Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Løftet, godtgjørelser og ny rådmann

Ålesund bystyre,  foto: Marit Brunstad, Sponland foto

Bystyret gikk inn for godtgjørelser til representantskapet til ÅRIM, fattet vedtak om Løftet og fant sin representant til tilsettingsutvalget for rådmann/prosjektleder til "Nye Ålesund kommune". Møtet ble overført på web-tv.

Innledningsvis var det spørretime hvor det blant annet ble stilt spørsmål ved ny søknad om The Tall Ships Races 2022 og at det haster å få en sak til bystyret. Kommunalsjef Bjørn IVar Rødal orienterte om at det er planlagt en politisk sak i september 2017.  Det ble også stilt spørsmål om Nasjonal transportplan og statlige bevilgninger til Bypakke Ålesund, hvor det kom 160 millioner mer,  utover de 400 millionene som var forespeilet. Det kommer en politisk sak til høsten 2017 som tar for seg Bypakke Ålesund og økonomi.Bystyret gikk så over på den ordinære sakslisten:

 

Godtgjøring til representantskapet i ÅRIM

Representantskapet for ÅRIM har endret selskapsavtalen slik at det for 2016 av er den enkelte eierkommunen som utbetaler honorar/møtegodtgjøring til sine medlemmer i representantskapet. Til nå har det blitt utbeltalt kr. 990,- per møte til disse, og det har vært gjennomført to møter.

Ålesund bystyre har ikke fått fremlagt en sak om dette tidligere og blir utfordret til å ta stilling til hvilke honorar som skal gjelde for både 2016 og 2017. Det er per nå fem medlemmer fra Ålesund bystyre som er representanter i representantskapet til ÅRIM. Varaordfører som er leder av representantskapet skal ikke ha utbetalt noe utover det han mottar som godtgjøring for sitt verv som varaordfører.

ÅRIMS representantskap foreslår en godtgjøring på kr. 11.950,- per representant, som utgjør kr. 47.800 for fire representanter i 2016.


Rådmannens innstilling til formannskapet:
Rådmannen anbefaler at det vises moderasjon når godtgjøringssatser foreslår og vedtas. Satsene representantsskapsmedlemmene i ÅRIM IKS mottat, bør ikke overstige satsene som er vedtatt i sammenlignbare organser som folkenevnte er oppnevnt i.

Formannskapets vedtak fra 28. mars 2017:
Etter flere forslag ble det enstemmig vedtatt Geir Stenset sitt forslag om at leder i representantskapet får et årlig honorar på 12.000 kr mens medlemmer i representantskapet får 6.000 kr. Dersom vara blir kalt inn til møte mottar disse kr 2000 per møte i godtgjørelse. For 2017 skal satsene indeksreguleres.


Bystyrets vedtak
: Formannskapets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

 

Godtgjøring for representantskapet for IKA Møre og Romsdal

I formannskapets møte 6. april ble det fremmet et oversendelsesforslag til bystyret om å ta opp møtegodtgjørelse til representantskapet for Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal IKS (IKA). Formannskapet gjorde et enstemmig vedtak etter forslag fra Geir Stenseth (Frp):

"Medlem i representantskapet for Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal IKS mottar godtgjøring per møte i henhold til vedtatt reglement for folkevalgte, lik møtegodtgjørelsen til bystyrets faste medlemmer".

Bystyrets vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forskrift om rett til opphold i sykehjem m.m

Landets kommuner er pålagt å utarbeide en forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister. Dette vedtok Stortinget i juni 2016.

Rådmannens innstilling er at bystyret vedtar å sende forslaget på høring i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Kommunene er pålagt å ha en slik forskrift fra 1. juli 2017. Kommunene i Sunnmøre regionråd har ghatt et felles arbeid for å utarbeide forslag til kommunal forskrift. rådmannen i Ålesund har gjort noen endringer i fellesforslaget.

Ønsker du å lese forskriften kan du gjøre det i sakspapirene til møtet 6. april. Følg lenka, velg bystyret, møtet 6. april og alle sakspapirer kommer opp.

 
Bystyrets vedtak: Helse- og velferdsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Løftet - tilrettelagt opplæringstilbud

Løftet er et tilrettelagt opplæringstilbud for elever i barneskolen. Saken har vært oppe til politisk behandling tidligere men ble sendt tilbake for å få den belyst av faglige kompetansemiljøet. En egen nyhetsartikkel gir en grundig gjennomgang om hva "Løftet" går ut på.

 I kultur- og oppvekstutvalgets møte 27. mars ble det enstemmig vedtatt en tilrådning fra Henriette Bryn. Det er dette som ble behandlet av Ålesund bystyre 6. april. Forslaget er dette:

1. Tiltakskjeden rundt barn med store adferdsvansker har som mål å tilbakeføre barna til lærings- og elevfellesskapet ved hjemskolen så snart som mulig. Det skal ikke etableres fast base utenfor nærskolen.

2. Barn med store adferdsvansker får et tilrettelagt opplæringstilbud i lærings- og elevfellesskapet ved hjemskolen eller så nært geografisk som det er praktisk mulig.

3. Det opprettes tre nye stillinger ved grunnskoleteamet. Det forutsettes at disse stillingene øker og utvider kompetansen til teamet innenfor tematikken "barn med store adferdsvansker". Dette finansieres fra budsjettmidler fra grunnskoleområdet.

4. Kultur- og oppvekstutvalget ønsker å følge denne saken tett. Kultur- og oppvekstutvalget skal derfor ha korte oppdateringer fire ganger i året. Etter ett år skal satsingen og arbeidet med disse utfordringene evalueres.


Bystyrets vedtak:
Et alternativ forslag fra Frp ble fremlagt. Det ble derfor foretatt en avstemming på punkt 1,3,4 fra innstilling til Kultur - og oppvekstutvalget. Dette ble enstemmig vedtatt. Det ble så en egen avstemming på punkt nummer 2 opplistet over. Det ordinære innstillingen for punkt 2 ble vedtatt mot 9 stemmer.

 

Rådmann og prosjektleder for "Nye Ålesund kommune"

Det skal opprettes ei stilling som prosjektleder/prosjektråmann for etableringen av nye Ålesund kommune. Den som blir ansatt i stillinga blir rådmann/administrasjonssjef i nye Ålesund kommune. Det skal opprettes et tilsettingsutvalg som skal gjennomføre rekrutteringsprosessen. Dette utvalget skal ha en representant fra hver av de fem kommunene, og en tillitsvalgt. Utvalget skal starte sitt arbeid så raskt som mulig, og arbeide for ei rask tilsetting etter at fellesnemnda er opprettet. Det er fellesnemnda som får myndighet til å ansette ny rådmann/prosjektleder. I bystyrets møte 6. april skal det velges en representant til tilsettingsutvalget, samt en vara.

Bystyrets vedtak:

Etter mange diskusjoner ble det kommet frem til et fellesforslag fra alle partier. Fellesforslaget  ble at tilsettingsutvalget skal sørge for at det blir gjennomført kartleggings/omstillkingssamtale med de nåværende rådmenn og stillinga skal lyses ut. Felles bystyremøte 21. juni skal vedta sammensetning og mandat for fellesnemda.

Det ble enstemmig vedtatt at representant til tilsettingsutvalget for ny rådmann/prosjektleder for "Nye Ålesund kommune" blir ordfører Eva Vinje Aurdal, og vara blir varaordfører Tore Johan Øvstebø.

 

Møtet

Bystyremøtet kan sees i etterkant via web-tv. Det var flere saker som ble behandlet, se sakspapirer og protkoll i møtedokumentene.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119