Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nytt vannbehandlingsanlegg

 Brusdalsvannet webÅlesund kommune er i gang med å planlegge ny alternativ vannforsyning. Etter krav fra Mattilsynet er det nødvendig at kommunen etablerer et nytt vannverk innen 2020.

 

Drikkevannskilden Brusdalsvannet har svært god kvalitet. Vannbehandlingsanlegget på Vasstranda stod ferdig i 1980 og har senere blitt oppgradert med nye alkaliske filter (marmor) og UV desinfeksjon av vannet. Anlegget på Vasstranda er godkjent av Mattilsynet og leverer trygt og godt vann. Vannkvaliteten i Brusdalsvannet er så god at det per i dag ikke er nødvendig å rense vannet før det kan drikkes. Vannet desinfiseres for sikkerhets skyld og pH-justeres for å hindre korrosjon på ledningsnettet.

Krav om å ha to vannbehandlingsanlegg

Vasstranda vannbehandlingsanlegg

I den nye Drikkevannsforskriften (fra 1.1.2017) kreves det at man til en hver tid skal kunne levere tilstrekkelig og trygt vann. Et nytt vannbehandlingsanlegg skal oppfylle dagens krav samtidig som det er rustet for morgensdagen. Økt sikkerhet med tanke på forurensning av Brusdalsvannet er også en vesentlig faktor for å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg.  Med et nytt vannbehandlingsanlegg vil vi alltid kunne levere vann, selv om det ene anlegget faller ut. I beredskapssammenheng er dette svært viktig.

Vann er viktig – for folk og for industri
 To menn foran bil. Foto Marit Brunstad.

Sikkerheten rundt drikkevannskilden vår er viktig og vann er en nødvendighet for både innbyggere, næringsmiddelindustri, industri og offentlige bygg. Vi har et stort sykehus i Ålesund som er avhengig av vann, og vi har industrien som er helt avhengig av rent vann. Med et nytt behandlingsanlegg for drikkevann er vi bedre sikret for å møte fremtiden og følge kravene som stilles til oss angående hygieniske sikkerhetsbarrierer for drikkevannet.


Anlegget skal ligge i Fremmerholen

 

Vannbehandlingsanlegg utsnitt fra kommuneplan

Gjennom behandling av kommuneplanens arealdel ble det satt av en tomt for det nye vannbehandlingsanlegget, øst for Fremmerholen barnehage (se tomt merket VA). Tomten er fra et faglig synspunkt velegnet da den er utenfor nedbørsfeltet og er på et tilgjengelig kommunalt areal. Tomten har også fordeler ved at plasseringen er i nærhet til ledningsnettet, er relativ flat og tilgjengelig som gir lavere byggekostnader. Tomten er også energimessig fordelaktig fordi Brusdalsvannet ligger høyere enn vannbehandlingsanlegget, slik at vannet kan renne ned og inn i det nye anlegget.

Kommuneplanens arealdel ble politisk behandlet og godkjent av bystyret 9. mars 2017.

 

Størrelse og utseende ikke bestemt

Tomt for vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen.

Størrelsen og utseende på det nye vannbehandlingsanlegget er ikke bestemt ennå. Størrelsen på bygget blir avgjort av hva slags behandling som velges. Dette kommer først frem gjennom forprosjektet som blir ferdig høsten 2017. Bygget skal arkitekttegnes og det vil bli satt fokus på at utseende på bygget blir tilrettelagt for området. En reell størrelse samt skisse for utforming av bygget, vil da først være klar høsten 2017.

Renseprosesser og kostnader


Neste steg i arbeidet er at forprosjektet starter opp og pågår fra mai til oktober/november. Gjennom forprosjektet skal det komme frem hvilke behandlingsprosesser det nye anlegget skal benytte og detaljerte kostnader for etablering av anlegget. Når forprosjektet er klart skal arbeidet med nytt vannbehandlingsanlegg opp til politisk behandling. Dette er planlagt i slutten av 2017 / starten av 2018. Om prosjektet blir vedtatt starter da detaljprosjekteringen eller utlysning som totalentreprise. Mere detaljert fremdriftsplan vil foreligge etter fullført forprosjekt.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119