Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vedtak fra bystyrets møte 11. mai

Foto av bystyret, Marit Brunstad

I bystyrets møte 11. mai ble det vedtatt å ikke gå for ekspropriasjon av bolig, det ble derimot vedtatt sikringskjøp av Kirkegata 1A og byggeprogram for ny kulturskole på sørsida.

Dette er blant sakene som ble vedtatt:

ikke Innløsning av bolig

Eiendommen i Sørnesvegen 3, gnr. 137 bnr. 208 er godkjent i reguleringsplan for NMK 2 for innløsning. Dette ble vedtatt av Ålesund bystyre 18.06.15. I planbeskrivelsen står det beskrevet at utbygger skal løse inn (ekspropriasjon) naboeiendom til NMK 2, gnr.137 bnr. 208 før 1. utbyggingstrinn for NMK2 blir klar til innflytting. Siden partene ikke er kommet til enighet i saken er kommunen er bedt om å yte bistand for å treffe vedtak om tvunget erverv på bakgrunn av den vedtatte reguleringsplanen.  Rådmannens innstilling til formannskapets møte 3. mai var å gå for ekspropriasjon. Formannskapet gikk imot rådmannens innstilling og vedtok at ekspropriasjon ikke skal skje.

Bystyrets vedtak:
I bystyrets møte 11. mai kom det forslag om utsettelse av saken til bystyrets møte 23. mai. Dette falt med 11 stemmer mot 38. Det ble til slutt levert inn et fellesforslag fra flere representanter om at bystyret ikke skal gå inn for ekspropriasjon. Dette forslaget ble vedtatt med 45 mot 4 stemmer. Begrunnelsen for dette var at bystyret konstanterer at det helt opp til det siste har vært bevegelse i krav og tilbud mellom partene. Bystyret oppfordrer partene til å fortsette forhandlingene med sikte på å løse saken i minnelighet.

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt 2017

Blå Kors Eiendom AS søker om fritak for eiendomsskatt for en seksjon som benyttes til forebyggende arbeid og behandlingstilbud. I brevet til Ålesund kommune fremgår det at Blå kors driver i alt 36 diakonale virksomheter på ulike steder i Norge der alle kommuner gir fritak for eiendomsskatt. Det gjelder bygget som leies ut til Blå Kors Ung i Ålesund. Etter en konkret helhetvurdering mener rådmannen at villkårene i eiendomsskattelova § 7 bokstav 1 er oppfylt, og Blå Kors Eiendom AS kan fritas for eiendomsskatt etter denne bestemmelsen fra og med 1. januar 2017. Eiendomsskatten på bygget for 2017 er 1.190,-.  Saken behandles i formannskapets møte 2. mai, men endelig vedtak tas i bystyrets møte 11. mai.
 
Formannskapets tilrådning:
Rådmannens innstilling om fritak ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Bystyrets vedtak 11. mai:
Bystyet gikk enstemmig inn for formannskapets innstilling.

Sikringskjøp av Kirkegata 1A

Kirkegata 1A til høyre.

Jugendstilsenteret og Kube Kulturkvartalet (KUBE og Jugendstilsenteret) redegjør i sin Konsept og mulighetsstudie for 2017: «Museet trenger fremtidsrettede og sikre formidlings- og utstillingsarenaer som holder internasjonal standard for å oppfylle stadig økede forventninger til omfang og innhold i institusjonen. Stiftelsen Kulturkvartalet ønsker derfor å erverve nabobygget Kirkegata 1A. Dette bygget er en forlengelse av Jugendstilsenteret, tegnet av samme arkitekt, bygget av samme byggherre og med samme arkitektonisk uttrykk. Et sammenhengende monumentalbygg med nasjonal og historisk egenverdi».

Kirkegata 1A er nå til salgs og Stiftelsen Kulturkvartalet er sikret en opsjon på kjøp som løper frem til 1. juni 2017. Møre og Romsdal fylkeskommune har på villkår (med forbehold om politisk godkjenning), sagt seg villig til å gjennomføre et sikringskjøp og stå som eier av bygget, i en periode på inntil 5 år fra kjøpet er gjennomført. I løpet av de fem årene skal skal det blant annet utarbeides en omforent organisatorisk og innholdsmessig konsept for aktiviteten i Stiftelsen Kulturkvartalet.

Rådmannens innstilling går ut på at Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune medvirker til sikringskjøp av Kirkegata 1A. Videre at Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomfører sikringskjøp og står som eier av bygget i en periode på inntil 5 år fra kjøpet er gjennomført. Dersom Kiregata 1A blir solgt, og prisen er under kjøpspris og dekking av påløpte driftsutgifter, skal tapet dekkes mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune med 50% hver. Se saksdokumenter,  og Konsept.

