Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Samboergaranti og beredskap i bystyret

bystyremøte foto marit brunstad Sponland fotoBystyret skal blant annet behandle ei forskrift med en variant av samboergaranti i omsorgstjenesten og risika og beredskap i Ålesund. Du kan følge møtet direkte.

Møtet begynner klokka 17.00 i bystyresalen i lavblokka til Ålesund rådhus. Møtet er åpent for publikum.

Det er også mulig å følge møtet på bystyrets web-tv ved å klikke på dette bildet: (saken fortsetter under bildet)

Web tv2017Bystyret skal behandle flere saker. I denne artikkelen finner du noen av dem.

Samboergaranti

Bystyret ba i møtet 8. juni rådmannen om å innarbeide en variant av samboergaranti i den lokale forskriften om kriterier for "rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for helddøgns omsorgstjenester".

Helse- og velferdsutvalget støttet i sitt møte rådmannens vurdering av saken om samboergaranti:

Fra tid til annen har media saker om par som ønsker å bo sammen i sykehjem. Kommunen forsøker å tildele plass i samme sykehjem til par der begge får innvilget sykehjemsplass, og vi har også dobbeltrom til slikt bruk. Det kan likevel være problematisk å få frigjort rom/plass slik at dette kan oppfylles, og noen ganger må den ene flytte inn et annet sted enn ektefellen og vente på å få flytte over. Det er relativt sjelden at begge i et par får innvilget plass i sykehjem samtidig, og derfor blir slike saker ofte løst først etter at det har gått litt tid. Større problem er det i saker der bare den ene har behov for det omsorgsnivået som gis på et sykehjem. Dersom ektefellen/samboeren da ønsker å fortsette å bo sammen med den som er blitt sykehjemspasient, har vedkommende ingen juridisk rett til dette. 

Flere kommuner har likevel valgt å uttrykke noe om dette. Først ute var Oslo kommune i 2012, som formulerer sin samboergaranti slik:

Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare én har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og
omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriteriene for tildeling av korttidsopphold. Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold.

På bakgrunn av bystyrets vedtak foreslår rådmannen at dette tas inn som ny § 4 d. i forskriften med slik ordlyd:

Når søknad er grunngjeve i ønske om å bu saman med ektefelle/sambuar som er tildelt langtidsplass i sjukeheim, og søkar sjølv ikkje fyller kriteria for tildeling av plass, skal det
søkast om korttidsplass. Det skal vurderast om det er muleg å tildele dobbeltrom eller tilrettelegge for ekstraseng i rommet til ektefelle/sambuar på langtidsplass, og når dette kan gjennomførast skal det tildelast korttidsplass for den tida den andre ektefellen/sambuaren er på langtidsplass. Det er ein føresetnad at søkar sjølv har behov for helse-og omsorgstenester.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Ei prosjektgruppe har utarbeida analysen. I arbeidet er aktuelle private og offentlige aktører blitt inkludert og har fått mulighet til å være med i prosessen.

De fem hendelsene med størst konsekvenser er, i følge analysen:

 • Eksplosjon, kjemikalieutslipp og brann.
 • Serverromutfall.
 • Vold i nære relasjoner og vold og seksuelle overgrep mot barn.
 • Vold utenforskap og marginalisering.
 • Blokkert transport og samferdsel.

Dette er områder som i følge prosjektgruppa bør prioriteres i forhold til videre vurdering og innsetting av tiltak.

I Ålesund ROS 2017, ligger inne en rekke forslag for å begrense eller forebygge at uønskede hendelser oppstår.

Rådmannen innstiller på at bystyret vedtar den heilhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.

Heilhetlig ROS-analyse for Ålesund 2017

Beredskapsråd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle kommuner etablerer et beredskapsråd for å møte de kravenesom stilles i forskriften om kommunal beredskapsplikt.

Formannskapet innstilte på at Ålesund kommune vedtar å opprette et beredskapsråd med følgende medlemmer:

 • Ordfører, leder
 • Beredskapssjef, sekretær
 • Kommuneoverlege
 • Politiet
 • Ålesund brannvesen KF
 • Sivilforsvaret
 • Heimevernet
 • Kystverket
 • Mattilsynet

Representanter fra frivillige organisasjoner:

 • Røde Kors
 • Ålesund sanitetsforening
 • FORF (Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum)

Andre medlemmer kan oppnevnes etter behov.

Interpellasjoner

Anders Lindbeck fra SV har en interpellasjon til ordføreren om barnefattigdom.

Barnefattigdom

Kommunestyrerepresentanten peker i interpellasjonen på at tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at det blir flere fattige barn i Ålesund. I 2015 var 603 barn (6,9%) i Ålesund kommune som levde i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette er familier som har en gjennomsnittsinntekt under 60 % av medianinntekta i Norge i tre sammenhengende år. Utviklinga viser en urovekkende tendens, i 2013 var 5,7 % av alle barn i Ålesund i denne gruppa. Lindbeck mener at den  beste måten å bekjempe barnefattigdom på er å øke barnetrygden. Han ønsker at Ålesund blir en av de kommunene i Norge som holder barnetrygden utenfor inntekten når sosialhjelpen blir
utregnet. Det vil føre til noen ekstra utgifter, men det vil være penger som betyr svært mye for dem det gjelder, mener Lindbeck.

Skatteparadisfrisone

En interpellasjon fra Åse-Marie Myren fra KrF, Svein-Rune Johannesen fra Ap og Anders Lindbeck fra SV ønsker svar på om ordføreren vil arbeide for at Ålesund blir skatteparadisfrisone.

9 kommuner og 1 fylkeskommune har vedtatt å bli skatteparadisfrie soner. Blant disse er
Ulstein. Det betyr blant annet å ekskludere selskap med tilknytting til skatteparadis, gjennom anbud og avtaler.

Transparancy International

Kirsti Dale (Sp) vil spørre ordføreren om hun vil ta initiativ til å melde Ålesund kommune inn i Transparancy International, avdeling Norge.

Bakgrunnen er at KS anbefaler kommuner og fylkeskommuner å melde seg inn. I følge Dale er det i dag 57 kommuner og fem fylkeskommuner som er medlemmer.

Transparancy International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Heis til Fjellstua

Dale stiller også spørsmål til ordføreren om hun  i den videre planlegginga  av bedre tilkomst til Fjellstua, ta med muligheten for å bygge heis, isteden for å utvide veien.

Dale peker på at å utvide vegen fra Aksla stadion og fram til Fjellstua vil gjøre stor skade på landskapet på Aksla. Det kommer til å bli snakk om fjerning av vegetasjon, hugging av flere trær, sprengninger og steinfyllinger. Hun pekte også på at ei heis fra Utstillingsplassen til Fjellstua vil kunne bli en spektakulær opplevelse.

Det er mulig å lese alle sakspapirne til møtet og protokollen når den er klar.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119