Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Endring av eKommune Sunnmøre vedtatt

 

mini formannskapet 10 januar 2017

I formannskapets møte i dag 12. september ble det enstemmig vedtatt å oppløse av den strategiske delen av eKommunesamarbeidet. Det ble også funnet faste medlemmer til lokal militær skjønnsnemnd. 

 

Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2018-2021 ble lagt frem på dagens møte. Se egen nyhetssak om budsjettet og rådmannens innledning i dokumentet.


Dette er sakene som var oppe og vedtak på de:

Medlemmer til lokal militær skjønnsnemnd

De lokale skjønnsnemndene skal ivareta og sikre grunneierne sine rettigheter ved for eksempel skade på veg, utmark og skog og belyse hva som har skjedd. Fylkesmannen har bedt Ålesund kommune komme med forslag på medlemmer/varamedlemmer til skjønnsnemnda som skal representere kommunene Ålesund, Ørskog, Skodje, Sandøy, Haram, Giske og Sula. fylkesmannen har ikke sett behov for militær skjønnsnemd de siste årene, men velger å gjøre dette med tanke på¨kommende militærøving i fylket - "Øvelse Trident Juncture 2018".

Erstatning og skade som følge av forsvarets rekvisisjoner skal dekkes av staten. Erstatningene fastsettes av lokale skjønnsnemndr oppnevnt av fylkesmannen etter forslag fra kommunene.

Vedtak: Deltakere fra sakkyndig nemnd inn i lokal militær skjønnsnemnd blir Berit Sørland Wennersberg, med vara Kjell Marstein, og Svein Vinje, med vara Mette Karin Skog Dale. I tillegg skal administrasjonen oppnevne en fagperson fra virksomhet kart og oppmåling i Ålesund kommune.

Endring av eKommune Sunnmøre

For å komme i mål i 2020 må kommunene som inngår i nye Ålesund prioritere utviklingsprosjekt som er rettet mot bygging av ny kommunene. Et videre samarbeid rundt eKommune med strategisk digitaliseringsarbeid vil bli utfordrende med tanke på tidsbruk og paralelle styringslinjer. Styringsgruppa og framtidig fellesnemnd for nye Ålesund har derfor tidligere bedt om å få framlagt sak om oppløsning av den strategiske delen av eKommunesamarbeidet. I Strategi - og bestillerleddet for eKommune er det to stillinger. Disse har Ålesund som juridisk arbeidsgiver og kommunen vil ivareta de personalmessige forpliktelsene knyttet til dette. Kommunene som bygger nye Ålesund kommune har behov for personalressursene og kompetansenog vil ivareta dei økonomiske forpliktingane knyttrt til lønnskostnader.

IKT- driftssamarbeidet med Ålesund som vertskommune er ønsket videreført under navnet eKommune Sunnmøre. Det er foreslått at endringa skal tre i kraft frå 01.01.2018.

 

Vedtak: Ålesund formannskap gjorde et enstemmig vedtak om å oppløse den strategiske delen av eKommunesamarbeidet.

Mer informasjon

I saksdokumentene som er tilgjengelig under Politikk-Møteplan finner du mer informasjon rundt hver sak som ble tatt opp.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119