Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kartlegging av verneskog og skredsoner

oversiktsbilde2 NVEÅlesund kommune sender i disse dager brev ut til grunneiere som er berørt av NVEs skredfarekartlegging i Ålesund.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gjennomført ei kartlegging av faresoner knyttet til skred i utvalgte områder i kommunen. Rapporten gir Ålesund kommune mer presise kart med oversikt over skredfare. Rapporten er også et godt grunnlag for planlegging og bygging i kommunen, og for å vurdere sikring og beredskap for skred.

Før kartlegginga har kommunen brukt et aktsomhetskart som er mindre presist. Kartlegginga har gjort at faresonene i kommunen er trukket tilbake og mer begrensa.

Områdene som er blitt kartlagt, er valgt ut i samråd mellom NVE og kommunen fordi disse ut fra terrengforhold og eksisterende bruk anses som viktigst og mest utsatt for fare.

NVE har fokus på områder med eksisterende bebyggelse, og kartlegger ikke situasjonen for fremtidige utbyggingsområder.

  • Grimstad – Slotsvik, Ellingsøy
  • Myklebust – Sperre, Ellingsøy
  • Stavneset, Hessa
  • Sævollen – Korsvika, Hessa
  • Byparken – Verpingsvika – Flatholmen, Nørvøy
  • Flatholmen – Gangstøvika, Nørvøy
  • Byparken – Klipra (inkludert vurdering av sikring i Vannspringdalen)
  • Skarpetegane, Blindheim
  • Akslen, Emblem

Det er mange områder i kommunen der det ikke er utført faresonekartlegging. Her foreligger det en kartlegging av potensiell fare («aktsomhetskart», i motsetning til reell fare som avdekkes gjennom faresonekart).

Aktsomhetskartet er innarbeida i kommunens arealplan, og innbefatter langt flere eiendommer der NVE og kommunen ser behov for fremtidig avklaring av reell fare. I de nå kartlagte områdene er mange eiendommer blitt «friskmeldte», sett i forhold til aktsomhetskartet.

Om faresonekartlegging

Kartlegginga tar utgangspunkt i hvor sannsynlig det er at det skal gå et skred eller et steinsprang i et bestemt område.

100-årsskredet:

Det er sannsynlig at det vil gå et skred/steinsprang i området i løpet av 100 år. Her er det ikke lov til å sette opp nybygg av noen størrelse eller bruksområde. (Rød sone)

1000-årsskredet:

Det er sannsynlig at det vil gå et skred/steinsprang i området i løpet av 1000 år. Her er det mulig å sette opp mindre bygg uten varig opphold slik som garasje eller naust. (Oransje sone)

5000-årsskredet:

Det er sannsynlig at det vil gå et skred/steinsprang i området i løpet av 5000 år. Her kan boliger ligge. (Gul sone)

Bygninger der flere personer oppholder seg (skoler, barnehager, sykehjem, større boligblokker) eller som ellers ha viktige samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehus, brannstasjon), må ligge utenfor gul sone. (Artikkelen fortsetter under bildet)

bilde av soner NVE

Hvem får brevet?

De som mottar brevet, har enten hus eller ubebygd tomt i et ellers utbygd område, der deler av tomten eller også huset ligger innenfor oransje sone. I utgangspunktet har kommunen kun valgt de eiendommene som er avsatt til bolig- eller annet utbyggingsformål i den i gjeldende arealplanen. I tillegg er eksisterende hus i LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområder) tatt med.

I Ålesund er det ifølge NVE sin telling 9 hus i området Byparken-Klipra som helt eller delvis ligger i rød faresone. I området har det blitt gjennomført flere registreringer og sikringstiltak over lengre tid, og kommunen vil i dialog med grunneierne og NVE vurdere hva som må gjøres av videre sikringsarbeid.

Det er 45 hus i alle kartlagde områder samlet som ligger i oransje sone. De som bor i oransje sone kan bruke boligene og husene slik som før, men om de ønsker å bygge ut eller gjøre andre tiltak på bygningen vil Plan og bygning i kommunen forutsette at de ser på hvilke sikringstiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten. Dette blir gjort på bakgrunn av skredfarekartlegginga fra NVE og også slik at det som ikke er sikra i dag blir sikra videre fremover. Om eierne skulle være så uheldige at huset brenner ned eller blir totalskadd på annen måte, så kan det ikke bygges opp igjen uten sikring av det skredfarlige området.

Om ansvarsforhold

Det er huseierens ansvar å sørge for at huset er sikkert nok. Det gjelder også dersom nødvendig sikringstiltak må utføres på annen manns grunn, for eksempel om det er ei steinblokk utenfor tomta som er en fare for huset på eiendommen. Her vil det kunne bli behov for en privatrettslig avtale med grunneieren av det området som er kilden til faren.

Kommunens rolle er å hjelpe til og å være rådgiver og formidler, og der det er nødvendig ta et samordningsansvar for sikring av et område. Kommunen har ikke noe lovpålagt ansvar for å sikre eiendommene.

Byggetillatelsen for huset ble gitt før informasjonen om skredfare var kjent og ny informasjon utløser ikke en plikt for kommunen.

Verneskog

I tillegg har NVE i rapporten pekt ut skogsområder i fjellsidene som i dag fungerer som verneskog mot skred eller steinsprang for bebyggelsen nedenfor. Eiere eller medeiere i disse skogsområdene mottar også brev fra kommunen.

At skogen er beskrevet som verneskog i rapporten, medfører ingen automatisk juridisk vern av skogen. Dette er NVEs anbefalinger. En formell verning er det kommune eller fylkesmann som må fatte vedtak om. Ålesund kommune har enda ikke bestemt om det skal settes i gang en verneprosess, men ber grunneierne om å bevare skogen slik den er i dag, slik at den kan fungere som verneskog.

Om rapporten

Kartlegginga er ledd i et nasjonalt arbeid som i hovedsak finansieres med statlige midler, og ble utført av geologer i konsulentselskapet Multiconsult AS.

Rapporten er nå offentliggjort, og er tilgjengelig både via NVE.no og på kommunens nettsider under Samfunnsplanlegging og Beredskap.

Faresonene kan dere finne på nettet i kartløsningene til NVE og til fylket.

Fra 1. august vil kartene også være tilgjengelige i kommunens kartløsning på nett.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119