Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Rådmannens forslag til budsjett 2018

MoljaRådmann Astrid J. Eidsvik har lagt frem økonomiplan for perioden 2018 -2021 med årsbudsjett for 2018.

12. september fikk formannskapet presentert rådmannens forslag til budsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for 2018-2021.

Tydeligere mål, men stramt budsjett

Rådmannens økonomiplan for perioden 2018 --2021 med årsbudsjett for 2018 har innarbeidet handlingsplanen for oppfølging av kommuneplanen.

Gjennom de to siste to årene har det pågått en omlegging, slik  at Ålesund kommune er nå i ferd med å få et godt styringsredskap for politikere og administrative ledere i kommunen.  Ved å tilrettelegge for tidlig politisk behandling vil virksomhetene få mulighet til å innrette driften sin i god tid før nytt budsjettår, samtidig som handlingsplanen gir uttrykk for hvilke mål som skal nåes for de ressursene som tildeles virksomhetene. 

Med slikt styringssystem vil det til årsmeldingen bli lettere å rapportere om målene fra handlingsplanen er nådd.  Det er lagt ned et stort arbeid for å lykkes med omleggingen, og rådmannen vil gi honnør for til de som har bidratt.

Ute av ROBEK ved utgang av 2018

Økonomiplanen og budsjettet blir lagt fram innen de rammene som er lagt for at kommunen skal være ute av ROBEK-listen ved utgangen av 2018 og dermed bli utmeldt av fylkesmannen våren 2019.

- Det er svært gledelig at vi også for neste år og i årene framover, kan presentere et budsjett uten forslag om nedlegging av tjenestetilbud til innbyggerne. Budsjettet inneholder heller ingen unormale økninger i avgiftsnivået for innbyggerne. Når vi er ute av ROBEK har vi et nytt handlingsrom i 2019 og i årene fremover, sier rådmann Astrid Eidsvik.

Rådmannen foreslår at første prioritet etter 2018 blir å bygge fond og benytte disse til investeringer.  Det settes av 55 mill. kroner allerede i 2019 og med økende beløp i økonomiplanperioden til dette.

Budsjettarbeidet har vært preget av fokus på utvikling av gode kvalitative tjenester som gir god økonomi.  Vi vet at dette henger nøye sammen.  Derfor har vi intensivert arbeidet med bruk av Lean-metodikk i virksomhetene, noe som vi nå begynner å se effekten av.

Økninger av ramme spesielt innen helse

Selv om vi har hatt et stort fokus på å holde kostnadene nede også i dette budsjettet, har vi likevel funnet rom for rammeøkninger innen alle virksomhetsområdene.  Spesielt gjelder dette innen helse og omsorg.  Nye behov har oppstått i 2017 som det er tatt høyde for i budsjettforslaget, samt nye tiltak/styring av tiltak som vi har funnet det nødvendig å sette inn ut fra endrede/økende behov hos befolkningen. 

Det er lagt inn en styrking av rehabiliteringstilbudet gjennom økning av fysio- og ergoterapitilbudet, vektlegging på tidliginnsats ved styrking av helsesøster- og jordmortilbudet, økning av satsingen innen velferdsteknologien og responssenter for å kunne sette oss i stand til å gi tjenester til en aldrende befolkning.  Det er også funnet rom for økning av tilbudet innen psykisk helsevern og rusomsorgen som følge av økende behov for slike tjenester i aldergrupper fra ungdomsskolealder og oppover.

Bedre og mer effektive tjenester

I tillegg er det lagt inn styrking innen flere virksomheter for å kunne gjøre jobben enda betre rettet mot innbyggerne.  Gjennom m.a. Lean-metodikken blir det avdekket ikke bare forbedringsområder som gir effektivitet og sparte kostnader, men også behov for økte ressurser i overgangsfaser for å kunne gjøre tjenestene betre og mer effektive.  I slike prosesser ser vi også at vi går glipp av viktige inntekter fordi vi ikke har nok ressurser til å gjøre jobben.  Det betyr at det også er lagt inn nye stillinger som vil være selvfinansierende.

Et stramt budsjett og økonomiplan

Til tross for at rådmannen er tilfreds med å kunne presentere et budsjett innen rammene kommunen har til disposisjon, der en til og med kan styrke virksomhetsområdene sammenlignet med 2017-budsjettet, må likevel budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 oppfattes som svært stramt. Virksomhetene rapporterer stadig økte behov grunnet nye utfordringer som må løses.  De har store ambisjoner om utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og som viser at fagfolkene våre har ambisjoner, men disse er dessverre høyere enn det budsjettet tillater.  Dette betyr at vi må legge budsjettet på et realistisk nivå og dermed lavere enn de ønskelig faglige ambisjonene. 

Rådmannen roser virksomhetene

- Jeg ønsker å gi stor ros og honnør til den jobben som blir gjort ute i de ulike virksomhetene. Uten god økonomistyring og en utstrakt lojalitet til budsjettrammer, ville rådmannen ikke kunne lagt fram de gode resultatene de siste årene og heller ikke et såpass godt budsjettforslag for de neste årene, sier rådmannen.  Astrid Eidsvik.

Det vil fortsatt være behov for ytterligere effektiviseringstiltak i årene fremover.  Det blir forventet at kommunen skal forvalte skattebetalernes penger på en best mulig måte.  Likeså blir det større og større krav fra innbyggerne knyttet til rettigheter og dertil krav om tjenester av høy kvalitet.

- Skal vi klare å få dette til, må vi drive kommunen effektivt samtidig som vi må tilrettelegge for bruk av ny teknologi. For å få dette til må vi evne og ha vilje til å drive med omstilling- og endringsarbeid.  Dette betyr i praksis omstilling både for innbyggere, ansatte, ledere og politikere., sier rådmann Astrid Eidsvik.

Rådmannen legger med dette frem et budsjett som vektlegger at den gode styringen og kontrollen som er vist de siste årene vil fortsette også i 2018. Budsjettet gir lite rom for store endringer, men ut over i økonomiplanperioden vil handlingsrommet bedres.

Dette er saksgangen 

Før budsjett og økonomiplan vedtas, skal det behandles i de folkevalgte organ og innbyggere skal ha anledning til å bli hørt. Dette er saksgangen for budsjettbehandlingen i 2017:

  • 12.09.2017: Rådmannens forslag til budsjett presenteres for formannskapet.
  • 13.09.2017: Orientering til utvalgene.
  • 03.10.2017: Formannskapet behandler dokumentene og gir sin innstilling til bystyret.
  • 04.10.-02.11.2017 kl. 12.00: Innstillingen fra formannskapet og dokumentene er til offentlig høring og innbyggerne kan si sin mening.
  • 02.11.2017: Bystyret behandler budsjett for kommende år og økonomiplanen for nest fireårsperiode.

Se rådmannens presentasjon

Onsdag 13. september presenterer rådmannen budsjett og handlings- og økonomiplan for folkevalgte i råd og utvalg. Dette er et åpent møte.

  • Dato: 13. september
  • Tid: kl. 17.00
  • Sted: Bystyresalen

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119