Formannskapets tilrådning til bystyret:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 11. mai:
Det ble lagt til et tillegg til formannskapets innstilling  om at videre fremdriftsplan og finansiering må komme tilbake som egen sak til bystyret. Dette forslaget ble vedtatt med 35 mot 14 stemmer.

 

Sørsidebygget og ny kulturskole – byggeprogram

Markering av skolen på sørsida.

Kulturprosjektet «Sørsida» vil revitalisere sentrum av Ålesund. Her er det planlagt samlokalisering av videregående skole, kommunens kulturskole og regionsinstitusjonen Teatret Vårt. Planen er å skape et «flerbrukshus» som åpner opp for mange muligjheter, møteplasser og spennende synergier. Det foreligger nå et byggeprogram med ei prosjektgruppe med representanter fra Ålesund kommune, Ålesund kommunale eiendom og Møre og Romsdal fylkeskommune.  Det er også ei prosjektgruppe for brukerne med representanter fra Ålesund og Fagerlia videregående samt Ålesund kulturskole. Også i denne gruppa er medlemmer fra kommune og fylkeskommune.

Sakspapirene sier noe om fordeling av kostnader mellom fylkeskommune og kommunen. Det er snakk om mulig ferdigstilling i 2021. Se mer i sakspapirene, der er flere vedlegg i saka.

Formannskapets tilrådning:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 11. mai:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt og byggeprogrammet godkjent.

The North West – stifting av aksjeselskap

I formannskapets møte 2. mai kom saka om etablering av et aksjeselskap for The North West. Region Ålesund kommunene (Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Sula og Ålesund) deltar i Utviklingsprogrammet for byregioner i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet har fått navnet Region Ålesund og skal jobbe innen for flere områder som kollektiv, omdømme, utvikling med mer.

Et av tiltakene i prosjektet er å gjennomføre «The North West»; et årlig arrangement med by- og regionsutvikling som hovedtema. Målet er å sette Ålesund og Ålesundregionen på kartet, bygge stolthet, samarbeid og identitet blant de som lever her og markedsføre regionen som et attraktivt og naturlig sted å både bo, drive næringsvirksomhet og som reisemål.  Se egen nyhetssak om The North West publisert tidligere.

Rådmannens innstilling til bystyret er at The North West blir stiftet med en egenkapital på 100.000 kr. Selskapet får egne vedtekter som ligger ved sakspapira, og ordfører får fullmakt til å stifte selskapet. I løpet av 2017/2018 tas det sikte på å foreta emisjon der de øvrige kommunene i region Ålesund (Sula, Giske, Haram, Ørskog, Skodje og Sandøy) og Møre og Romsdal fylkeskommune går inn som eiere. Se også sakspapirer for utfyllende informasjon.

Formannskapets tilrådning:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme.

Bystyrets vedtak 11. mai:
Bystyret vedtok formannskapets tilrådning enstemmig og akseselskapet opprettes.

 

Nytt medlem til byggekomité til Kolvikbakken skole

I byggekomiteen for rehabilitering og utvidelse av Kolvikbakken ungdomsskole sitter de politiske representantene Børge Wiik og Henriette Bryn. Forøvrig består komiteen av to medlemmer fra Ålesund kommunale eiendom, og to medlemmer fra aktuelle virksomheter (ledelse/fagpersonall/brukere, og 1 medlem fra rådmannens stab. Henriette Bryn er styreleder i Ålesund kommunale eiendom. Som leder av ÅKE har hun tale, møte og forslagsrett i bygygekomiteen. Det foreslås derfor å velge inn et nytt medlem i byggekomiteen.

Saken har vært oppe i kultur- og oppvekstutvalget som gir sin tilrådning til bystyret ar Njål Bele oppnevnes som nytt medlem til byggekomiteen.

Bystyrets vedtak 11. mai:
Bystyrets valgte å gå enstemmig for kultur- og oppvekstutvalget sin tilrådning, Njål Bele ble oppnevnt som nytt medlem i byggekomiteen.

Interpellasjoner

Dagens interpellasjoner ble utsatt til bystyremøtet 23. mai. Anders Lindbeck (SV) har sendt inn en interpellasjon til ordføreren om framtidige barnehager i Ålesund. Håkon Lykkebø Strand og Geir Stenseth (Frp) har sendt inn en interpellasjon til bystyret om lokalt tiggerfordbud i Ålesund.

se opptak fra web-tv

 Møtet ble direkte overført via vår web-tv løsning og du kan se møtet i ettertid.

Sakspapirer og vedlegg

Du finner alle sakspapir til politiske møter på Ålesund kommunes hjemmesider under Politikk >Politikk og lokaldemokrati>Møteplan.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119