Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Orienteringsmøte om Bingsa Næring

alesundradhus juni2013011Ordføreren inviterer formannskapet til et orienteringsmøte om Bingsa Næring.  Møtet skal gi informasjon om situasjonen som er omtalt i media den siste tida og om kontrollutvalgets arbeid.

Møtet holdes i i formannskapssalen fredag 21. april klokka 13.30.

Rådmann Astrid Eidsvik vil gi orientering om situasjonen.

Det er formannskapet som er Bingsa Nærings driftstyre. Saken om driftssituasjonen ved Bingsa er aktuell fordi Ålesund kontrollutvalg arbeider med en sak om virksomheten.

Dette er pressemeldinga som gikk ut fra kommunen 10. april i forbindelse med kontrollutvalgets arbeid:

Pressemelding

Rådmannen i Ålesund kommune har satt i gang tiltak for å få ned overtidsbruken ved Bingsa avfallsanlegg og få styring på økonomien ved anlegget.

Overtidsbruk

Kommunerevisjonen har i et brev til Ålesund kommune kommentert overtidsbruken ved Næringsdrift avfall (Bingsa) de siste årene. Rådmann Astrid Eidsvik erkjenner at det har vært brukt mye overtid ved virksomheten i 2016 og understreker at i budsjettet for 2017 er det vedtatt at kommunen skal arbeide for å redusere overtidsbruken i heile kommunen.

-    Etter at kommunerevisjonen i 2014 hadde kommentarer til overtidsbruken ved Bingsa, ble det gjort et godt arbeid i kommunen, noe som vises igjen i lav overtidsbruk i 2015. I 2016 var det fire ansatte som overskred grensa hvor det burde vært søkt om unntak fra Arbeidstilsynet. Tre av dem arbeidet også mer enn det Arbeidstilsynet kunne gitt tillatelse til. Brudd på arbeidsmiljøloven skal ikke forekomme. Kommunen beklager dette sterkt og har allerede satt i gang tiltak for å unngå at slike situasjoner oppstår igjen, sier Eidsvik.

-    Vi har allerede utlyst flere stillinger ved Bingsa for å bedre kapasiteten innenfor noen kompetanseområder. Rådmannen har besluttet at i løpet av året skal alle ansatte inn i et tidregistreringssystem som gjør det lettere å ha kontroll over overtidsbruken i heile kommunen.

Økonomi

Kommunerevisjonen reagerer også på at det i siste tertialrapport ble antydet at Bingsa ville gå i balanse i 2016.

Rådmannen innrømmer at det har vært for dårlig rapportert i løpet av året.

-    Utarbeidelsen av årsprognosene gjennom året har ikke vært gode nok når det gjelder å gi et mest mulig riktig anslag av driftsresultatet, sier hun.

Revisjonen har bemerkninger når det gjelder budsjett og regnskap for Bingsa. I et brev til kommunen reagerer kommunerevisjonen på at det ser ut til at Bingsa har brukt 37,1 millioner kroner mer til drift og investering enn det det politisk er gitt bevilgning til.

Dette må nyanseres noe, sier rådmann Astrid Eidsvik:

-    Bingsa har et negativt driftsresultat på 10,6 mill. kroner i 2016. Noe av grunnen til resultatet er at metallsorteringmaskina ikke kom i drift som planlagt. I tillegg har virksomheten produsert varer for lager som ikke ble solgt. Det er forventa at disse varene blir solgt. Dette er med på å gjøre at det forventa overskuddet på 5 millioner kroner uteble. I tillegg måtte Bingsa tilbakeføre 5,3 millioner kroner til fond i 2016.

-    Når det gjelder investeringer så er det korrekt at Bingsa har brukt mer enn hva som var budsjettert i 2016. Bingsa har vært på etterskudd når det gjelder investeringer, så det korrekte tallet for 2016 er 9,4 millioner kroner, ikke 16,2 millioner kroner slik som revisjonen mener. Revisjonen må ta hensyn til  at bevilgninger fra tidligere år på 6,8 millioner kroner nå er brukt i 2016, sier hun.

Kommunen har allerede igangsatt tiltak for å bedre budsjettering, styring og økonomisk kontroll ved Bingsa, sier Eidsvik.

-    Det er innført månedlige møter med oppfølging av fakturering, regnskapsføring, kostnadsvurderinger, budsjettjusteringer og gjennomgang av økonomirutiner.

Offentlige anskaffelser

Kommunerevisjonen påpeker at Ålesund kommune ikke har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ved bruk av en entreprenør med spesialkompetanse på arbeid i avfallsdeponi.

-    Ålesund kommune beklager at regelverket ikke er fulgt ved å benytte denne entreprenøren uten at oppdraget ble lagt ut på anbud, sier Eidsvik.

Avtalen er ikke påklaget av andre aktører, men rådmannen er likevel klar i sitt syn på saken:

-    Kjøp av tjenestene kommunerevisjonen viser til om, burde vært kunngjort i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Det er iverksatt tiltak for å få dette i orden snarest. Dette innebærer blant annet at det skal anskaffes maskiner og utstyr slik at kommunen kan utføre arbeidet i egenregi.

-    Siden kommunen er en ROBEK-kommune, må slike investeringer godkjennes av Fylkesmannen. Denne godkjenningen har kommunen nå fått og konkurranse om levering av maskiner og utstyr vil bli utlyst like over påske.

Rådmannen understreker at kommunerevisjonen og kommunen arbeider mot samme mål.

-    Revisjonen har en viktig jobb med å avdekke forhold i kommunen som kan gjøres bedre. Det ideelle er at vi har full styring og kontroll over alle forhold i kommunen og gjør revisjonen overflødig.

-    I det kontinuerlige forbedringsarbeidet som blir gjort i kommunen bidrar revisjonen med viktige innspill, avslutter hun.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119