Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Barnehagedrift og avfallsstrategi

bystyremøte foto marit brunstad Sponland fotoBystyret gikk for kommunal drift av en ny barnehage på Ellingsøy og områderegulering på Kverve. Bystyret bestemte hva Ålesund ønsker ÅRIM skal satse på fremover. 

Barnehagekapasitet på Ellingsøy

Et av de prioriterte tiltakene i strategien for kvalitet og barnehagestruktur i Ålesund kommune er å bygge ut barnehagekapasiteten på Ellingsøy i kommunal regi. Ålesund har full barnehagedekning, men Ellingsøy er et pressområde med stor utbygging.

Etter en lang diskusjon vedtok bystyret med ordførers dobbeltstemme at kommunen forhandler frem en avtale om leie av barnehagelokaler på ei egna tomt på Ellingsøy fra 1. august 2018. Barnehagen skal ha plass til 108 barn og driftes av kommunen. Det må settes av penger til dette i budsjettet. Vedtaket er i tråd med tilrådinga til Kultur- og oppvekstutvalget.

Kverve - Hoffland

Bystyret sluttbehandla områdereguleringa for Kverve på Ellingsøy.

Planforslaget ble enstemmig vedtatt og har følgende endringer i forhold til gjeldende reguleringsplaner:

 • Industri- og næringsarealet i vest omdisponeres til boligområde.
 • Det offentlige arealet er reusert, men det legges opp til areal for omsorgsfunksjoner rundt dagens Kvervesenter.
 • Senterområdet gjøres kompakt med mange funksjoner og møteplasser.
 • Det blir fortsatt delt adkomst for boligområdene fra øst og vest, via begge ender av Langenesvegen (vestre del finnes ikke i dag).
 • Det lages et grøntområde mellom det ekisterende boligområdet i øst og rekreasjonsområdene i vest, mend kvartalslekeplasser.

Planforslaget er samordna med forslag til ny arealplan for kommunen.

Strategi for ÅRIM

Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap har lagt frem en strategi for 2017 - 2025 som er sendt til høring. ÅRIM er et interkommunalt selskap som er eid av flere kommuner, deriblant Ålesund.

Bystyret behandla strategien som formannskapet tilrår at Ålesund kommune i det vesentligste stiller seg bak.

Bystyret gikk inn for formannskapets tilråding. Vedtaket handler blant annet om å videreutvikle tilbudet til innbyggerne der er er ei klar målsetting å redusere avfallsmengden og øke graden av gjenbruk.

Vedtaket slår fast at det bør arbeides videre i dialog mellom ÅRIM og eierkommunene for å redusere dobbeltarbeid og effektivisere avfallshåndtering i kommunene.

Så snart nye Ålesund er etablert vil en komme tilbake til ei ny vurdering når det gjelder overføring av ansvar til ÅRIM, også for innhenting av næringsavfall innenfor nye Ålesund kommunes grenser.

Vedtaket innebærer blant annet at Ålesund kommune stiller seg bak ÅRIMs tiltak for å:

 • finne fremtidsretta behandlingsløsning for matavfall og innføre henteordning for matavfall. 
 • innføre henteordning for glass og metallemballasje i tillegg til det som skjer i kommunens regi på Bingsa.
 • utgreie ettersortering av restavfall for å utvinne flere ressurser.
 • samarbeide med kommunene for å etablere flere renovasjonsløsninger under bakken.
 • etablere tilbud om levering av gjenstander til gjenbruk på miljøstasjonene.
 • samarbeide for å redusere marin forsøpling i nærområdene.

Det var flere saker oppe til behandling i bystyret. Vil du vite mer om alle sakenesom, så ligger sakspapirene og protokoll ute på kommunens nettside.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119