Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kommunedelplan og varslingsrutine vedtatt

 bystyret foto marit brunstadI bystyrets møte 31. august ble det vedtatt en rekke reguleringsendringer, varslingsrutine og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

 

Møtet ble sendt direkte på web-tv og du kan se opptaket i etterkant. Dette var blant sakene som ble behandlet:


Budsjettkontroller og mange reguleringssaker

Bystyret behandlet budsjettkontroll for 1. tertial for Ålesund kommunale eiendom KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF og vedtok disse. I tillegg ble en en rekke reguleringsendringer behandlet, for eksempel for Flisnes-Skråvika, Furmyra-Borgundfjordvegen, Hessaskaret nord - Bunker Oil, Spjelkavik - reguleringsendring for idrettsanlegg. Alle reguleringssakene ble enstemmig vedtatt av bystyret. Se mer i sakspapirene for møtet.

 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan innen idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har vært behandlet i plan- og byggesaksutvalget som foreslo at Ålesund bystyre godkjente planen i tråd med rådmannens vurderinger og kommentarere i saksutredningen. Handlingsprogrammene i kommunedelplanen ble foreslått vedtatt som retningsgivende for perioden 2017-2021, og skal rulleres hvert år.

Ålesund bystyre gjorde et enstemmig vedtak av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Les rådmannens saksbehandling, selve planen og høringsuttalelser i saksutredningen.


Varslingsrutine vedtatt - med tillegg


I et tidligere møte bad bystyret rådmannen om å innarbeide en rutine og system for varsling om korrupsjon, misligheter, brudd på etiske retningslinjer og andre lovbrudd. Til behandling denne dagen var en orientering om kommunens eksisterende rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

I bystyrets møte ble rådmannens innstilling vedtatt, med et tilleggsforslagf fra Knut Anders Oskarsson om kontrollutvalget i avsnitt nummer to, siste setning (markert i bold):

" Bystyret tar til orientering at Ålesund kommune har rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutinen er i det vesentlige basert på en veileder utarbeidet av KS (kommunesektorens organisasjon).

Bystyret slutter seg til at Ålesund kommune baserer sine rutiner på at varsling skal skje tjenesteveg i linjeorganisasjon. Rutinen kan med fordel utdype nærmere hva som menes med tjenesteveg, herunder muligheten for å varsle direkte til rådmannen/personalsjef eller kontrollutvalget hvis dette anses mest hensiktsmessig. Rutinen kan med fordel også presisere at alvorlige kritikkverdige forhold knyttet til korrupsjon, økonomiske misligheter eller lovbrudd bør varsles direkte til rådmann/personalsjef/kontrollutvalget. Dette vil bli gjort i den årlige revisjonen av HMS-systemet i 2017."


Responstjeneste for velferdsteknologi

Det skal utvikles et responssenter for velferdsteknoligi. I tilrådninga fra helse- og velferdsutvalget foreslår det at første trinn i prosessen kan være å legge ut den personlige opereatørdelene ut i en konkurranse i markedet. Les mer i saksutredningen.

Bystyrets vedtak:

Det har kommet inn nye saksopplysninger og ordføreenr foreslo å utsette saken. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken sendes tilbake til rådmannen som skal se på de nye saksopplysningene, så skal den nye saken innom helse- og velferdsutvalget på nytt før ny behandling i bystyret.

 
Lovlighetskontroll av bystyresak

I bystyrets møte 8. juni 2017 ble det fattet dette vedtaket:

"Bystyret ønsker et mangfoldig barnehagetilbud i alle bydeler, der ideelle barnehager har en naturlig plass. Bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører, og ber rådmannen følge opp dette så langt som mulig blant annet gjennom reguleringsplaner.

Bystyret ber rådmannen om å utarbeide retningingslinjer for hvilke krav Ålesund kommune mener at en aktør må oppfylle for å kunne kalles "ideell".

Fremskrittspartiers bystyregruppe har krevd lovlighetskontroll av dette vedtaket fordi de er av den oppfatningen at bystyrevedtaket kan være i strid med Lov om barnehager §14. Hvis bystyret opprettholder sitt vedtak i møtet den 31. august, sendes saken til fylkesmannen for avgjørelse.

Bystyrets vedtak:
Bystyret fikk flertall for å opprettholde vedtaket og dermed sendes saken til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.

 

Se møtet i etterkant på web-tv

Web tv2017

Møtet blir sendt direkte i vår web- tv løsning. De første 30 minuttene av møtet brukes skal politikerne besvare KS Lokaldemokratiundersøkelse. Møtet er åpent for publikum og saksdokumenter finner du på vår nettside Politikk - Møteplan - Bystyret.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119