Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Planer for museumshaugen og eiendomssalg

bystyremøte foto marit brunstad Sponland fotoBystyret vedtok blant annet planene for Grimmergata 8 og vurderte hvilke kommunale tomter og eiendommer som kan selges, i sitt møte 28. september.

Møtet startet med at Destinasjon Ålesund & Sunnmøre ved reiselivssjef Tom Anker Skrede presenterte verdiene i reiselivsnæringa. Det var dialogkafé om hvordan næringa skal utvikles videre.

reguleringsendring for Grimmergata

Bystyret gikk inn for plan- og byggesaksutvalgets innstilling når det gjaldt reguleringsendring for Grimmergata 8, Aalesunds museum, til bolig og parkering. Reguleringsendringa innebærer å omdisponere et ubebygd parkeringsareal på østre del av "Museumshaugen" i Ålesund sentrum - som er regulert til museumsformål, til en bygård med 17-18 leiligheter og 2 etasjers parkering.

Området brukes i dag hovedsakelig til utleieparkering. Midlene som salg av prosjektet innbringer, er tenkt brukt til investeringsformål for museet

Se skisser og bilder i sakspapirene.

Salg av kommunale eiendommer

Bystyret gikk inn for Ålesund kommunale eiendom KFs forslagsliste over salg av eiendommer. Inntekene fra salg skal blant annet kunne brukes til kjøp av nye boliger/bygg og til bruk i rehabilitering. 

ÅKEs liste har eiendommer som kan selges nå, eiendommer som bør vurderes nærmere før salg besluttes og eiendommer som ikke bør selges nå. (Fargekodet grønn, gul, rød).

Av eiendommer som er merket grønt står disse:

  • Boligtomter Hovdeneset/Storskjerva, noen tomter gjenstår.
  • Flisnes syd/nord - boligareal
  • Tomt Slinningen barnehage - salg av festet tomt til privat barnehage, taksering pågår.
  • Tomt ved Moa aldersboliger
  • Tidligere legevakt (Ålesund sykehus) - Legevakta er flyttet til Ålesund lokalmedisinske senter. Eneste reelle kjøper er Helse Møre og Romsdal, dialog pågår om salg.

I perioden 2014-2017 har foretaket så langt solgt eiendommer for samlet verdi på 59 millioner kroner mot budsjettert 60 millioner kroner. I 2018 er det budsjettert salg av eiendommer for til sammen 12 millioner.

For mer informasjon om lista over boliger se i sakspapirene og vedlegget for denne saka.

 

Overføring av ubrukte lånemidler

Styret i Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE) fikk gjennomslag for sitt forslag om å overføre 186,7 mill. fra ubrukte/ ubenyttede lånemidler til investeringsbudsjettet for 2017. Styret foreslo også noen budsjettendringer.

Se mer informasjon i saksutredningen.mer informasjon i saksutredningen.

 

Arbeidsgiverstrategi for Ålesund kommune

Bystyret vedtok rådmannens forslag til arbeidsgiverstrategi for perioden 2017 - 2019. Bystyret ønsker en strategi for å kunne ivareta arbeidsgiveransvaret og for å være en pådriver for rekruttering av fremtidsretta arbeidskraft. Folkevalgte og ordføreren har både et overordna arbeidsgiveransvar for alle kommunens ansatte og et direkte arbeidsgiveransvar overfor rådmannen. En arbeidsgiverstrategi er en plan som skal bidra til å konkretisere og realisere arbeidsgiverpolitikken gjennom en beskrivelse av nåstituasjon, prioriterte mål og tiltak. Les mer om strategien i saksutredninga.


Oppløsning av den strategiske delen av eKommune-samarbeidet

Bystyret vedtok å oppløse den strategiske delen av eKommunesamarbeidet fra og med 1. januar, samarbeidet består av åtte kommuner.  Driftssamarbeidet blir videreført og videreutvikla.

Hvis det ikke blir minst 2/3 flertall blant deltakerkommunene for oppløsning av samarbeidet, velger Ålesund å si opp avtalen innen fristen som står i vedtektene.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at for å komme i mål i 2020 må kommunene som inngår i nye Ålesund prioritere utviklingsprosjekt som er rettet mot bygging av ny kommune.

Et videre samarbeid rundt eKommune med strategisk digitaliseringsarbeid vil bli utfordrende med tanke på tidsbruk og parallelle styringslinjer.

Du kan lese mer om avgjørelsene i bystyret i protokollen etter møtet og i sakspapirene til møtet.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119