og inngå kontrakt. Les mer utdypende i sakspapirene, (side 389), velg Formannskapet og dagens møtedato.

Formannskapets tilrådning:

Formannskapets tilrådning til bystyret ble at tomten skal lyses ut på nytt, og de gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling.

Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Formannskapet skal ta stilling til rådmannens forslag for handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 for Ålesund kommune. Disse ble offentliggjort 12. september 2017 og presentert for formannskapet. I denne saken skal også prisene (betalingsregulativ) for kommunale tjenester i 2018 behandles, i vedleggshefte 4 i denne saken. (Side 568 og bakover). Velg formannskapet og dagens møtedato.

Tilrådning:

Vi legger ut mer informasjon om tilrådningen i denne saken når protokollen for dagens møte er klart. Dette kommer trolig i løpet av ettermiddag/kveld tirsdag 3. oktober.

Mer informasjon

Sakspapirene finner du på vår nettside under Politikk-Møteplan.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119